Oförändrad avfallstaxa under början av 2021

Oförändrad renhållningstaxa i början av 2021

– Nationellt sett är det mycket på gång som påverkar renhållningen även i Staffanstorps kommun, varav en del fortfarande är oklart. Detta gör det svårt att förutspå kostnaderna som ska täckas av avfallstaxan och beslut om ny taxa skjuts därför ett halvår framåt, säger miljö- och renhållningsingenjör Agneta Persson.

I april i år infördes en avfallsförbränningsskatt som ökade behandlingskostnaderna för hushållens restavfall och det brännbara avfall som lämnas på återvinningscentralen.

Detta hade inte beslutats när nuvarande avfallstaxa beräknades, så för kommande beräkningar måste skatten tas med. Men ju mer som sorteras ut av förpackningar och matavfall desto mindre restavfall blir det, och desto lägre kostnader för detta framöver, säger Agneta Persson.

När den nuvarande taxan antogs fanns beslut från regeringen att producentansvaret skulle utökas och även fastighetsnära insamling skulle kunna erbjudas. Detta är nu framskjutet till 2023, så det går inte att sänka taxan för fyrfackskärlen såsom tänkt.

Avveckla producentansvaret

Regeringen har tagit ett inriktningsbeslut om att avveckla producentansvaret för returpapper vilket skulle betyda att kommunen skulle få stå för kostnaderna för insamling och behandling. Går detta förslag igenom så kommer det troligtvis börja gälla från och med den 1 januari 2022 och kommunen måste då göra insatser under 2021 för att ha ett insamlingssystem färdigt. Motståndet är dock stort så det återstår att se hur det utvecklas.

På rätt väg

Istället för att höja samtliga avgifter vid årsskiftet så kommer nuvarande taxa att behållas ett halvår till. Främst är det avfallsförbränningsskatten som påverkar höjningen. Minskade mängder restavfall och brännbart avfall på återvinningscentralen ger en lägre höjning.

Jag hoppas även på bra sortering av förpackningarna i kärlen så att vi får full ersättning för materialen, säger Agneta. Men vi är på rätt väg, av de cirka 6 400 enfamiljshushållen har cirka 4 700 valt något av alternativen med sortering!

Osäker på hur ditt avfall ska sorteras? Läs mer om hur du sorterat ditt avfall i vår sorteringsguide