Mentorskap för ökad trygghet och studiero

Som ett led i vårt arbete med ökad “Trygghet och studiero” inför vi mentorstjänster på Baldersskolan höstterminen 2017. Eleverna i årskurs 4-9 får en mentor per årskurs som coachar dem och ger dem stöd i såväl studier som i personlig- och social utveckling.

Baldersskolans mentorskapsmodell bygger på att mentorerna inte själva arbetar som lärare. Mentorns huvudsakliga uppgift är studiecoaching men de har även andra viktiga funktioner, exempelvis att skapa framtidstro och att vara en länk mellan skolan och hemmet. Eleverna kommer att träffar sin mentor i grupp en gång i veckan och kan till exempel diskutera ämnen som kost, hälsa, sömn, motivation, stresshantering, konflikthantering och likabehandling. Eleverna kommer även att träffa sina mentorer individuellt utifrån behov. Mentorns huvuduppdrag är att följa elevens kunskapsutveckling och stötta elevernas personliga utveckling. De kommer även att fungera som en resurs under elevernas lektioner eftersom det är viktigt att mentorn ser eleverna i olika ämnen och undervisningssituationer för att få en bild över elevens skolsituation.

Mentorn ska vara en vuxen förebild i sitt möte med barn och ungdomar. Målsättning är att alla elever ska få rätten till en likvärdig utbildning. Mentorn ska arbeta förebyggande och främjande genom motiverande samtal, täta uppföljningar och en närvaro ute på skolan.  Mentorn kommer att leda arbetet kring skolans  likabehandlingsplan som grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna; könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mentorn ska vara en förebild för såväl elever som kollegor genom nolltolerans kring all kränkande behandling.

Rekrytering av mentorer pågår och väntas vara klar den 14 juni.

 

Louise Öst

Rektor