Tobak och liknande produkter

Tobaksplantor Foto: Sven Hansen By: flickr.com

Ansökan tobaksförsäljning efter 1 juli 2019

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.

 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd
 • samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Ansökan om försäljningstillstånd
Anvisningar försäljningstillstånd

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna ansökan krävs att du uppfyller lagens krav. Det ställs bland annat krav på ekonomisk och personlig lämplighet. Exempelvis kontrolleras:

 • skulder hos Kronofogden
 • anmärkningar hos Skatteverket
 • belastningsregistret för allvarlig brottslighet hos Polismyndigheten.

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet bland annat till:

 • rökning av tobak och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, förbjuds på bland annat på:
  • restauranger inklusive uteserveringar
  • lokaler och entréer där allmänheten har tillträde
  • skolgårdar
  • hälso- och sjukvård
  • kollektivtrafik inklusive hållplatser/perronger
  • inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser

mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Det är du som verksamhetsutövare, ägare eller på annan grund disponerar en yta eller utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering.

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Tillsynsansvar

Kommunen utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

 • hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på försäljningsställen
 • tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen
 • marknadsförning på eller i anslutning till försäljningsställen
 • rökfria miljöer

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

 • tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen
 • försäljning av tobaksvaror i gränsöverskridande distanshandel
 • anmälan om försäljning av elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt egenkontroll
 • åldersgräns

Anmälan försäljning av elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare sker ingen förändring efter 1 juli 2019 utan det är fortsatt krav på anmälan som gäller. Om du vill sälja elektriska cigaretter måste du därmed anmäla det till Staffanstorps kommun. Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i och skicka in blankett om anmälan.

Anmalan om försäljning av elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förändring i verksamheten

Förändringar i verksamheten ska anmälas till kommunen. Det kan röra sig om förändringar i styrelse eller ägarförhållanden. Det kan även gälla mindre förändringar som till exempel ny postadress. Förändringar ska anmälas utan dröjsmål till kommunen.  Det är också viktigt att anmäla om man upphör med försäljningen. Rätten att sälja tobak eller elektriska cigaretter följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid försäljning av verksamheten.

Anmälan ändringar styrelse eller ägare
Anvisningar ändring av styrelse eller ägare
Anmälan övriga ändringar
Avanmälan försäljning

Övergångsbestämmelser

Detaljhandlare som innan 1 juli 2019 anmält sin verksamhet till kommunen och senast 1 november 2019 ansökt om tillstånd får fortsätta sin verksamhet tills beslut i tillståndsfrågan meddelats.

Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram tills 1 november 2019, har en ansökan om tillstånd inkommit innan detta datum får verksamheten fortsätta beslut i tillståndsfrågan meddelats.

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdandet har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020.

Hoppa till navigering