Vill stärka invånarnas möjligheter till arbete i pandemin

Person studerar i skolan. Foto: Pixabay

Coronapandemin har lett till att historiskt många blivit varslade från sina jobb. Arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorp jobbar intensivt för att stötta kommunens invånare och för att hålla ner andelen arbetslösa i kommunen.

Sedan coronapandemins intåg i Sverige har vi kunnat se en drastisk ökning av arbetslösa i landet. Ökningen finns även bland invånare i Staffanstorps kommun, om än inte i lika stor utsträckning som i övriga landet. Staffanstorps Aktuellt har pratat med arbetsmarknadsförvaltningen som bekräftar det tuffa läget Sveriges kommuner och invånare står inför.

Vi står inför ett unikt läge där arbetslösheten ökar i hela landet och världen. Även om ansvaret för arbetsmarknadspolitiska insatser i första hand vilar på arbetsförmedlingen så arbetar Staffanstorps kommun på flera olika sätt med att stärka arbetssökande kommuninvånares möjligheter till arbete, säger Annette Christiansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun.

Unga i fokus

Det som händer när arbetslösheten ökar generellt är att grupper som redan tidigare haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden får det ännu tuffare. Konkurrensen ökar och därmed även kraven på utbildning och erfarenhet. Detta drabbar i hög grad ungdomar som ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och i ännu högre grad de ungdomar som av olika anledningar inte fullföljt sin gymnasieutbildning. I juni fanns det 75 ungdomar i Staffanstorp som befann sig i denna sistnämnda situation.

Genom ett mycket gott samarbete med kommunens alla företagare har omkring 25 av dessa ungdomar kunnat erbjudas arbete i någon form medan ca 25 har funnit motivationen att återuppta sina studier. Av resterande 25 ungdomar finns föräldralediga, sjukskrivna men också några som ännu inte hittat någon form av sysselsättning.

Vi arbetar ständigt med att komma i kontakt med dessa ungdomar för att kunna ge stöd och motivation till fortsatta studier eller arbete. Vårt mål är att alla ungdomar i Staffanstorps kommun ska ha en meningsfull sysselsättning, säger Besnik Ismajli, enhetschef etablering och vägledning.

Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsmarknadshandläggare samt studie- och yrkesvägledare arbetar även med andra grupper som bedöms behöva mycket stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Ett nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunens näringsliv och Business Port Staffanstorp är en förutsättning för framgång. Alla arbetslösa kan inte gå tillbaka till en ”vanlig” anställning. Ibland krävs annat stöd och vi kan ofta hjälpa till att finna lösningar.

Annette Christansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun. ”Staffanstorps kommun arbetar på flera olika sätt med att stärka arbetssökande kommuninvånares möjligheter till arbete”, säger Annette Christiansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun.

Digitalisering för ökad tillgänglighet

När antalet personer i arbetslöshet ökar och allt fler är i behov av arbetsmarknadsförvaltningens stöd måste resurserna utökas eller omfördelas. 2020 har förvaltningen utökat antalet studie- och yrkesvägledare samt gått med i ”Unga vuxna” i Lund som ger stöd och hjälp till unga mellan 16-29 år som av någon anledning inte mår så bra och kanske just av den anledningen inte orkat fullfölja sina studier. Under 2021 kommer arbetsmarknadsförvaltningen att införa digitalt ansökningsförfarande för ansökan om ekonomiskt bistånd.  Målet är att efterhand även införa automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd.

Det är ett ständigt pågående arbete med att ställa om verksamheten efter rådande behov. Genom digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd kan vi öka vår tillgänglighet och service gentemot kommuninvånarna, säger Annette Christiansson.

Många kommuner har redan infört digital ansökan och handläggning av ekonomiskt bistånd. Nu är det Staffanstorps tur.

I dag spenderas mycket tid till att administrera exempelvis kompletteringstider, kommunikation brevledes, kontroll av uppgifter med mera som kommer att ske digitalt i framtiden. I stället kan vi som kommun lägga våra resurser på att träffa medborgaren oftare och snabbare kartlägga individens behov av insatser som ska leda till arbete, studier eller självförsörjning på annat sätt, förklarar Amanda Perborn enhetschef för vuxenenheten.

En förutsättning för att förvaltningens arbete med att minska arbetslösheten i Staffanstorp ska lyckas är naturligtvis att det finns arbetsplatser som har möjlighet att ta emot arbetssökande för arbete eller praktik.

Mer information

Ett gott företagarklimat är en högt prioriterad fråga i Staffanstorps kommun och det finns många små och stora företag i Staffanstorps kommun. Genom Business Port underlättas kontakterna mellan myndighet och kommun i olika frågor.

Företagare som har frågor eller idéer kan kontakta arbetsmarknadsförvaltningen direkt eller Business Port.

Text ur: Staffanstorps Aktuellt, #5 2020.