Hjärup NO etapp 4

Samrådstiden har förlängts till 2018-04-17.

Samråd om detaljplan för del av Hjärup 4:2, Hjärup NO etapp 4 under perioden: 2018-03-13 — 2018-04-08

Detaljplanen finns under denna period  tillgänglig på följande platser:

 • Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
 • Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
 • www.staffanstorp.se

Den som har synpunkter på någon av detaljplanerna kan framföra dessa skriftligen till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till ­stadsbyggnad@staffanstorp.se.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Yttranden ska ha inkommit senast den 8:e april 2018.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på ett detaljplaneförslag kan förlora rätten att överklaga beslut att anta samma detaljplan.

Planhandlingar

SAMRÅD – Planbeskrivning

SAMRÅD – Plankarta

Syfte och bakgrund

Beslut om planuppdrag för området togs 2015-12-02. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup nordost, Åretruntbyn, detta i huvudsaklig enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09. Området ska rymma ytor för handels- och versamhetsetableringar, kontor, och idrottsändamål samt för en mindre del av planområdet även drivmedelsförsäljning. I den västra delen av planområdet planeras också för ett parkområde där även dagvattenfördröjning ska ske.

Förslaget till detaljplan avviker från kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038 där området är utpekat som varierad boendemiljö, 15-30 bostäder/hektar. Anledning till denna ändrade av användning av planområdet är att de kraftledningar som går igenom planområdet inte avses att grävas ner. Detta var en förutsättning för bostadsbebyggelse och därför bedöms det som lämpligt att planområdet ges en annan användning än den i översiktsplanen utpekade.

Kontaktpersoner på kommunen

Detaljplan: Plansamordnare Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Exploateringsingenjör Anna Isgren

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

9 kommentarer till Hjärup NO etapp 4

 1. När kommer detaljplanen för Hjärup 4:2 , Hjärup NO etapp 4 presenteras för allmänheten och blir det fler samrådsmöten? Arkeologiska utgrävningar lär ha försenat processen.

  Många undrar om och när det kommer att finnas en livsmedelsbutik på området liksom hur det går tidigare planerade verksamheter .
  Ingegerd

 2. Hi,
  Har ni updaterad tidsplan för bygget på området? (start/slut)
  mvh, Björn

 3. Hej Sofia o Jonathan!
  En arkitekttävling med Hjärupsbor och arkitektstuderande kunde utlysas inom ramen för Kulturmiljöprogrammet om hur byggnaderna skall designas och färgsättas till det yttre, så att de anpassas väl till den miljö de skall ligga i.
  Hälsningar Ingemar

 4. Hej,
  Har ni några uppdateringar om när arbetet på Trekantsområdet börjar och då när det blir färdigställt?
  mvh,
  Björn

 5. Hej,
  är det planerat att flytta kraftledningen som finns i området?
  Mvh,
  //Marie

  1. Hej!
   E.ON har ett ledningsstråk med dels 50 kV-ledningar, dels 130 kV-ledningar genom området. 50 kV-ledningarna som är de längs västerut har E.ON för avsikt att ta ned (om det inte redan är gjort?). 130 kV-ledningarna finns det i dagsläget inga planer på att ta ned. Detaljplanerna för området har därför anpassats efter att dessa ledningar kommer att finnas kvar.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

   1. Hej Katarina,

    Jag kan inte riktigt förstå varför ni/kommunen inte ser till så att kraftledningen grävs ned. För visst vill Staffanstorps kommun fortfarande ha;
    a) Förtätning
    b) Miljötänk
    c) Erbjuda boende även för de som t.ex. lider av elöverkänslighet, som för övrigt är en medicinskt erkänd diagnos.
    d) Långsiktighet.

    Vem som bär kostnaden av nedgrävning torde således vara sekundär, mitt tips är att kostnaden delas lika mellan;
    1) EON (ägare av kraftledning, luftburna ledningar är inget de skulle anlagt i dagsläget förmodar jag).
    2) Kommunen (Staffanstorps kommun)
    3) Exploatör (Exempel på exploatör, JM/Skanska/Peab/NCC)

    Återgång gärna med svar på a-d, om hur ni tänkte där.

    Mvh
    Niklas

    1. Hej Niklas!
     Katarina har bytt arbetsplats och arbetar inte längre på stadsbyggnadskontoret. Kommunen arbetar både för att kraftledningar ska grävas ner och flyttas, men det är komplicerade processer med långa tidsplaner, stora kostnader och flera aktörer inblandade. Naturligtvis vill Staffanstorps kommun arbeta med förtätning med långsiktigt miljötänk och kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla olika målgrupper. Detta arbetar vi med i en rad olika projekt i både Hjärup och Staffanstorp.
     Mvh Sofia

     1. Tack, Sofia för svar. Mycket uppskattat.

      Att det är komplicerat förstår jag, men det kommer inte bli mindre komplicerat att skjuta detta på framtiden, förmodar jag.

      Med mitt förstånd så borde kostnaderna förhålla sig (ordnat efter storleksordning);

      1) Brott på ledning, då matarström försvinner under tiden (E.ON. gillar säkert inte att ta denna kostnad, jag bedömer denna som den största kostnaden och anledningen till varför ledningen inte grävs ned).
      2a) En ny kabel för nedgrävning är förmodligen väldigt dyr
      2b) Att gräva diket/demontera existerande (för) kabel samt säkra denna kostar nog en del.

      Enligt mitt resonemang ovan så är 2a och 2b småpotatis i sammanhanget, ni har t ex redan arbetsfordon i området då den nya ”Stadsparken” håller på att anläggas. Så då är vi tillbaka på punkt 1). Dvs förhandlingar med E.ON om deras ersättningsanspråk. Att ta kostnaden nu känns för mig rimligt, och att då inte utforma en till laga kraft gällande detaljplan, utformad till att kraftledning fortfarande är luftburen. Med mitt resonomang ovan så faller vi då genast tillbaka på långsiktighet dvs d), både ekonomiskt sådan och et al.

      Ja, så tänker jag i alla fall. Det går ju alltid att låna pengar ifall de nu saknas för finansiering. Kanske får t om kommunen avkastning på investeringen, och allt löste sig till det bättre för samtliga. Just denna analys bedömer jag som bristfällig hos kommunen.

      Mvh
      Niklas