Beslut fattat om att underlätta för det lokala näringslivet

Torghandel. Foto: Mehrad Vosoughi/Unsplash

Den 20 mars fattade Staffanstorps kommun ytterligare beslut för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna syftar till att bidra till att minska den ekonomiska belastningen på kort sikt för företag verksamma i Staffanstorps kommun genom att införa ett tillfälligt stopp för uttag av vissa taxor och avgifter. Vidare införs flexiblare regler för öppettider, betalningsfrister med mera för lokala företag.

Corona-/covid-19-pandemin ställer oss alla inför svåra påfrestningar. Många av de åtgärder som införs för att motverka smittspridning slår hårt mot det lokala näringslivet – och i förlängningen vårt välstånd och vår välfärd. Staffanstorps kommun söker, prövar och implementerar kontinuerligt åtgärder för att försvara vårt värdefulla lokala näringsliv.

Åtgärderna som införs från och med fredag den 20 mars är i korthet följande:

Tillfälligt stopp för uttag från företag verksamma i Staffanstorps kommun av:

  • taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter
  • kommunala tillsynsavgifter som exempelvis tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter
  • kommunala ansökningsavgifter och andra avgifter för bland annat serveringstillstånd, tobaksförsäljning och bygglov för uteserveringar etcetera

Vidare förlängs betalningsfristen för hyror för lokaler och mark som kommunen upplåter åt företag till 90 dagar.
Användningstiden för fasta saluplatser utökas till att även omfatta söndag- och helgdagar.
Tiderna för torghandel utökas till klockan 08.00-19.00 årets alla dagar. Ta del av beslutet här: Ordförandebeslut avseende ytterligare åtgärder (2020-KS-213-2)

Inga avgifter för uteservering och torghandel

Sedan tidigare har beslut fattats om att inte ta ut någon avgift för uteserveringar 2020 eller torghandel. Den 18 mars fattades beslutet av kommunstyrelsens ordförande. Beslutet i sin helhet kan du ta del av här: Ordförandebeslut – åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av den aktuella Corona-/Covid-19-situationen

Det lokala näringslivets fundamentala betydelse för arbete, välfärd och utveckling i Staffanstorps kommun kan inte överskattas.

 

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att a