Johanna Gullberg

Jag heter Johanna Gullberg och är legitimerad lärare i so. Min arbetsplats är Baldersskolan där jag undervisar elever i årskurs 7-9.

Jag arbetet mycket med att utveckla min undervisning med hjälp av de möjligheter den digitala tekniken ger oss. När eleverna och jag tillsammans skapar arbetsområde försöker jag, där det går, att hålla dem aktuella och att uppgifterna även för eleverna har en mening och relevans. Oftast blir det att man utgår från det lokala eller lättbegripliga för att sen vidga och problematisera problemen eller perspektiven. Min undervisning har som ett av sina mål att få eleverna att själva vilja driva sin utveckling framåt bland annat genom att de känner delaktighet – att helt enkelt äga det egna lärandet.

Jag jobbar också mycket med att skapa ett gott klassrumsklimat med trygga relationer och studiero då det är ett mycket viktigt inslag för att på bästa sätt kunna bygga kunskap och utveckla förmågor. Eleverna ska se lektionerna som en träning för att nå målen, där misstag ses som ett sätt att utvecklas eller en möjlighet att se på saker ur ett nytt eller annat perspektiv. Alla elever är olika och det måste därför finnas olika sätt för dem att utveckla och visa sina förmågor. Målet är självklart att alla elever ska lyckas, dock behöver inte alla göra på samma sätt!

Jag är intresserad av skolutveckling i allmänhet och pedagogisk forskning i synnerhet. Man är lyckligtvis som pedagog aldrig färdiglärd och jag vill fortsätta utveckla den formativa bedömningen i klassrummet samt jobba ännu mer med att få eleverna att äga sitt lärande. Att skapa en lärkultur där eleverna känner att de verkligen är de som själva sätter gränserna för sitt lärande och vill nå högsta möjliga resultat efter sin förmåga!

Hoppa till navigering