Hjärup NO etapp 4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup nordost, också kallat Åretruntbyn, i enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av handel, verksamheter, kontor och drivmedelsstation i Hjärups nordöstra del. I den västra delen av planområdet planeras för utjämningsmagasin för att hantera dagvattnet som genereras inom planområdet. Handelsområdet och bebyggelsen ska utformas på ett omsorgsfullt sätt.

Detaljplanen vann laga kraft under hösten 2019.

Planhandlingar finns i vänsterspalten.

Kontaktpersoner på kommunen

Exploatering och genomförande: Exploateringsingenjör Viktor Rosengren

Detaljplan: Planarkitekt Susanna Falck

Hoppa till navigering