Förskola och barnomsorg

Pussel. Foto: Maria Ohlsson

Våra förskolor arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter!

Att förmedla och gestalta demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och allas lika värde är en viktig grund i förskolans verksamhet. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i verksamheten och är en förutsättning för att ge framtidens barn inflytande och delaktighet. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: FN:s Barnkonvention, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Skollagen och Läroplan för Förskolan.

På Skolverkets webbplats kan vi läsa:

Värdegrund i förskola och skola

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Värdegrunden omfattar:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

En bra start i livet!

Förskolans verksamhet i Staffanstorp ska präglas av en pedagogik där , omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, vilket lyfts fram i läroplanen. Barnen ska få prova att uttrycka sig på olika sätt genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska också vara normkreativ och motverka traditionella könsroller, samt lägga vikt vid miljöfrågor.

I Staffanstorps kommun finns ungefär 1 500 barn i förskoleverksamheten, där 35 procent är inskrivna i fristående förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern ett till fem år och verksamheten är avgiftsbelagd. Du som är hemma med ditt barn kan besöka den öppna förskolan och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Fristående förskola kallas förskolor som inte drivs av kommunen.

Visa förskolorna på karta >>  

Tillämpningsanvisningar för förskola

Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider med mera. Vi har nya regler för föräldraavgifter från januari 2017.

Läs om de nya taxorna här!

Tillämpningsanvisningar för förskola

Öppettider

Barnomsorg erbjuds för barn i åldern ett till fem år efter behov helgfri måndag-fredag. Förskolans öppettid är behovsstyrd och är maximalt öppen måndag- fredag kl. 06.30- 18.30. Titta på respektive förskolas hemsida för specifika öppettider.

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. I dagsläget köper Staffanstorps kommun vid behov in platser på Röda stugan i Lunds kommun och på omsorg i Burlövs kommun. Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ombedes kontakta utbildningsförvaltningen via växeln på tel.nr  046-25 11 00.

Delaktighet

Varje förskola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera specifika ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Förskolechef är sammankallande. Protokoll finns på förskolornas hemsidor.

Placering i annan kommun

Om du önskar palcera ditt barn på förskola i annan kommun, kommunal eller fristående enhet, är det viktigt att du kontaktar utbildningsförvaltningen.

Allmän förskola

Alla barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola vänder sig till alla barn i kommunen från och med höstterminen det år de fyller tre år till den dag barnet börjar förskoleklass. Den allmänna förskolan innebär att alla tre- femåringar i kommunen får 15 timmars avgiftsfri tid i veckan under skolans läsår. Vänd dig till din förskolas förskolechef med förfrågan om du är intresserad av en sådan plats.

Förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

När någon förälder är arbetslös har barnet/barnen rätt till 15 timmars förskola per vecka, även om du inte hade plats för ditt barn innan du blev arbetslös. Är ditt barn fyra till fem år har du rätt att behålla 15 timmars avgiftsfri tid under skolans läsårstider. Samma regler gäller när du är föräldraledig. De 15 timmarna förläggs under tisdag-torsdag, mellan klockan 09.00 och 14.00. För våra femåringar i denna grupp finns möjlighet att få 20 timmars förskola istället för 15. I de fall där man som vårdnadshavare väljer 20 timmar utgår avgift enligt maxtaxa. Kontakta er förskolechef för mer information om när de extra fem timmarna erbjuds.

Synpunkts- och klagomålshantering inom förskola

Om du inte är nöjd med förskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du göra så via kommunens felanmälan och synpunkter.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstorps kommun hanteras via ett ärende och synpunktshanteringssystem, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter>>

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »