Hjärup NO etapp 3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen västerut av Parkallén, huvudgatan som knyter samman hela Hjärup NO.

Inom det aktuella området föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till ca 150 bostäder fördelade på flerbostadshus samt radhus, kedjehus och friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot Hjärups park och Parkallén. Längs Parkallén eftersträvas också inslag av lokaler för småföretagare.

Marken inom området ägs av Sveaskog respektive Staffanstorps kommun. JM kommer att uppföra småhusen inom i de norra delarna av området. För övriga delar av området har kommunen tecknat markanvisningsavtal med exploatörerna OBOS Bostad, Darlin fastigheter i Malmö ABStigborg Förvaltning AB, samt Svenska hyreshus.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har föregåtts av ett planprogram.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-09 och protokollet justerades 2016-11-21.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Utbyggnad och tidplan

Detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 beräknas antas under hösten 2016. Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas kan utbyggnaden av området påbörjas efter detta.

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

5 kommentarer till Hjärup NO etapp 3

 1. Hej!
  Finns det några nyheter kring målet och nu en tidsplan för byggnationen? Om dom kom i höst 2017 bör det nu vara beslutat?

  1. Hej
   Dom har kommit och detaljplanen har vunnit laga kraft. Fastighetsbildning pågår och kommunen planerar att börja projektera för utbyggnad av gator och VA i vår, samt därefter bygga ut gator och VA efter årsskiftet. Byggnation av bostäder kan preliminärt påbörjas 2019.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hej!
    När beräknas det komma mer information kring bostäderna?
    Med vänlig hälsning
    Moa

 2. Hej,
  Är detaljplanen fastställt för etapp 3?
  När är det planerad att börja bygga etapp 3?
  mvh,
  Björn

  1. Hej,
   Detaljplanen har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Dom i målet kommer troligen i höst. Om domstolen fastställer planen så att den vinner laga kraft kan byggstart av bostäderna ske inom 12-18 månader från laga kraft.
   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg, planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret