Staffanstorps kommun tar fram en ny översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska dokument för hur vi vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt.

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla

Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området vid Flackarp-Höjebromölla. Det övergripande syftet med planen är att lyfta fram områdets unika värden, och med utgångspunkt från dessa ange hur den del av kommunen som ligger närmast Lunds tätort ska kunna utvecklas långsiktigt.

Läs mer

Markmiljöundersökning visar på förorening vid f.d. Grevie skjutbana

Under hösten 2015 genomfördes markmiljöundersökning på före detta Grevie skjutbana. Provtagning av jord, ytvatten, ytligt grundvatten och gräs utfördes. Markundersökningen visar på förhöjda koncentrationer av bland annat arsenik och bly.

Läs mer

Samråd av planprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till planprogram för Hjärup Västerstad på samråd.

Läs mer