Staffanstorps F-9 skola

Välkommen in till oss på Baldersskolan!

Mitt inne i centrala Staffanstorp hittar ni Baldersskolan. Vi är en grundskola för årskurserna F-9 med cirka 450 elever. Skolan leds av rektor Madelene Skog och biträdande rektor Kristina Pahovic. Med en hög andel behöriga lärare och kompetent kringpersonal arbetar skolan gemensamt för ett livslångt lärande för våra elever.

Trygghet och trivsel

Vi vill att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss! Vi ser att relationen till oss vuxna är den främsta framgångsfaktorn för elevernas trygghet. Därför har vi en hög grad av vuxennärvaro i såväl klassrum som under raster.  Vidare arbetar lärarna i årskurslag som är byggda runt en elevgrupp. Till denna kopplas sedan, utifrån behov, olika professioner för att stärka eleverna vidare.

Trygghet och trivsel utvärderas kontinuerligt tillsammans med eleverna för att skolan ska sätta in rätt insatser. Trygghet- och trivselarbetet leds av skolans trygghetsteam som utgörs av kurator, socialpedagoger och representanter från verksamheten. 

Undervisning på Baldersskolan 

Baldersskolan arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande! I det ingår att strukturera och förtydliga undervisningen på ett sådant sätt att eleverna klarar den ordinarie undervisningen med stöd av läraren. Detta gör vi genom olika anpassningar i undervisningen och i lärmiljön, men också genom fasta strukturer som är genomgående under elevernas hela skoldag. Ett exempel på en sådan struktur är skolans fasta lektionsstruktur kallad Balderslektionen. Lektionsstrukturen skapar en trygghet kring elevernas lärande och kunskapsinhämtning. Varje lektion har en tydlig struktur, innehåll och syfte samt har en tydlig koppling till kunskapsmålen. På detta sätt blir eleverna medvetna om vilka mål de arbetar mot.

Skolans ambition är att allt lärande sker i skolan och med hjälp av lärarna. Läxor ges endast för att repetera, förbereda alternativt för att ta igen missad skoltid. 

Som stöd i sitt skolarbete har eleverna i åk 4-9, minst en gång i veckan, studiestöd där lärarna stöttar eleverna framåt i sitt skolarbete. Vidare erbjuder åk 4-9 två eftermiddagar i veckan där eleverna kan stanna kvar och få extra stöd av lärarna. 

Utöver undervisande lärare tilldelas varje elev i åk 4-9 en mentor och i åk F-3 en klasslärare. Mentors/klasslärares roll är att handleda eleven framåt i sin skolgång samt att vara en brygga mellan skola och hem. 

En gång i veckan så har eleverna i åk 4-9 mentorstid schemalagt där mentorerna arbetar för att ge eleverna verktyg i studieteknik. Mentorstiden används också till att arbeta med beslutat värdegrundsarbete. Detta i samråd med skolans två socialpedagoger.

En stor del av Baldersskolans undervisning sker digitalt. Från åk 3 ges eleverna tillgång till ett digitalt verktyg och med det en introduktion i användandet samt information om nätetik. Lärarna använder främst Google Suits och Classroom, men även digitala läromedel används.

Inflytande och delaktighet för eleverna

På Baldersskolan genomförs klassråd en gång i månaden. I detta forum ges eleverna möjlighet att påverka det dagliga arbetet i klassrummet, men också möjlighet att lyfta vidare önskemål/synpunkter till elevrådet för sitt stadie. 

Efter klassrådet hålls elevrådet. Till elevrådet väljs representanter från respektive årskurs. Närvarande på elevrådet är även skolpersonal samt rektor.

Två gånger per termin hålls också matråd. Till matrådet väljs representanter från respektive årskurs. Närvarande på matrådet är även personal från skolans kök samt rektor.

I samtliga av dessa råd tränas eleverna på mötesorganisation med dagordning och olika roller. 

Samarbete hem-skola

Vi vill att ni som föräldrar ska känna er delaktiga i ert barns skolgång. Detta innebär att skolan arbetar med föräldramedverkan via bland annat utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.

Det handlar om att låta alla delaktiga parter bli en del av skolan och känna att man motiveras av, och vill bidra till skolans utveckling.

Kommunikationen med hemmet sker främst via Vklass. Där kan du som vårdnadshavare ta del av pedagogiska planeringar, kalender med elevens skolarbete samt elevens individuella studieplan. Två gånger per termin uppdateras även elevernas matriser i åk 4-9 där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns kunskapsprogression. 

Följ gärna vårt dagliga arbete på Facebook där vi heter Rena Rama Balder.

Hoppa till navigering