Buller

Industrifläkt. Foto: Lee Maystone by flickr.com

Buller är ljud som uppfattas som störande eller oönskat. Vad som uppfattas som buller är ofta individuellt och varierar från person till person. Personer med viss hörselnedsättning kan till exempel uppleva basljud onaturligt starkt. Antalet människor som störs av buller från fläkt- och kylanläggningar har ökat över åren. Detta i takt med att tekniska installationer för klimatreglering, energiåtervinning och ventilation blivit allt vanligare.

Begränsning av buller

Ofta krävs bullerreducerande åtgärder på till exempel fläktar och hissar inom fastigheter, men också anpassningar av verksamheter som pågår utomhus och ligger inom höravstånd från bostadsbebyggelse. Det finns flera sätt att begränsa buller. Redan i planeringsstadiet kan man förebygga att störningskällor placeras i närheten av framförallt bostadsbebyggelse. Vid mekaniska åtgärder förbättras de bulleralstrande maskinerna så att till exempel vibrationsljuden minskar. Vid akustiska åtgärder omvandlar man ljud till värme genom isolering.

Vad säger lagen?

Buller i bostäder och från industrier regleras i miljöbalken. I miljöbalken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller. Enligt miljöbalken kan både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas till att vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar.

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd, som också innehåller riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där Stadsbyggnadskontoret bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning behöva utföras.

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande installationer som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer som externt industribuller. Ljudmätningen sker utomhus till exempel vid klagandens fasad eller tomtgräns. På Naturvårdsverkets hemsida kan ni läsa mer om riktvärden för buller.

Tillsyn vid buller

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som i första hand ser till att lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande ska nämnden upplysa om vilka riktvärden för buller som gäller. Kringboende som störs av buller kan anmäla detta till Stadsbyggnadskontoret.

Buller inomhus

Dagens svenska samhälle är det mest ljudalstrande vi någonsin levt i. Våra fastigheter är inte anpassade för dagens kraftfulla högtalare och ljuddämpningen i husen är ofta dålig. Det är lyhört – och tar vi inte hänsyn så stör vi våra grannar. Grannbuller kan vara mycket påfrestande för de som är utsatta. I första hand ska denna typ av problem lösas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Den som äger en bostadsrätt eller bor i hyresrätt måste enligt lagen sköta sig och rätta sig efter de särskilda regler som gäller i bostadsområdet. Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen eller hyresvärden undersöka om de är befogade. Den som fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd och tvingad att flytta.

Om du störs av buller

Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare och informera om störningen. Försök att beskriva bullret så noggrant och sakligt som du kan (till exempel entonigt motorljud). Beskriv också när du störs av bullret. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer. Detta kan göra det lättare för fastighetsägaren att hitta störningen. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du kontakta Miljöenheten.

Vid frågor kan du kontakta Jessica Malm , 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38.

Hoppa till navigering