Hjärup NO etapp 1

Inom Hjärup Nordost etapp 1 har 156 bostäder uppförts i form av friliggande villor i ett och två plan.

Området nås idag från Väståkravägen i norr och Ämnesvägen i väster. I öster kantas bostadsfastigheterna av ett parkstråk där dagvatten från området omhändertas och där det även finns en lekplats.

JM har byggt och sålt bostäderna inom området, under namnet Trädgårdslunden.

Utbyggnad och tidplan

Området färdigställdes under 2014 då de sista bostäderna tillträddes.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för Hjärup Nordost etapp 1 vann laga kraft 2008.

 

Hoppa till navigering