Baldersskolans elevhälsoarbete

Eleven i fokus

Baldersskolans elevhälsoteam (EHT) har till uppgift att leda och utveckla skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoarbetet på skolan ska främja och upprätthålla elevernas studieframgång samt deras psykiska och fysiska hälsa. 

EHT träffas ett tillfälle i veckan och i teamet ingår skolledning, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledning.

Ansvaret för elevvården ligger hos alla vuxna i skolan med elevens mentor eller klasslärare som huvudansvarig. Målet för elevvården är att eleven upplever skolan som en trivsam och trygg plats där han/hon kan få det stöd och den hjälp som behövs för att han/hon ska utvecklas optimalt.

Elevvårdsarbetet styrs av sekretess och respekt för eleven och elevens familj. Elevvårdens stödåtgärder planeras och verkställs i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

Genom samarbete mellan specialister inom olika professioner främjas elevernas välbefinnande, utveckling och kunskapsinhämtning.

 

 

 

 

 

 

 

Hoppa till navigering