Detaljplan för Hjärup nordost etapp 4 har vunnit laga kraft

Detaljplanen har antagits av Stadsbyggnadsnämnden den 11 september 2019 och vann laga kraft den 11 oktober 2019.

Syftet med projektet är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup NO, i enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av handel och verksamheter i Hjärups nordöstra del. I den västra delen av planområdet planeras för utjämningsmagasin för att hantera dagvattnet som genereras inom planområdet. Handelsområdet och bebyggelsen utformas på ett omsorgsfullt sätt.

Klicka här för planhandlingar

Utbyggnad av allmän plats: Anläggande av dagvattendammar, park samt breddning av GC-väg sker under hösten 2020.

För frågor om utbyggnaden av handelsområdet, tidplan för exploatören och verksamheter mm. kontakta Mimsinvest.