Elevhälsoteam – EHT

Eleven i fokus

EHT har till uppgift att koordinera skolans elevvårdsarbete. Elevvården på skolan ska främja och upprätthålla elevernas studieframgång samt deras psykiska och fysiska hälsa. I gruppen ingår skolledning, specialpedagoger, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och socionom.

Ansvaret för elevvården ligger hos alla vuxna i skolan med elevens mentor som huvudansvarig. Målet för elevvården är att eleven upplever skolan som en trivsam och trygg plats där han/hon kan få det stöd och den hjälp som behövs för att han/hon ska utvecklas optimalt.

Elevvårdsarbetet styrs av sekretess och respekt för eleven och elevens familj. Elevvårdens stödåtgärder planeras och verkställs i samarbete med eleven och vårdnadshavarna. Elevvårdsgruppen på Baldersskolan träffas regelbundet en gång i veckan.

Genom samarbete mellan specialister inom olika professioner främjas elevernas välbefinnande, utveckling och kunskapsinhämtning.

 

 

 

 

 

 

 

Hoppa till navigering