Serveringstillstånd och Folköl

Foto: Alex Akopyan by: flickr.com

Folköl

Kommuner får ta ut en avgift för folkölstillsyn. Den som planerar att bedriva detaljhandel eller servering av öl ska anmäla detta i förväg hos kommunen där försäljningen ska ske. Detaljhandeln/serveringsstället har också en skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Kommunens uppgift i förhållande till ölförsäljningen är information, rådgivning och kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av egentillsynsprogrammet.

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap, för servering året runt eller vid enstaka tillfälle. För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat:

 • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
 • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
 • att serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Den omedelbara tillsynen över restaurangernas alkoholservering med mera utövas i första hand av kommunen och polismyndigheten.

Ansökan

Det ställs olika krav beroende på serveringens inriktning och varaktighet. Utifrån det ska motsvarande ansökan fyllas i:

Nedan kan man läsa övrig information:

Anmälan

För er som har fått ett serveringstillstånd måste följande saker anmälas:

Avgifter

Ansökningsavgiften är en avgift för den utredning som kommunen gör och måste därför betalas oavsett beslut eller om ansökan återtas. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Betalning sker till Staffanstorps kommun, bankgiro 281-1222 med meddelande ”SERVERING” följt av namnet på företaget/sällskapet/föreningen som avses.

Tillstånd Avgift kronor
Permanent tillstånd 4 000 kr
Utvidgade tillstånd 1 200 kr
Utökade serveringstider 1 200 kr
Tillfälliga tillstånd/allmänheten 1 200 kr
Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap 400 kr
Pausservering/allmänheten 400 kr

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten tillkommer även en fast årlig tillsynsavgift på 400 kr + en rörlig tillsynsavgift enligt nedan, beroende på omsättning.

Årsomsättning Avgift kronor
–  250.000 1 000 kr
250.001    –  500.000 2 000 kr
500.001    –  1.000.000 3 000 kr
1.000.001  –  2.000.000 4 000 kr
2.000.001  –  4.000.000 5 000 kr
4.000.001  –       – 6 000 kr

Kunskapsprovet

Sedan 2011 ska den som söker ett nytt serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd avlägga ett kunskapsprov. Det är de personer som har betydande inflytande i rörelsen som ska visa att de har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut och kunskapsfrågorna omfattar fyra områden;

 • alkoholpolitik
 • bestämmelser om servering
 • bestämmelser om tillsyn
 • bestämmelser om mat och utrustning.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser. För godkänt resultat måste sökanden uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för det skriftliga provet är högst 90 minuter. Sökanden ges möjlighet till två omprov. Provresultatet är giltigt i tre år.

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Om inte godkänt resultat uppnås på provet är detta grund för att avslå ansökan om tillstånd.

Ta med godkänd identitetshandling.

För att göra provet kontakta din handläggare och boka in tid.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vägledning till kunskapsprovet.

Serveringsansvarig

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serverings-ansvaret på din krog/tillställning med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunens alkoholhandläggare. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Den som är serveringsansvarig ska:

 • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
 • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
 • vara minst 20 år gammal

Tänk på att kommunen inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Hoppa till navigering