Hjärup NO etapp 2

Inom Hjärup NO etapp 2 ska ca 160 bostäder uppföras, fördelade på radhus, ”grändhus”, kedjehus och friliggande villor. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att utföras i ett och två plan, men mot den nya huvudgatan ”Parkallén” i söder ska bebyggelsen vara något högre och tätare.

För att bidra till en levande, attraktiv gata ska bebyggelsen längs Parkallén vara orienterad mot gatan och få sina entréer mot denna. Längs Parkallén möjliggör detaljplanen för området också mindre icke-störande verksamheter och handel i kombination med bostad.

Centralt inom området kommer den befintliga gården ”Lillgården” att bevaras. Lillgården minner om områdets lantbrukshistoria och blir med grönskan som omger gården ett intressant inslag bland de nybyggda husen.

JM bygger ut och säljer de nya bostäderna inom området, under namnet Humlelunden.

Utbyggnad och tidplan

Allmän plats (gator och parkområden) inom Hjärup NO etapp 2 byggs ut i två deletapper – deletapp 1, den västra delen av området, och deletapp 2, den östra delen av området. Utbyggnaden av den västra delen, inklusive Parkallén, påbörjas vid årsskiftet 2015/2016 och beräknas vara färdigställd till slutet av 2016 (lokalgatorna dock endast asfalterade – plattsättning och liknande görs längre fram). Utbyggnaden av allmän plats i den östra delen av området kommer att påbörjas längre fram.

Utbyggnaden av bostäder inom området påbörjades under hösten 2015 och kommer att utföras i flera deletapper. Tillträde till de första bostäderna planeras till hösten 2016. För mer information om tidplanen för utbyggnaden av bostäderna inom området, kontakta JM.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för Hjärup NO etapp 2 vann laga kraft 2015.

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Thomas Lexén

Exploatering och genomförande: Kerstin Jensen

Hoppa till navigering