Ny utförare av LSS-verksamhet i Staffanstorp

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Johanna Liwenborg

Merparten av kommunens verksamheter inom LSS bedrivs idag av Attendo. Efter en nyligen genomförd upphandling är det nu Frösunda som tar över avtalet. Förändringen träder i kraft den 1 mars 2021.

De verksamheter som omfattas av nuvarande avtal är bostad med särskild service (utom Torget 7 som drivs i kommunal regi), korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom, avlösarservice i hemmet samt biståndsfri öppen fritidsverksamhet. Nuvarande avtal med Attendo löper ut den 28 februari 2021.

Efter upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) tar Frösunda över avtalet från och med 1 mars 2021. I samband med nytt avtal ska även den kommunala verksamheten på Torget 7 inkluderas i privat drift, under förutsättning att verksamheten beviljas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamheterna kommer att fortlöpa under samma förutsättningar som idag och vara kvar i nuvarande lokaler. Information till brukare, personal och anhöriga kommer att ske löpande under övergångsprocessen.