Årets miljörankning från Aktuell Hållbarhet speglar inte Staffanstorps kommuns miljöarbete

För trettonde året i rad presenterar tidningen Aktuell Hållbarhet sin miljörankning av Sveriges alla kommuner, en lista enligt hur Aktuell Hållbarhet uppskattar kommunernas miljöarbete.

Rankningen grundar sig dels på en kommunenkät, dels på offentlig kommundata som samlas in från tio andra källor. Dessa är SCB, Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Vattenmyndigheten med flera.

Själva kommunenkäten utgör 44% av underlaget för rankningen. Staffanstorps kommun har i den senaste undersökningen inte fått enkäten tillhanda på ett sådant sätt så att det har varit möjligt för kommunen att besvara enkäten. Detta har fått till följd att kommunens placering i år ändrats från tidigare 175:e plats till nu 259:e plats.

Att jämföra Staffanstorps kommun med andra kommuner där underlaget för jämförelsen skiljer sig så pass markant åt ger ingen representativ bild av kommunens miljöarbete. Staffanstorps kommun har hela tiden haft ambitionen att besvara enkäten och har därför eftersökt enkäten när denna rimligen borde ha inkommit till kommunen. Detta har gjorts genom olika kontaktförsök med Aktuell Hållbarhet utan framgång då de valt att inte återkomma. Inför kommande rankning är det därför önskvärt att Aktuell Hållbarhet säkerställer kommunernas möjlighet att besvara enkäten samt att Aktuell Hållbarhet vid avsaknad av svar från enskilda kommuner försäkrar sig om huruvida kommunen vill besvara enkäten eller inte eller om avsaknaden av svar beror på fel i utskicket av enkäten.

I de källor som utöver enkäten utgör underlag för rankningen går det att utläsa att Staffanstorps kommun exempelvis ligger förhållandevis högt i medborgarnas bedömning av gång- och cykelvägar samt att kommunen även ligger högt i det kommunindex som Håll Sverige Rent tillhandahåller. Därtill ligger koldioxid- och växthusgasutsläppen per invånare i Staffanstorps kommun under medelvärdet för de Svenska kommunerna. I underlaget från Avfall Sverige framgår det ännu inte att medborgarna i Staffanstorp sedan en tid tillbaka erbjuds möjligheten att sortera sitt matavfall vilket bör ge en positiv effekt i kommande års ranking.

Om Staffanstorps kommun hade givits möjlighet att inkomma med svar på enkäten så är det därför rimligt att anta att placeringen i rankingen hade varit märkbart annorlunda. Det är naivt att hävda att Staffanstorps kommun skulle placera sig överst i rankingen men rätt skall vara rätt och en placering i en ranking måste spegla verkligheten. Med detta sagt så strävar Staffanstorps kommun givetvis genom sitt miljöarbete mot att förbättra och värna vår miljö i Staffanstorp. Något som kommunen gärna vill visa nästa år förutsatt att vi då får delta i rankingen på lika villkor.

För frågor eller mer information kontakta Michel Tränefors 046-25 11 00