Överenskommelse nådd med Kommunförbundet Skåne

Den 3 april 2019 beslutade kommunfullmäktige i Staffanstorp att lämna Kommunförbundet Skåne (KFSK). Beslutet att lämna KFSK tog sin utgångspunkt i att KFSK, under allt för många år, lagt alltför mycket resurser och tid på frågor som inte var till direkt nytta för medlemmarna samt att förbundets verksamhet inte heller gav den effekt som förbundet sade sig vilja verka för.

Staffanstorps beslut har lett till att ett genomgripande förändringsarbete av KFSK har påbörjats. Förbundet arbetar nu med att bland annat effektivisera organisationen, ändra stadgarna och att finna en ny styrmodell. Syftet är att KFSK ska bli en mer relevant, ändamålsenlig och medlemsinriktad organisation.

Staffanstorps kommun välkomnar och stöder dessa förändringar och har efter omfattande dialog kommit fram till att bli kvar som medlem i Kommunförbundet Skåne efter den 31 december 2020 under förutsättning att de föreslagna förändringarna av förbundets organisation, arbetsformer och uppdrag bekräftas av förbundets styrelse den 29 maj 2020 och förbundsmötet i september/oktober 2020.

Som en konsekvens av dialogen avbryter båda organisationerna omedelbart pågående insatser och arbete i utträdesprocessen med målet att Staffanstorps kommun ska kvarstå som medlem i förbundet.

”Tack vare vårt agerande har ett omfattande reformarbete inletts. Jag uppfattar en genuin vilja hos den nya förbundsledningen att på allvar reformera Kommunförbundet Skåne. Förändringsarbetet har tagits emot med stort engagemang även bland övriga kommuner. Lyckas det arbetet blir Kommunförbundet Skåne en kraftfull och samlande skånsk röst, och då är Staffanstorps kommun gärna fortsättningsvis en engagerad och bidragande medlem”, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Avsiktsförklaringen kan du ta del av här