Livsmedel

Registrering av livsmedelsanläggning. Foto: Margaret Åkesson

Coronavirus och livsmedel

Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar också att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. För mer information se Livsmedelsverkets hemsida.

Miljöenheten har även tagit fram ett informationsblad till livsmedelsbutiker.

Krav på registrering eller godkännande av verksamheter

Varje företag eller verksamhet som, med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med produktion, bearbetning, försäljning eller distribution av livsmedel definieras som ett livsmedelsföretag.

De flesta livsmedelsverksamheterna i kommunen ska registreras, vilket är ett enkel förfarande. Detta innebär att det kan gå snabbt för dig som företagare att komma igång. Två veckor efter att du lämnat in din anmälan om registrering får du starta din verksamhet, om inte miljöenheten meddelat något annat innan dess.

Animalieanläggningar (slakterier, styckningsanläggningar, fiskanläggningar, mejerier med flera) ska istället godkännas. Ska du starta eller ta över en animalieanläggning måste du vänta på att anläggningen godkänns.

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav. Vid det första besöket efter anmälan om registrering kontrolleras hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet i lokalen är och hur företagets egenkontrollprogram har utformats. Kontrollen kan leda till att livsmedelsföretagaren måste åtgärda eventuella brister som upptäcks. Om bristerna inte åtgärdas kan det leda till begränsningar i verksamheten eller till ett förbud.

Sanktionsavgift

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter vid utebliven registrering.

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse.

Enligt den nya lagstiftningen beslutar Stadsbyggnadsnämnden om sanktionsavgift för utebliven registrering vid start av livsmedelsverksamhet samt vid utebliven anmälan om ägarbyte. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning.

Livsmedelsföretagets egenkontroll

Företagets ansvar att producera, servera och sälja säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Med en genomtänkt egenkontroll kan du garantera säkra livsmedel i din verksamhet. För många olika typer av verksamheter finns det idag väl utarbetade branschriktlinjer.

Riskklassificering och kontroll av livsmedelsföretag

Alla livsmedelsföretag betalar en avgift för den offentliga kontrollen. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. Extra kontroller och provtagningar som måste göras på grund av brister i verksamheten, debiteras utöver kontrollavgiften. Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket.

Kontrollmyndighet

Stadsbyggnadsnämnden registrerar och godkänner livsmedelsföretag, utövar kontroll och verkar för god hygien i verksamheter med livsmedelshantering. Om du har frågor som gäller livsmedel, livsmedelsverksamhet eller vill anmäla att du blivit matförgiftad eller misstänker att en verksamhet har en bristfällig livsmedelshantering kan du kontakta Miljöenheten.

Du kan läsa om lagar, regler och branschriktlinjer på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se

Anmälan eller ansökan om att starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag görs till Miljöenheten. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för registrering alternativt godkännande av livsmedelsföretag. Avgiften för registrering motsvarar en timmes handläggning.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36 eller Jonatan Zapt, 046-25 14 38.

Blankett:

Anmälan om registrering av livsmedelsföretag

 

Hoppa till navigering