LIS- Lyckad Integration i Skåne

Den 1 mars drog projektet LIS – lyckad integration i Skåne – igång som är ett samarbetsprojekt för att förbättra integrationen. Staffanstorp, Lomma och Burlövs kommuner ingår alla i projektet, med Burlövs kommun som projektägare.

LIS finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och vänder sig till alla som arbetar med ensamkommande barn och unga. Syftet är att främja integrationen och på sikt öka sysselsättningsgraden hos ensamkommande barn och unga.

Under två år ska närmre 400 anställda i de tre kommunerna få utbildning inom områden som värdegrund, bemötande och ökad kunskap om integrations- och asylprocessen.

Mitt i flyktingströmmen 2015-2016, när många ensamkommande barn och unga kom till Sverige, var det bara att agera, nu när allt har landat lite finns det tid för att skaffa sig mer kunskap och hitta gemensamma former för integration i kommunerna, säger Nina Lanje, projektledare för LIS.

Hitta sätt att ta tillvara mångfald

Stort fokus i projektet kommer ligga på att arbeta för att skapa inkluderande och normkritiska arbetssätt som kan ta tillvara på mångfald, en viktig aspekt när det kommer till integration och framtidens arbetsmarknad.

Just nu håller projektet på att kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som de anställda inom kommunerna har och varje deltagare kommer att få en individuell kompetensutvecklingsplan. När kartläggningen är gjord och behoven analyserade kommer utbildningsinsatser att tas fram. Första utbildningen startar redan i september.

Gemensamma lösningar och nätverk

Deltagare kommer från olika verksamheter inom kommunerna så som socialtjänsten, personal på boenden för ensamkommande, skola, ungdomsgruppen, bibliotekspersonal, skolkökspersonal, överförmyndarenheten med flera. Utbildningstillfällen ger möjlighet för olika yrkesgrupper att träffas, utbyta erfarenheter och hitta gemensamma lösningar. Att bygga nätverk är ett annat mål för projektet LIS.

Det finns ett stort engagemang och ett otroligt sug efter att prata med andra. Det finns dessutom mycket kompetens inom kommunen eller i en närliggande kommun som man kanske inte känner till. Ensam klarar ingen av att lösa integrationsutmaningen, det behöver vi göra tillsammans.

I projektet ingår även andra viktiga samarbetspartners så som föreningslivet, Region Skåne, gode män och olika beslutsfattare. Förhoppningen är att de nyfunna kontakterna och erfarenheterna ska leva vidare i nätverken efter projektet slut och därmed bidra till ett gemensamt och stärkt arbete för en lyckad integration i Skåne.

För mer information om projektet LIS kontakta projektledaren Malin Lang, 0709-63 92 76, malin.lang@burlov.se.

 

 

Hoppa till navigering