Tobak och liknande produkter

Tobaksplantor Foto: Sven Hansen By: flickr.com

Lag om tobak och liknande produkter träder ikraft
2019-07-01

Denna lag innebär stora förändringar inom handeln och användandet av tobaksprodukter, elektriska cigaretter och andra liknande produkter.

Ansökan tobaksförsäljning efter 1 juli 2019

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.

 • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som innan 1 juli 2019 har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.
 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd
 • samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Ansökan om försäljningstillstånd
Anvisningar försäljningstillstånd

Upplysning

Enligt det nya  regelverket får partihandlare endast sälja tobaksvaror till detaljhandlare med tillstånd. Folkhälsomyndigheten har dock gjort en tolkning av regelverket och övergångsbestämmelserna och bedömer att en rimlig tolkning av övergångsbestämmelserna – både i förhållande till detaljhandlarna, partihandlarna och kommunerna – är att de innebär en uppskjuten tillämpning av reglerna om tillstånd fram till dess handlarna har beviljats försäljningstillstånd.

Partihandlarna får alltså fortsätta sälja sina tobaksprodukter till detaljister som tidigare – även om dessa saknar tillstånd. Och detaljisterna får fortsätta sälja sina produkter till konsumenter som tidigare utan att behöva ha tillstånd till det. Om detaljisten eller partihandlaren har gjort vad som krävs enligt övergångsbestämmelserna till lagen – det vill säga har ansökt om tillstånd senast den 1 november (detaljhandlare) eller 30 oktober (partihandlare) ska de åligganden som ankommer på en tillståndshavare inte gälla dem förrän de fått sina tillstånd.

Mer information hittar ni på Folkhälsomyndighetens webplats.

 

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna ansökan krävs att du uppfyller lagens krav. Det ställs bland annat krav på ekonomisk och personlig lämplighet. Exempelvis kontrolleras:

 • skulder hos Kronofogden
 • anmärkningar hos Skatteverket
 • belastningsregistret för allvarlig brottslighet hos Polismyndigheten.

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet bland annat till:

 • rökning av tobak och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, förbjuds på bland annat på:
  • restauranger inklusive uteserveringar
  • lokaler och entréer där allmänheten har tillträde
  • skolgårdar
  • hälso- och sjukvård
  • kollektivtrafik inklusive hållplatser/perronger
  • inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser

mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Det är du som verksamhetsutövare, ägare eller på annan grund disponerar en yta eller utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering.

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Tillsynsansvar

Kommunen utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

 • hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på försäljningsställen
 • tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen
 • marknadsförning på eller i anslutning till försäljningsställen
 • rökfria miljöer

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

 • tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen
 • försäljning av tobaksvaror i gränsöverskridande distanshandel
 • anmälan om försäljning av elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt egenkontroll
 • åldersgräns

Anmälan försäljning folköl, elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare sker ingen förändring efter 1 juli 2019 utan det är fortsatt krav på anmälan som gäller. Om du vill sälja elektriska cigaretter måste du därmed anmäla det till Staffanstorps kommun. Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i och skicka in blanketten, Anmälan om försäljning av folköl eller elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förändring i verksamheten

Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja tobak eller elektriska cigaretter ska det också anmälas till kommunen. Rätten att sälja tobak eller elektriska cigaretter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet eller upphörandet av försäljningen så att rätt person får fakturan för tillsynsavgiften.

Övergångsbestämmelser

Detaljhandlare som innan 1 juli 2019 anmält sin verksamhet till kommunen och senast 1 november 2019 ansökt om tillstånd får fortsätta sin verksamhet tills beslut i tillståndsfrågan meddelats.

Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram tills 1 november 2019, har en ansökan om tillstånd inkommit innan detta datum får verksamheten fortsätta beslut i tillståndsfrågan meddelats.

Styckförpackningar med portionsförpackat snus som har tillverkats
före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner ska få fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 31 december 2019.

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdandet har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020.

Hoppa till navigering