Hjärups park

Hjärups park kommer att bli en stor tillgång inte bara för de boende i Åretruntbyn utan för boende i hela Hjärup. Den 10 hektar stora parken kommer att fyllas med pulkabackar, löparslingor, en lekplats, grillplatser, skogslika partier, dammar och stora, öppna ytor för bollspel, valborgs- och midsommarfiranden mm.

Hjärups park har en egen hemsida där du kan hitta mer information om utvecklingen av parken.

Utbyggnad och tidplan

Hjärups park byggs ut i två deletapper – etapp 1 och 2. Etapp 1 omfattar den östra delen av parken (inklusive dagvattendamm), gång- och cykelvägarna längs Parkallén och norrut genom parken från Slättvägen samt parkytorna närmast gång- och cykelvägarna. Byggnationen av denna etapp pågår och beräknas avslutas under vintern 2016/2017. Etapp 2 omfattar de västra delarna av parken. Utbyggnaden av denna del kommer att påbörjas längre fram.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för Hjärups park vann laga kraft 2010.

Kontaktperson på kommunen

Utbyggnad: Karl Andersson

Hoppa till navigering