Byggstart närmar sig för Engelska skolan

Byggstart närmar sig för Engelska skolan. Illustration Fojab.

Detaljplanen har vunnit laga kraft, bygglovet är klart och startbeskedet är beviljat. I vinter inleds byggandet av Internationella engelska skolan IES på Vikhem i Staffanstorp.

Vi är mycket glada över möjligheterna och förtroendet att få öppna en skola i Staffanstorp. Det är kommunens önskemål och behov som står i fokus, säger Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella engelska skolan, och fortsätter:

Vi erbjuder en uppskattad och beprövad skola med internationell profil där vi utbildar eleverna att bli tvåspråkiga utan att göra avkall på vare sig det svenska eller engelska språket. Det är en nyckel till att lyckas i såväl Sverige som världen. Våra skolor fokuserar på att erbjuda en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära.

Tvåparallellig F-9 skola

Engelska skolan byggs i den norra delen av Vikhemsområdet och gränsar i norr närmast till Staffansvallen.

Den nya skolan, inklusive förskola, fritidshem och idrottshall med gym och padelhall, får en yta på 8 800 kvadratmeter i två våningar. Det blir en två parallellig F-9 skola, det vill säga med två klasser i varje årskurs. Totalt elevantal beräknas bli 600.

Förskolan, vars verksamhet ska drivas av Kunskapsförskolan, får en egen lugn avskild skolgård där förskolebarnen kan sova utomhus i sovalkover i loftgångar.

Det är mycket glädjande att allt är klart. Det innebär att vi kan börja etablera oss på plats och inleda arbetet med målet att skolan ska stå färdig inför höstterminen 2022, säger Robert Cardell på fastighetsbolaget Hemsö som bygger på uppdrag av Engelska skolan.

Vi startar nu planeringen för allmän plats, det vill säga anläggning av gator, ledningar, avlopp, dagvattendammar och grönytor, säger exploateringsingenjör Anna Isgren på Staffanstorps kommun.

Engelsk profil

Internationella engelska skolan är en svensk friskolekoncern som följer svensk läroplan men med en engelsk profil. Skolan bedriver sin undervisning på både engelska och svenska. Undervisningen i engelska, matematik och NO sker på engelska, medan svenska och SO hålls på svenska. Ungefär hälften av lärarkåren har svensk bakgrund medan andra hälften har främst anglosaxiska bakgrund.

Både Staffanstorps kommun och Internationella engelska skolan räknar med att nyetableringen ska attrahera elever även från närliggande kommuner
Koncernen IES har idag totalt 38 skolor i landet fördelade från Skellefteå i norr till Lund i söder.

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt, #5 2020

Engelska skolan interiört. Illustration Fojab. Engelska skolan interiört. Illustration Fojab