Staffanstorps F-9 skola

Välkommen in till oss på Baldersskolan!

Mitt inne i Staffanstorp hittar ni Baldersskolan som är en grundskola för årskurserna F-9. Här blandas både yngre som äldre elever med behöriga pedagoger på en relativt stor skola, vilket skapar en stark gemenskap för ett livslångt lärande.

Trygghet och trivsel

Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. Detta innebär att skolans medarbetare arbetar med barnen under hela dagen. Tryggheten i ditt barns skolgång kommer att finnas i relationen till pedagogerna och i gruppen barnet tillhör. Lärarna arbetar i arbetslag som är byggda runt en elevgrupp. Till denna kopplas sedan, utifrån behov, skolsköterska, socionom, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Arbetsmiljön i skolan är anpassad efter att alla barn är olika och unika. Därför behövs olika typer av rum och funktioner för att alla ska trivas och möjlighet att utvecklas.

Delaktighet och inflytande

I dagens skola är delaktighet från alla parter viktig för att kunna ge eleverna den kvalitet i sin utbildning som man har rätt till som elev. Detta innebär att skolan kommer att arbeta med elev och föräldramedverkan via bland annat elevråd, matråd och skolråd.

Det handlar om att låta alla delaktiga parter bli en del av skolan och känna att man motiveras av, och vill bidra till sin egen och skolans utveckling.

Pedagogik

Skolans huvudsakliga fokus är att alla elever, oavsett ålder, kön, bakgrund eller behov ska ges en möjlighet att växa och utvecklas. Detta innebär att vi ser barnet/eleven som utgångspunkten för vår planering och organisation.

Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. Lektionsstrukturen ”Balderslektionen” skapar en trygghet kring elevernas lärande och kunskapsinhämtning. Varje lektion har en tydlig struktur, innehåll och syfte samt har en tydlig koppling till kunskapsmålen. På detta sätt blir eleverna medvetna om vilka mål de arbetar mot.

Skolans medarbetare arbetar i arbetslag runt en elevgrupp. I laget ingår de kompetenser som behövs för att alla elever ska ges en trygg och kvalitativ utbildning. Ansvaret för relationen och kontakten med hemmet leds av mentorn. Mentorns uppdrag är att tillsammans med hemmet skapa en studiegång och social miljö som borgar för att varje enskild elev ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina behov och styrkor.

Undervisningen är varierad och innehåller såväl arbetspass, lektioner som lärandesituationer i större och mindre grupper. Modern teknik är en självklarhet och integration av ämnen och grupper likaså. Målet är att skapa medvetna och ansvarstagande elever som har en god bild av sin roll i ett snabbt föränderligt samhälle.

 

 

Hoppa till navigering