Fristående verksamhet

Huvudman för fristående förskola eller skola benämns i skollagen enskild huvudman. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Godkännande av enskild huvudman

Den kommun där utbildningen ska bedrivas handlägger godkännande av enskild huvudman för

 • förskola
 • friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) eller
 • pedagogisk omsorg eller fritidshem som erbjuds i stället för förskola och/eller fritidshem

Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola eller
 • fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Den myndighet som beviljar en enskild huvudman godkännande att bedriva utbildning har också tillsynsansvar för att utbildningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och andra föreskrifter. Detta innebär att Staffanstorps kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i Staffanstorps kommun medan Statens Skolinspektion har tillsynsansvar för de fristående grundskolorna och fritidshemmet.

Tillsyn fristående förskolor

Enligt skollagen är det kommunen som är tillsynsmyndighet och därmed har tillsynsansvar över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunens gränser. Tillsynen ska omfatta i vilken mån den fristående verksamheten följer gällande lagar och andra föreskrifter.

I Staffanstorps kommun genomförs tillsyn av de fristående förskolorna genom verksamhetsbesök. Vidare tar kommunen del av olika handlingsplaner samt resultat på föräldraenkäter.

Tillsynen fokuserar på läroplanens målområden;
 • Normer och värden
 • Utveckling och lärande
 • Barns inflytande
 • Förskola och hem
 • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskolechefens ansvar

Vidare behandlar tillsynen;

 • Förutsättningar
 • Tillgängligghet
 • Säkerhetsrutiner

Efter tillsynen upprättas ett tillsynsbeslut utifrån hur väl förskolan uppfyller uppdraget i de nationella styrdokumenten. Om kommunen bedömer att förskolan inte uppfyller skollagens krav på utbildningen har kommunen skyldighet att göra ingripanden som regleras av skollagen.

De ingripande som kommunen kan använda sig av är:
 • anmärkning
 • föreläggande
 • föreläggande förenat med vite
 • återkallelse av godkännande och/eller beslut om rätt till bidrag

Om kommunen vid tillsynen gör bedömningen att förskolan visar brister i hur väl de uppfyller skollagens krav och väljer att vidta ingripande får förskolan möjlighet att åtgärda dessa brister. Hur lång tid de har på sig beror på vilken typ av brist det är, om den medför risker för barnen eller hur lång tid åtgärderna kan beräknas ta. Åtgärderna följs upp av kommunen och det upprättas att uppföljningsbeslut.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »