Tillstånd, regler och tillsyn

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. De driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Bygglov

Om du ska bygga om eller till ditt hus eller företag, eller kanske bygga ett helt nytt hus krävs det oftast bygglov och/eller bygganmälan enligt plan- och bygglagen. Tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov allt i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser. Att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar är också lovpliktigt. Utanför planlagt område kan det krävas ett beslut av länsstyrelsen (länk till Länsstyrelsen Skånes information om skyltar).

Brandskyddskontroll och sotning

Räddningstjänsten hjälper olika verksamheter med förebyggande åtgärder. Exempel på detta är systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter, hos företagare och i föreningar.
Vi ordnar också kurser i brandskydd – både allmänna och mer företagsspecifika. Fastighetsägare behöver även tillstånd för att rengöra fast förbränningsanläggning.

Kemisk bekämpning

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned och därför måste de vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden. För dem som ändå måste hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Tillstånd eller anmälan krävs, beroende på var man ska sprida medlen.

Musik i offentliga lokaler

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare. När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI och STIM.

STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

Transporter av farligt gods

Ett begränsat antal transportvägar utgör rekommenderade vägar för farligt gods. Övrigt vägnät får endast användas om mottagare/avsändare inte kan nås på annat sätt. I detta fall ska kortast väg med bäst vägstandard väljas. Rekommenderade vägar för transporter av farligt gods inom Staffanstorps kommun är E22, 11, 103 och 108.
Stadsbyggnadskontoret trafik handlägger dispenser enligt Trafikförordningen för det kommunala vägnätet för t.ex. tunga, breda och långa transporter samt transporter med farligt gods. Läs mer om transporter av farligt gods på Trafikverkets webbplats>>

Miljö, hälsa och livsmedel

Om du ska starta en ny verksamhet kan du behöva tillstånd eller göra en anmälan enligt miljöbalken eller livsmedelslagen. Detta gäller främst inom miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedel.

Yrkesmässig verksamhet hygienisk behandling

Innan du startar verksamheter av olika slag bör du kontakta miljöenheten sex veckor innan verksamheten påbörjas, då det i vissa fall krävs en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller till exempel.

  • Om du ska driva en yrkesmässig verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpellblad, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande (t.ex. fotvård, piercing, tatuering).
  • Om du ska driftsätta lokaler för skola, förskola, daghem eller liknande.
  • Om du ska driva bassängbad för allmänheten eller som ska används av många människor.

Serveringstillstånd

Alla som ska servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för detta. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för serveringstillstånd och dessa ingår i kommunens Alkohol- och drogpolitiska program.

Djurhållning och djurskydd

Det krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftorm inom område med detaljplan. Detta handläggs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd krävs dock inte för de djurslag som det i en detaljplan anges att området är framtaget för.

Länsstyrelsen i Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen. Detta innebär bl.a. att länsstyrelsen kommer att ta emot anmälningar om vanvård av djur och ansökningar om tillstånd för djurhållning enligt 16 § djurskyddslagen.
Avdelningen för djurskydd är placerad i Kristianstad. Länsstyrelsen når du på tel: 040-/044-25 20 00(växel) eller via e-post

Allmän platsmark

Det behövs tillstånd för att nyttja allmän platsmark för arrangemang, uppställning av container, skyltar eller andra fasta föremål och för att använda gräsmattor, gång- och cykelvägar för transport. Riktlinjer för ansökan om tillstånd för reklamskyltar och tidningsställ på allmän platsmark.
Kontakta polisen om du vill söka tillstånd. Det tillkommer en avgift för polisens hantering.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

För att gräva i allmän platsmark krävs grävningstillstånd vilket söks av beställaren, exempelvis ledningsägaren vid nedläggning av ledning, hos Tekniska avdelningen via en Grävningsanmälan genom vår e-tjänst.  För grävning i allmän plats ska kommunens Grävningsbestämmelser följas.

För att få tillgång till vår e-tjänst behöver du ett användarnamn och lösenord. Kontakta Tekniska enheten och uppge dina kontaktuppgifter.

Om en gata eller gång- och cykelväg behöver stängas av helt eller delvis för trafik ska detta beviljas av kommunen. En avstängning kan bli aktuell till exempel i samband med tillfälliga arrangemang, trädfällning, grävnings- eller vägarbete. För att få tillstånd att stänga av gatan och/eller sätta upp vägmärken ska en ansökan om trafikanordningsplan, TA-plan, skickas till Tekniska enheten via det digitala verktyget DF-respons. Om TA-plan skickas in på grund av att en grävning ska ske ger beställaren er en länk genom vilken entreprenören kan skicka in TA-planen. Sökanden ansvarar för att boende och berörda informeras i god tid innan arbeten påbörjas.
För att skicka in en TA-plan som inte är knuten till en grävningsanmälan krävs ingen inloggning.

Vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande kräver tillstånd från kommunen.

Torghandel

Torgplats bokas på 046-25 12 81 Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Energideklarationer

Lagen innebär att den som äger en byggnad ska låta göra en energideklaration och byggnader som säljs ska ha en mindre än tio år gammal energideklaration. Nybyggen ska deklareras inom två år efter att slutbevis utfärdats eller att byggnaden tagits i bruk. Boverket samlar uppgifter från energideklarationerna i ett register, medan kommunen, byggnadsnämnden eller motsvarande ansvarar för tillsynen.
Kontaktperson på Stadsbyggnadskontoret når du på 046-25 14 35.

Explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Hissar

Hissar och andra motordriva anordningar vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. Boverket har skärpt och specificerat kraven på hissars skötsel och underhåll. De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller.

Det är fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ska se till att besiktningen utförs. Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC accrediterat besiktningsorgan. När besiktningen har utförts sätt information upp i hissen. Det är miljö- och samhällsbyggnads- nämnden som har tillsynsansvaret för hissar.

Boverkets allmänna råd och föreskrifter>>

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det finns ett klart samband mellan allergier och dålig ventilation. För att få en god inomhusmiljö och undvika problem med ”sjuka hus” ska ägaren till en byggnad göra kontroll av ventilationssystemet, där man också undersöker vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i systemet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska se till att ägaren fullgör sina skyldigheter. Kontrollen ska utföras av sakunnig funktionskontrollant och efteråt ska ett exemplar av protokollet skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där det registreras.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, industribyggnader eller byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur, fritidshus och obebodda bostadsbyggnader.
För en- och tvåbostadshus med FT-ventilation ska besiktning alltid göras innan byggnaden tas i bruk.

För en- och tvåbostadshus med FT-ventilation har föreskrifterna ändrats (SFS 1999:373), vilket innebär att kravet på återkommande besiktning har slopats. En första besiktning ska alltid ske innan byggnaden tas i bruk.

Boverket har beslutat om allmänna råd om funktions-kontroll av ventilationssystem (2011:338).

Läs Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK>>

Kontaktpersoner i frågor kring ventilationsärenden på stadsbyggnads-kontoret når du på telefon 046-25 14 35 eller 25 14 12.

Skyddsrum

För att skyddsrum och skyddade utrymmen ska fungera vid höjd beredskap krävs planering och produktion i fredstid. I Staffanstorps kommun finns ett 60-tal registrerade skyddsrum integrerade i olika byggnader. All verksamhet med skyddsrum har förts över från kommuner och länsstyrelser till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På myndighetens webbplats finns mer information att hämta.

Fastighetens ägare ansvarar för att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån, att den avsedda funktionen upprätthålls. Reparationer ska följa Räddningsverkets normer och genomgång av funktionen sker av fastighetsägaren minst en gång per år.

Information och tjänster från myndigheter

Hoppa till navigering