Hjärup NO etapp 3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen västerut av Parkallén, huvudgatan som knyter samman hela Hjärup NO.

Inom det aktuella området föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till ca 150 bostäder fördelade på flerbostadshus samt radhus, kedjehus och friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot Hjärups park och Parkallén. Längs Parkallén eftersträvas också inslag av lokaler för småföretagare.

Marken inom området ägs av Sveaskog respektive Staffanstorps kommun. JM kommer att uppföra småhusen inom i de norra delarna av området. För övriga delar av området har kommunen tecknat markanvisningsavtal med exploatörerna OBOS Bostad, Darlin fastigheter i Malmö ABStigborg Förvaltning AB, samt Svenska hyreshus.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har föregåtts av ett planprogram.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-09 och protokollet justerades 2016-11-21.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Utbyggnad och tidplan

Detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 beräknas antas under hösten 2016. Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas kan utbyggnaden av området påbörjas efter detta.

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering