Kemisk bekämpning

Försiktighet vid till exempel väggrensbekämpning. Foto: David Clow by flickr.com

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det är alltså produkter som är speciellt framtagna för att påverka levande organismer. Många innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Bekämpningsmedel måste därför vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden.

Tillstånd och anmälan

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. Kravet på anmälan i första stycket 3 gäller inte användning på åkermark.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 1. på tomtmark för flerfamiljshus,
 2. på gårdar till skolor och förskolor,
 3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillståndsplikten i första stycket 7 och 8 gäller inte användning av växtskyddsmedel

 1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat, eller
 2. på banvallar.

Kemikalieinspektionens webbsida kan du läsa mer om bekämpningsmedel och vilka som är godkända i Sverige idag.

Ansökan och anmälan om spridning av bekämpningsmedel görs skriftligen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vid frågor om spridning av växtskyddsmedel kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32.

Hoppa till navigering