Förbättrade resultat i brukarundersökning om äldreomsorgen

Äldre personer i samtal.

Socialstyrelsen genomför varje år enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Årets resultat har nu publicerats och är en stor förbättring jämfört med förra året för Staffanstorps kommun. Den stora satsningen på nya äldreboenden verkar därmed ha gett resultat.

När undersökningens resultat publicerades 2019 var det många frågor som pekade på ett försämrat resultat jämfört med 2018. Detta förklarades då med att de nya äldreboenden som planerades inte hunnit öppna, och att stora organisatoriska förändringar inom bland annat hemtjänsten skulle kunna ha försämrat resultatet. Årets resultat visar att den analysen nog stämde, och att verksamheterna för äldre i Staffanstorp verkligen är på väg i en god riktning.

Svaren från de boende inom särskilt boende är genomgående mer positiva än 2019, och i nästan samtliga fall även mer positiva än 2018. Hela 97 procent svarar att de känner sig trygga på sitt äldreboende, 95 procent att de får ett bra bemötande från personalen och 91 procent är sammantaget nöjda med sitt äldreboende. Hela 98 procent uppger att de fått plats på det äldreboende de ville ha, vilket är glädjande då kommunen gjort stora satsningar på just valfriheten för de äldre. Genomsnittet för riket på den frågan är 87 procent, så valfriheten är uppenbart bättre i Staffanstorp.

Bättre måltider

Även när det gäller maten har det blivit en klar förbättring. Staffanstorp ligger nu över både Skånes och rikets genomsnitt när det kommer till hur maten smakar, och helt i linje med Skåne och riket när det kommer till om måltiderna upplevs som en trevlig stund.

Sämst resultat blir det på frågan om den äldre besväras av ensamhet. Endast 39 procent har i Staffanstorp svarat nej på den frågan. Det är naturligtvis ett stort problem att våra äldre känner sig ensamma, och en fråga som kommunen kommer att arbeta vidare med. Dock konstateras det att siffran är ännu lägre i resten av Skåne (32%) och i riket (30%).

Bland de svarande som har hemtjänst är resultaten generellt något sämre, och det är inte enbart förbättringar jämfört med tidigare år. Inom valfrihetssystemet har det sedan förra året skett ett par stora förändringar, där en stor utförare försvunnit och en annan tillkommit. Dessutom har kommunens egna hemtjänst lagts ut på entreprenad. Det är möjligt att dessa förändringar skapat oro som kan förklara några av resultaten, och omsorgsförvaltningen kommer att analysera resultaten för att omsätta dem i handlingsplaner.

Fungerande valfrihet

Glädjande är ändå att se att även här fungerar valfriheten bra. 82 procent uppger att de fått välja den utförare de ville ha, jämfört med bara 58 procent i riket och 46 procent i Skåne. Sammantaget är 85 procent av de svarande nöjda med sin hemtjänst. Det är något under rikssnittet på 88 procent, men får ändå betraktas som en stor andel. Det är också en förbättring jämfört med förra årets 82 procent, vilket tyder på att verksamheten är på väg i rätt riktning.

Undersökningen genomfördes i enkätform under mars och april 2020. Hela resultatet går att läsa på Socialstyrelsens hemsida.