Kemikalier (Reach)

Konservburkar kan innehålla Bisfenol A. Foto: shrapnel1 by flickr.com

Reach – En kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

Tillämpningsområdet för Reach

Bestämmelserna i Reach omfattar kemiska ämnen, både ämnet som sådant och när ämnet ingår i en blandning. Varor som innehåller kemiska ämnen omfattas av vissa nya krav.

Vad som åläggs företagen enligt Reach varierar beroende på vilken typ av företag det är fråga om. Det är därför viktigt för företagen att veta om de betraktas som tillverkare, importör eller nedströmsanvändare osv. enligt terminologin i Reach.

Ställer krav på företagen

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och blandningar. Registreringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och blandningar. En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper.

Reach innehåller krav på användare av kemikalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. En del nya krav ställs också på de som hanterar varor som innehåller kemikalier.

Information från Kemikalieinspektionen:  Reach – EU:s Kemikalieförordning

För mer information kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Hoppa till navigering