Grundskola

Lektion på Hjärupslundsskolan. Foto och licens: Åsa Siller

Grundskolan och förskoleklass är obligatorisk skolform och omfattar alla barn mellan 6 och 15 år. I Staffanstorps kommun finns det tio kommunala skolor och en friskola. Det finns cirka 3000 elever i våra kommunala skolor och cirka 1500 av dem är inskrivna på fritidshem.

Här kan ni läsa mer om våra riktlinjer vid skolplaceringar: Riktlinjer för och information om placering av elever i förskoleklass och grundskolan i Staffanstorps kommun

Om ni har några allmänna frågor gällande utbildning i kommunen kan ni vända er till Utbildningskontoret. I övriga ärenden hänvisar vi till kommunens skolor. Frågor angående friskolorna i kommunen besvaras av skolorna själva.

Visa grundskolorna på karta >>

Att välja skola

Som förälder har du rätt att välja skola för ditt barn i mån av plats inför varje nytt läsår. Skolan har skyldighet att först ta emot de elever som finns inom närområdet och om det finns plats för fler elever tar man emot elever från andra områden i kommunen. Om du önskar att ditt barn ska byta skola måste du ta kontakt med rektor både på skolan du vill byta ifrån och skolan du vill byta till.
Läs mer om att välja skola>>

Förskoleklass

Ditt barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Förskoleklass är en obligatorisk skolförberedande verksamhet för 6-åringar, som fungerar som en brygga mellan förskolan och skolan. Verksamheten som bedrivs tre timmar per dag i skolorna. Den är avgiftsfri leds av förskollärare och följer samma läsårstider som skolan. Ansökan till förskoleklass görs via nätet och information om detta skickas hem till vårdnadshavare när det är tid att göra valet.

Trygghet

Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Arbetsmiljön ska skapa arbetsro och locka fram lusten att lära. Alla skolor arbetar med ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar mot diskriminering och annan kränkande behandling. På skolornas hemsida kan du läsa deras egna planer mot kränkande behandling och för likabehandling. Skolorna använder olika kvalitetssäkrande verktyg för att ta reda på hur barn, elever och medarbetare upplever sin skola.

Förskolan och skolan är barn och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbete att förbygga diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling inom samtliga pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

Planerna ska visa de långsiktiga insatserna för att främja barn och elevers lika rättigheter som ingår i det vardagliga arbetet. Vidare ska planerna beskriva det förebyggande arbete som anpassas för varje verksamhet. Planerna ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn och elever ska inkluderas i det kontinuerliga arbetet med planerna.

Det finns sådana planer på varje förskola och skola.

Miljö

Skolan är en plats för lärande, men också en arbetsplats för elever och personal. Lokaler och möbler, ute- och innemiljö, ska hålla god standard och sätta det pedagogiska arbetet i fokus.

Delaktighet

Varje förskola och skola har ett föräldraråd. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Rektor är sammankallande. Protokoll finns på skolornas webbplatser.

Synpunkts- och Klagomålshantering inom grundskola

Om du inte är nöjd med grundskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller förskolechef/rektor. Om du har ditt barn i en skola , förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system på Staffanstorp.se ( ”Kontakt och felanmälan”).

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstops kommun hanteras via MMP, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinpektionen.se

GDPR – Så här behandlar vi personuppgifter i skolan>>

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

11 kommentarer till Grundskola

 1. Hej!
  Vad har skolan för it strategi?
  För ett par år sedan var där en plan med 1:1 dvs 1 dator/surfplatta per barn.
  Vad är strategin nu?
  För 1:1 strategin är inte genomförd!
  Med vänlig hälsning, Jörgen

  1. Hej Jörgen! Barn- och utbildningsnämnden tog i den 7 november 2017 beslut om en ny IT-strategi, ”Digital agenda – för bättre undervisning och lärande i en skola i toppklass”. Man hittar den längst ner på denna sida: https://bit.ly/2KALmL8

   När det gäller 1:1 återfinns detta under punkt 5.3.1, ”Tillgång till teknik”.

   Där framgår det att nämndens ambitioner är att:
   • Personal har personligt digitalt verktyg.
   • Eleverna har personligt digitalt verktyg i åk 3-9, senast ht 2019.
   • Eleverna har personligt digitalt verktyg i åk 1-2, senast ht 2020.
   • Elever i förskoleklass och barn i förskolegrupper har 1:4, senast år 2020

   MVH Joachim Thornström, IKT-strateg på Utbildningsförvaltningen

 2. Nu har nästan hela höstterminen gått, halva läsåret, och barnen har fortfarande inte fått skolkatalogen med klassfotona. När vi kontaktade företaget ni anlitat sa de att den inte ens gått till tryck ännu. Jag tycker att det är för dåligt! Snart är den inte intressant längre, men vi lär få betala ändå, för förskottsbetalning ville de minsann ha. Kan ni inte ställa lite högre krav på företagen ni anlitar för att fotografera på skolorna? Skolkatalogen borde levereras inte senare än efter halva höstterminen.

  1. Hej Maria, vi är medvetna om att det har varit problem med leveransen av fotokatalogen i år och vi har kontaktat företaget som vi anlitat.

   Med vänliga hälsningar
   Anja Ritzau
   Utbildningsstrateg

   1. Hej
    Det är likadant i år, 7 dec och dem har fortfarande inte kommit. Dags att byta företag kanske??

    1. Hej Charlotte, Kungsfoto har levererat klassfotografierna men det har blivit förseningar gällande fotokatalogen och det beror delvis på att det tagit längre tid med korrekturläsningen på skolenheterna.

     Med vänliga hälsningar
     Anja Ritzau
     Utbildningsstrateg

 3. Sitter och jämför hur många prov eleverna får ha i veckan med andra kommuner. I Lund, som är en seriös kommun så har man antistress regler som tillåter max 2 prov i veckan, detta gör att lärarna måste planera sitt arbete. På Balders skolan bryr man sig inte om att ge eleverna samma föresättningar att läsa inför prov, där tillåter man 4 prov i veckan. I Lund måste man informera minst 2 veckor innan ett prov. På Balders skolan har man tur om de får en vecka, idag fick de reda på vad de ska ha på båda proven på torsdag. I förra läsåret flyttade man 100% av proven, inte ett enda skrevs enligt det man skickade ut med Vklass.
  Jag vill att politikerna tar sitt ansvar och gör som Lund, sätter regler som skolan måste följa. Dålig planering är ingen ursäkt för skolan. Elever i Staffanstorp ska ha samma förutsättningar som våra grannkommuner.

  1. Hej Björn, alla elever har rätt till en rimlig arbetsbelastning och en god framförhållning. I det enskilda ärendet kommer en av skolledarna på Baldersskolan att återkomma till dig.
   Vad det gäller gemensamma riktlinjer kommer vi att diskutera frågan på vår skolledarträff och sedan är även Nino Vidovic (ordförande i Barn- och utbildningsnämnden) informerad.

   Med vänliga hälsningar
   Anja Ritzau
   Utbildningsstrateg

  2. Hej Björn,
   Hoppas att du får en avisering att när någon har kommenterat ditt inlägg från oktober 2016.

   Jag undrar om det har blivit bättre på Balderskolan kring lärarnas bristande respekt och planering ? Blev där någon återkoppling från skolledarträffen och Nino Vidovic ?

   (Har själv en dotter som tillhör Balder vid skolstarten hösten 2018 för 7:an ).

   Hälsingar
   Jonas

 4. Hej,

  När kommer klasslistorna till förskoleklasserna att skickas ut?

  Elisabeth

  1. Hej Elisabeth,

   Kontakta den skola ditt barn fått plats på och efterfråga klasslistorna.

   Vänligen
   Gustav Hultqvist
   Utbildningssamordnare
   Utbildningskontoret