Information om arbete mot smittspridning inom äldrevården

Covid-19.

Smittspridningen av Covid-19 är stor i samhället, och Staffanstorp är inget undantag. Omsorgsförvaltningen har ett omfattande arbete för att förebygga smittspridning, och följer utvecklingen noga.

Omsorgsförvaltningen har ansvar för den vård och omsorg som bedrivs i kommunen, oavsett om den bedrivs i kommunal eller privat regi. Däremot har de privata utförarna av exempelvis särskilda boenden ett stort eget ansvar för att utforma sina rutiner och kan inom de ramar som ges av kommunen och andra myndigheter utforma sin verksamhet efter sina lokala förutsättningar.

En särskild ledningsgrupp för frågor kopplade till pandemin har bildats inom omsorgsförvaltningen, där även andra kompetenser inom kommunen kopplats in för att kunna hantera frågor kring HR, säkerhet och annat som normalt inte ligger inom förvaltningens kompetensområde. I ledningsgruppen säkerställs att aktuell information finns tillgänglig, och att nya beslut fattas löpande av rätt instans när behov uppstår.

Inom samtliga verksamheter gäller att en omfattande provtagning sker löpande, både av personal och brukare/patienter vid minsta symtom. I de fall någon konstateras smittad sker smittspårning med provtagning av alla som personen kan ha kommit i kontakt med.

Alla kommunens vårdgivare, både i kommunens och i privat regi, följer för närvarande kommunens riktlinjer om att munskydd ska användas vid all patientnära vård. Visir används som komplement till munskyddet.

Med tanke på den omfattande smittspridning som pågår i samhället har Staffanstorps verksamheter inom vård och omsorg än så länge varit tämligen förskonade från smitta. Men varje fall av smitta är naturligtvis allvarligt, och det är just nu många som arbetar hårt för att se till att förebygga och minska spridning på de sätt som är möjliga.