Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra olika kategorier baserade på storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. Du kan ta reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig genom att kontrollera detta i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • För A-verksamheter som anläggningar för framställning av vissa läkemedelssubstanser eller tillverkning av cement krävs tillstånd från miljödomstolen.
  • För B-verksamheter som krematorier och större avloppsreningsverk krävs tillstånd från länsstyrelsen.
  • För C-verksamheter som exempelvis bensinstationer och kemtvättar krävs Anmälan enligt Miljöbalken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För övriga verksamheter som mindre bilverkstäder behövs varken tillstånd eller anmälan. Vill du veta mer kan du läsa informationen om Anmälan enligt miljöbalken.

Utsläpp av avloppsvatten från miljöfarliga verksamheter

För utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter till kommunens avloppsreningsverk gäller bestämmelser enligt Tilläggsbestämmelser till ABVA. I tilläggsbestämmelserna till ABVA anges bl a högsta föroreningshalter som får släppas ut av vissa ämnen före utsläpp till kommunens avloppsnät.

Olämpliga utsläpp kan ge upphov till olika typer av miljöskador. Det är viktigt att ämnen i det avloppsvatten som leds till kommunens avloppsreningsverk är behandlingsbart.

Tillsyn

Alla verksamheter som bedöms som miljöfarliga kan bli föremål för tillsyn. Den görs bland annat genom inspektioner, granskning av miljörapporter, rådgivning, information eller genom att begära uppgifter eller undersökningar av företagen. Den som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarlig verksamhet är skyldig att betala avgift för tillsynen.

Årsrapport för C-verksamheter

En del C-verksamheter får ett föreläggande av Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att varje år skicka in Årsrapport för miljöfarlig verksamhet. För bensinstationer och biltvättar finns en särskild blankett Årsrapport för bensinstation och biltvätt likaså för lantbruksverksamheter och vindkraft. För B-verksamheter gäller att miljörapport ska lämnas till Länsstyrelsen.

Förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning som förbränner bränsle som inte är avfall där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar.

Ni som planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning ska lämna information om anläggningen till kommunen. Information lämnas här på Naturvårdsverkets Nationella e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar

Den kommunala tillsynsmyndigheten ska enligt lagen offentliggöra förbränningsanläggningar som är registrerade i kommunen.
I Staffanstorp finns två registrerade medelstora förbränningsanläggningar;
Datacenter vid Staffanstorp/Malmö (MMA01), Nordlig Skorsten

Datacenter vid Staffanstorp/Malmö (MMA01), Sydlig Skorsten

Vid frågor om miljöfarlig verksamhet kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25.

Hoppa till navigering