Förtätning av centrum – en viktig del i framtidsstrategin

Illustration över nya bostäder som kan bli flera våningar höga.

Nu planeras det för nya möjligheter att bo mitt i centrala Staffanstorp. En detaljplan förbereds med sikte på sextio nya bostadsrätter och ett eventuellt trygghetsboende mitt i centrum i ett område med rötter i 1700-talet.

Förtätning är en viktig strategi för att i högre grad utnyttja central mark med goda kollektivtrafiklägen och samtidigt spara den rika jordbruksmarken.

Angelica fastigheter AB, som äger det spetsiga kvarteret där Malmövägen och Södra Lundavägen möts, har ansökt om att få bygga två kvarter för bostäder och centrumverksamhet på sin centrala tomt.

Rötter i 1700-talet

Tomten kunde inte vara mer central och ligger precis där vägarna mot Malmö-Dalby och Lund-Trelleborg en gång möttes.
Området har rötter i 1700-talet med ett värdefullt varierat bostadsbestånd från olika tidsepoker. Här växte Staffanstorps tätort fram i anslutning till Sockerbruksområdet, Gästis och järnvägen.

Detta är den äldsta platsen i Staffanstorp med många gamla vackra byggnader invid Södra Lundavägen som är utpekad i Staffanstorps kommuns kulturmiljöprogram, så det är viktigt att man förtätar på ett bra sätt och tillvaratar de kvalitéer som finns, säger planarkitekt Susanna Falck.

En viktig del i vår framtidsstrategi för att bevara vår bördiga jordbruksmark är att istället förtäta själva samhället i goda kollektivtrafiklägen.

Här finns redan allt, inklusive gator, tekniska system och all service, till skillnad från när vi bygger nytt långt från service och skolor.

Tidigt skede

I den ena delen vill fastighetsägaren bygga vidare på den befintliga byggnaden där HMC och Studio S finns idag. I den andra delen rör det sig om en helt ny byggnad på delar av den parkeringsyta som idag finns på tomten.

Totalt vill fastighetsägaren i de båda fastigheterna skapa 60 bostadsrätter och ett eventuellt trygghetsboende.

Vi är ännu bara i det första skedet av detaljplaneprocessen, berättar Susanna Falck. Fastighetsägaren har sökt planbesked och planuppdrag har tagits i Stadsbyggnadsnämnden och vi jobbar just nu med de tidiga stadierna, gör skisser av hur bebyggelsen kan komma att se ut, bullerutredningar, utreder trafikfrågor och vi ska undersöka markmiljön så att det inte finns föroreningar kvar. Marken är sanerad men som vid nästan alla förtätningsprojekt tas ändå markprover.

Den preliminära tidsplanen ser ut så här: Samråd hösten 2021, granskning våren 2022, antagande hösten 2022. Förutsatt att allt går planenligt.

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt

Kartan: Här planeras förtätning, i det centrala läget mellan Malmövägen och Södra Lundavägen. 60 lägenheter och affärsverksamheter ingår i planerna.