Kundval och upphandlingar

I Staffanstorps kommun har vi upphandlat driftsentreprenader inom flera områden och nya kundval har introducerats. Vi använder ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på de tjänster som vi erbjuder staffanstorpsborna. Konkurrensprogrammet syftar också till att öka utbudet och valfriheten för invånarna, att erbjuda nya affärsmöjligheter för näringslivet och stimulera till nya företag.

Med konkurrensutsättning prövar vi om andra än kommunen kan driva en offentligt finansierad verksamhet med bättre kvalité. Kommunen behåller huvudmannaskapet för verksamheten men överlåter utförandet på någon annan. Kundval och entreprenadupphandling är två olika former av konkurrensutsättning.

Invånarnas behov i fokus

Vi sätter staffanstorpsbornas behov och önskemål i fokus och detta är utgångspunkten för verksamheten. Kundval innebär konkret att invånaren själv väljer vem som ska utföra olika kommunala tjänster. Systemet finns sedan tidigare för serviceinsatser inom hemvården och även för barnomsorg och skola. Nu introduceras kundval också inom omvårdnad och hemsjukvård, men också för ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans.
Genom offentlig upphandling har ett antal kommunala verksamheter bland andra gatu- och väghållning, äldreomsorg och LSS-boenden konkurrensutsatts.

Upphandling av varor och tjänster

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig upphandling. Staffanstorps kommun samarbetar, tillsammans med de tre kommunerna Burlöv, Lomma och Svedala, med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI nedan) i Malmö. Detta är reglerat i ett särskilt avtal och garanterar kommunerna en viss upphandlarkapacitet för de upphandlingar som vi vill göra tillsammans med en eller flera av Skånes kommuner. Inriktningen ska dock vara att där det är möjligt ansluta oss till centralt och regionalt tecknade avtal. Aktuella upphandlingar >>

Genom avtalet med SKI får Staffanstorps kommun med detta avtal även en fördel när vi behöver hjälp med egna specifika upphandlingar. SKI har ytterligare en aktör inom upphandlingsområdet, Affärskoncept, som kommunen förbundit sig att avropa tjänster hos. Det ger oss möjlighet att få upphandlingskapacitet även till specifika upphandlingar som vi har att genomföra inom Staffanstorps kommun, dessa tjänster ska dock upphandlas i konkurrens med andra.

Hoppa till navigering