Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att undvika skada i omgivningen. Egenkontrollen gäller alla som kan riskera att orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön. Det spelar ingen roll om verksamheten är stor eller liten. Alla verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken är skyldiga att bedriva egenkontroll.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare ska kunna visa för tillsynsmyndigheten att kraven i miljöbalken följs och den bör fungera som en naturlig del av det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att låta all berörd personal vara med och utforma rutiner så att alla får en klar bild av hur verksamheten påverkar miljön. Vill du veta mer kan du läsa Information om egenkontroll eller egenkontroll i förskolor och skolor och här är Frågor för att ta fram ett egenkontrollprogram.

Hoppa till navigering