Skolutveckling på Baldersskolan

Baldersskolan är en skola som utvecklas i takt med elevernas behov. Varje läsår utvärderas undervisningskvalitén och lärmiljön tillsammans med eleverna. Därefter analyseras resultatet i arbetslagen innan beslut om utvecklingsinsatser fattas av skolledningen. Detta är grunden för vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Under åren 2020-2023 kommer Baldersskolan att arbeta utifrån Kooperativt lärande och språkutvecklande undervisning. Målet med insatsen är att höja elevernas måluppfyllelse, öka elevernas ansvar för lärande samt öka elevernas upplevelse av studiero. 

Arbetet omfattar all undervisande personal på Baldersskolan och leds av skolans förstelärare. Förstelärarna utgör, tillsammans med skolledningen,  skolans utvecklingsgrupp.  Utvecklingsgruppens uppdrag är att utveckla verksamheten framåt utifrån beslutade mål enligt skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Våra förstelärare är: 

Annika Österlindh

Helena Rameke

Jessica Gross

Johanna Gullberg

Linda Manfredsson

Victoria Edling

Hoppa till navigering