Markmiljöundersökningar visar på föroreningar 

Gröna ängar och gräsytor som förorenats på gamla Grevie skjutbana.

Det finns höga halter av metaller och kolväten i området på före detta Grevie skjutbana. Föroreningarnas påverkan på grund- och ytvattnet är däremot relativt låg. Det visar en ny undersökning som gjorts i området, men det finns behov av ytterligare undersökningar. 

Tidigare undersökningar, som gjordes 2013 och 2015-2016, har visat på föroreningar främst i form av bly, arsenik och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Då sattes skyltar upp för att informera allmänheten om att platsen använts som skjutbana och att marken är förorenad.

För att gå vidare och avgränsa föroreningarnas omfattning genomfördes nya undersökningar under åren 2019-2020. Där konstaterades att det fortsatt finns föroreningar i området. Påverkan på grund- och ytvatten uppges vara relativt låg, men vattnet har till viss del påverkats av föroreningar från den tidigare skjutbaneverksamheten invid Torrebergabäcken i Staffanstorps kommun. Skjutbaneverksamheten pågick under åren 1975-1998.

Den före detta skjutbanan ligger inom en yta som är utpekad som riksintresse för naturvård. Ett 70-tal fågelarter, varav 40 är hotade arter, har tidigare häckat/häckar inom det utpekade området.

Ansvarsutredning

2013 gjordes en ansvarsutredning där slutsatsen blev att det inte finns någon verksamhetsutövare kvar att kräva åtgärder av. Inte heller bedömdes någon av de markägare som finns i området ha ett ansvar för att bekosta utredningar eller åtgärder. Länsstyrelsen ansökte för kommunens räkning om statliga medel för att kunna genomföra en utredning. Medel har sedan beviljats av Naturvårdsverket för markmiljöundersökningar.

Kartbild som visar förorenat område (inom gul markering).

Sanering av området

Företaget som fick uppdraget att utföra de miljötekniska markundersökningar som avslutades 2020, konstaterar att någon form av efterbehandling/sanering i området bör göras. Men då föroreningarnas utbredning är stor tillsammans med områdets karaktär och markens förhållande (periodvis högt vatten och torvhaltig/mullrik jord) gör att en sanering av området är svår och kostsam.

Staffanstorps kommun kommer därför att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne arbeta vidare för att hitta en långsiktig och hållbar lösning.

För att informera om föroreningarna kommer de varningsskyltar som finns uppsatta vid området idag att kompletteras.

Mer information

Vill du tal del av eller har du frågor kring undersökningen vid Grevie skjutbana vänligen kontakta miljöenheten på e-post miljo@staffanstorp.se eller telefon 046-25 11 00.