Samarbete med forskare ett kvalitetslyft i undervisningen

Universitetsbyggnaden i Lund.

Två praktiknära samarbeten mellan grundskolan och förskolan i Staffanstorps kommun och forskare vid Lunds och Malmö universitet ska ytterligare lyfta kvaliteten på undervisningen.  

Bland annat ska mattekunskaperna ökas för alla nior som behöver detta för att komma in på gymnasiet.

Detta är väldigt spännande för oss och våra elever i Staffanstorps kommun, säger utvecklingsledare Johan Lindblad på Staffanstorps kommun.

Metoden kallas praktiknära forskning och sker i ett så kallat ULF-nätverk där ULF är förkortning för de tre ledorden utveckling, lärande och forskning och är ett landsomfattande initiativ av regeringen som också finansierar projektet.

Ökar likvärdigheten

Från våren 2021 till och med vårterminen 2022 ska kommunens grundskolor och förskolor ingå i två forskningsprojekt som ska bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras så att elevernas utveckling och lärande ytterligare kan främjas.
Syftet är att höja lärarnas nivå och undervisningskompetens och därigenom skapa effektivare undervisning med högre kvalitet.

Många av våra lärare är nyfikna på hur de ska kunna göra ett ännu bättre jobb.

Projektet går till så att forskarna gör datainsamling av betyg, resultat från nationella prov samt bedömningsbara, så kallat semistrukturerade, intervjuer med både lärare och elever samt några skolledare.

Vi ska helt enkelt höja lägstanivån, öka likvärdigheten i undervisningen och ge alla våra elever en ännu bättre möjlighet att klara kunskapskraven.

Höja mattebetygen

Avsikten med grundskolans deltagande är att öka måluppfyllelsen i matematik för våra nior, berättar Johan Lindblad.  Det övergripande syftet är att utveckla, förändra och förbättra undervisningen så att fler elever kan komma in på de gymnasieprogram de söker till, genom att nå måluppfyllelse i ämnet matematik.

I praktiken innebär detta projekt att andelen elever i årskurs 9 som får betyget F ska minskas från nuvarande åtta procent och nå upp i nivå med andra ämnen.

Projektet ska samarbeta med alla grundskolor i kommunen.

Oavsett vilken skola man går på ska man få en likvärdig kvalitativ undervisning och kunna klara kraven på att komma in på gymnasieskolan.

Förskolan

Förskolan är idag första steget i skolsystemet och bedriver också undervisning.
Här går det praktiknära forskningssamarbetet ut på att skapa nya praktisk-teoretiska redskap för förskollärare och ledare att använda sig av i det dagliga arbetet.

När det gäller innehållet i undervisningen fokuserar vi på hållbarhets- och literacy­frågor. Hållbarhetsfrågor kan vara inriktade på globala mål som rör miljö, resurshushållning och sociala frågor. Literacyfrågor handlar om i samspel med omgivningen, säger professor Ann-Christine Vallberg-Roth vid Malmö universitet.

Det kan till exempel röra sig om att lyssna till sagor, leka, tolka symboler och skapa berättelser. Vi kommer också särskilt att beröra utomhuspedagogik i relation till den didaktiska var-frågan.
Didaktiska modeller innebär i det här sammanhanget praktik-teoretiska redskap som förskollärare och ledare kan använda sig av vid samplanering, genomförande, återkoppling och samvärdering av undervisning. Inte bestämda och exakta instruktioner för hur undervisning ska genomföras utan snarare öppna tankefigurer som kan vara stöd för lärare och ledare i strävan efter likvärdighet, vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet

Forskarna

De båda praktiknära forskningsprojekten leds av filosofie doktor Ingemar Karlsson vid Lunds universitet, biträdande professor Arne Engström vid Strömstads akademi samt för förskolans räkning professor Ann-Christine Vallberg Roth vid Malmö universitet.

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt