Uppföljningar av klagomål på Villa Vikhem

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Staffanstorps kommun.

I dagarna har det stått i tidningarna om brister på ett av kommunens särskilda boenden för äldre. Staffanstorps kommun ser allvarligt på de brister som uppdagats, och arbetar nu intensivt för att komma till rätta med dem.

I Staffanstorps kommun tillämpas LOV – Lagen om valfrihet – inom särskilda boenden för äldre. Det innebär att alla boenden drivs av privata utförare, som får betalt av kommunen för den verksamhet de bedriver. Kommunen fastställer vilka krav som skall uppfyllas, och följer regelbundet upp att verksamheten håller den kvalitet som kommunen kräver.

Villa Vikhem är ett särskilt boende som bedrivs av Vardaga AB. I samma verksamhet finns också korttidsboende och växelvård, som även den bedrivs av Vardaga på uppdrag av Staffanstorps kommun. Verksamheterna lyder under olika avtal, men bedrivs inom samma lokaler med samma ledning.

Vid de tillsyner och uppföljningar som gjorts av kommunen under 2020 har ett antal brister uppdagats. Samtidigt har flera klagomål från anhöriga kommit in beträffande både det särskilda boendet och korttidsverksamheten. Den sammanvägda bilden av detta är att det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas omedelbart för att verksamheten ska hålla tillräcklig kvalitet.

När brister uppdagas i någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för följs de alltid upp, och åtgärder krävs. När flera brister uppdagas, eller flera klagomål kommer in, avseende samma verksamhet, läggs ett ännu större fokus där. Förvaltningen har nu dagliga kontakter med den aktuella verksamheten, och gör täta uppföljningar på att eventuella kvarstående brister åtgärdas omgående.

Både de som bor på ett boende och deras anhöriga har rätt att känna sig trygga i förvissningen att de får en god och säker vård av hög kvalitet, oavsett vem det är som utför vården. Därför tar vi de här signalerna på största allvar, och lägger nu allt vårt fokus på att komma till rätta med problemen. Vi har en tät dialog med Vardagas ledning i denna fråga, och har varit mycket tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta om problemen inte omedelbart rättas till, säger Birgitta Heylle Wiahl, ordförande i omsorgsnämnden i Staffanstorp.

Företrädare för omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen har också träffat en del av de anhöriga som ligger bakom klagomålen för att få en tydligare bild av vad de upplever för brister, samt förklara vilka åtgärder som nu sätts in.