Lantbruk

Gödselspridning Foto: Rogiro By: flickr.com

Miljöenheten gör miljötillsyn på lantbruk och hästgårdar. Vid en tillsyn på lantbruk kontrolleras bl a växtnäringsbalans, spridningsarealer, hantering och förvaring av kemiska bekämpningsmedel, farligt avfall, diesel- och oljalagring samt gödselhantering. På hästgårdar omfattar tillsynen framförallt hantering av gödsel men även farligt avfall.

Länstyrelsen ansvarar för kontroll av djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som har ansvar för att kontrollera djurskyddet och primärproduktion av foder och livsmedel.

Du som misstänker att djur far illa kan kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 040/044 – 25 23 50 alternativ 0767 – 87 10 20. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas på telefonnummer 114 14.

Slamspridning

All spridning av slam är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I dagsläget är spridning av slam inte klassad som en anmälningspliktig verksamhet, dock ska spridningen informeras om till Miljöenheten senast tre veckor innan en planerad slamspridning (Information om slamspridning).

Felaktig spridning av slam kan öka risken för att gränsvärden för tungmetaller i jorden överskrids. Stora gödselgivor kan dessutom leda till ökat näringsläckage. Närboende kan uppleva lukten från slam och gödsel som störande. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren vidta skäliga åtgärder för att anpassa verksamheten så att störningarna för omgivningen minimeras.

Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt, aldrig mellanlagras innan spridning utan spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses nödvändigt att mellanlagra slammet inför spridning måste garantier lämnas för att tiden inte kommer att överstiga två dygn. Vid längre lagring måste en anmälan om mellanlagring av avfall. Mellanlagring av mer än 10 ton slam vid något enskilt tillfälle är antingen anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om lagringen ska anmälas eller tillståndsprövas framgår av förordningen. En Anmälan om mellanlagring av gödsel ska lämnas in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan lagringen påbörjas. Vidare måste vid mellanlagring, platsen på karta och markförhållanden redovisas.

För mer information kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Gödsel

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning; igenväxning, algblomning och höga nitrathalter i grundvattnet.

Under hösten och vintern är detta läckage störst eftersom det under denna period förekommer mycket nederbörd och växterna då inte tar upp näringsämnen. För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns regler för lagring och spridning av stallgödsel (Information om stallgödsel och stukalagring).

Nya regler för gödselspridning från 1 jan 2010

Från och med årsskiftet förstärks reglerna för lagring och spridning av gödsel. Det är främst lantbrukarna i södra Sverige, inom det så kallade nitratkänsliga området, som kommer att beröras.

Här beskriver vi en del av de förändringar som genomförs på grund av EU:s nitratdirektiv.

Spridningsförbud under vintern

Spridningsförbudet för mineralgödsel och stallgödsel i det nitratkänsliga området kommer att utökas till att gälla 1 december till 28 februari men under november är spridning av vissa typer av fastgödsel dock tillåten.  

Begränsningar i spridningen under hösten

I Blekinge, Skåne och Halland får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter. På lerjordar med mer än 15 procent lerhalt får gödsel även spridas inför höstsådd av säd.

I övriga nitratkänsliga områden får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför höstsådd.

Beräkning av gödselvolymen

Lantbrukare inom de nitratkänsliga områdena ska från årsskiftet beräkna och dokumentera lagringsmöjligheterna för gödsel som producerats på gården. Spridningsförbudet kan komma att innebära att lantbrukaren behöver kunna lagra gödsel under en längre tid än förut.

Är lagringsutrymmet begränsat kan det vara läge att fundera på möjligheterna framöver att lagra gödseln. Det kan krävas nybyggnation eller att man kan lagra på annan plats.

Krav från EU

De nya reglerna innebär att stallgödselhanteringen blir mer detaljreglerad. EU har påpekat att Sverige inte har uppfyllt EU:s nitratdirektiv, vilket gjort att dessa bestämmelser kommer nu.

Reglerna stödjer samtidigt Östersjöplanen (Baltic Sea Action Plan), där målet är att hitta åtgärder som minskar utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön.

Dispens

Från och med 2006 har kommunerna tagit över handläggningen avseende dispenser från länsstyrelsen rörande gödselspridning. De dispenser som ska ansökas hos kommunen är följande (Dispens för gödselspridning):

 • Nedmyllningskrav på mineralgödsel som innehåller urea inom 4 timmar
 • Spridning på snötäckt eller frusen mark
 • Vinterspridningsförbud 1/11 – 28/2
 • Höstspridningsbegränsningar under perioden 1/8 – 31/10
 • Nedmyllningskrav inom 4 timmar

För mer information kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Halmbränning

Enligt 9 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Staffanstorps kommun krävs det tillstånd att bränna halm på åkermark inom kommunen. Den främsta motiveringen är att förhindra luftförorening genom partikelspridning. Energi och mullämnen bör återföras till åkermarken för bevara och bygga upp åkermarkens bördighet.

Enligt Staffanstorps kommun Lokala hälsoskyddsföreskrifter får inte halm brännas på åkermark. Halmbränning minskar mängden organiskt material i marken och orsakar utsläpp till luften.

Dispens kan sökas mot förbudet om särskilda skäl finns. Dispens behöver sökas hos så väl länsstyrelsen, om man ska bränna halm efter skörd, som hos kommunen, om man ska bränna före eller efter skörd (Ansökan halmbränning). Om halmbränning sker utan dispensansökan hos kommunen leder detta till en åtalsanmälan och utan dispensansökan hos länsstyrelsen till avdrag på stöden (tvärvillkor).

För mer information kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Blanketter:

Anmälan om slamspridning

Anmälan om mellanlagring av gödsel

Ansökan om dispens gödselspridning

Ansökan om halmbränning

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Lantbruk

 1. Staffanstorps kommun borde liksom Lunds kommun förbjuda spridning av rötslam på alla åkrar inom kommungränsen. Maskinstationerna myllar ner rötslammet med kultivator,varför detta blir kvar i ytan och sprider en fruktansvärt kvalmig doft av människoavföring varje gång det regnar. Dessutom innehåller rötslammet läkemedel som ev. går vidare till grödorna som odlas och sedan konsumeras av djur och människor. Ansvarslöst!

  1. Hej Arne!
   Idag finns det ingen lagstiftning som ger oss möjlighet att ha ett generellt förbud mot att sprida rötslam (avloppsslam) på åkermark och det finns heller ingen anmälningsplikt vad gäller spridning av slam på åkermark. Lagstiftningen som idag reglerar spridningen är Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) samt även bestämmelser i Miljöbalken och tillhörande föreskrifter. Vad gäller spridning av slam inom och intill detaljplanerat område i Staffanstorps kommun regleras det i de lokala hälsoskyddsföreskrifter.
   Så utifrån de bestämmelser som finns får ärenden om slamspridning avgöras från fall till fall. Mål som tagits upp i mark- och miljödomstolen visar att det inte går att ge förbud grundat på ett allmänt hållet resonemang.
   Angående att det luktar så kan ibland väderleken göra att det luktar mer, både vid spridning av slam och naturgödsel. Viss lukt får accepteras, om olägenhet uppstår så finns möjlighet att göra tillsyn.
   Slam har länge varit ett omdiskuterat ämne och regeringen har nyligen fattat beslut om att genomföra en ny slamutredning där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.
   Vänligen Jeanette, miljöinspektör, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »