Djur

Katt på vift. Foto: Lisbeth Svensson

Vanvård av djur

Om du misstänker att en hund i din närhet inte hålls under tillräcklig uppsikt och tillåts göra utfall mot människor eller djur, ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne, 010-22 41 350.

Om det gäller bristande djurhållning ska du också kontakta Länsstyrelsen i Skåne men då på följande nummer, 010-224 10 00 (växel).

Resa med djur

Den 1 januari 2012 ändrades reglerna för införsel av katter och hundar till Sverige. Mer information finns att läsa på jordbruksverkets webbplats

Hundar

I Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter finns bland annat bestämmelser om djurägarens ansvar, märkning och registrering av hundar, omhändertagande av hundar och övergivna katter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och sköter ärenden som gäller lagen om tillsyn av hund och katt.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska hundbajs plockas upp inom detaljplanelagt område i kommunen. Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehundar och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst. Anmälan om brott mot de lokala ordningsföreskrifterna görs till polisen. I övrigt gäller Lag om tillsyn över hundar och katter.

Hundrastplatser

I Staffanstorps kommun finns det tre hundrastplatser, två i Staffanstorp och en i Hjärup. I rastplatsen kan hundarna leka fritt utan koppel. För allas trivsel är det viktigt att visa respekt och hänsyn till varandra, både hundar och hundägare. Rastplatsen lämnas i fint skick, tänk på att plocka upp hundbajs efter din hund. Här hittar du rastplatserna i Staffanstorp och i Hjärup.

Skällande hund

Skällande hundar kan i vissa fall orsaka olägenhet för människors hälsa om de stör grannar och om det inte bara sker vid enstaka tillfälle. Framför allt är det viktigt att ingen störs på kvällar och helger. För att undvika störningar är det viktigt att hundar inte lämnas ensamma långa stunder. Lämna aldrig din hund obevakad i trädgård eller rastgård om du har närboende grannar.  En hund bör rastas minst var sjätte timme och få den motion och stimulans som hundens ras, hälsostatus och ålder kräver.
Miljöenheten får ofta in klagomål på hundar som står och skäller. Det som gäller är att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Om du inte har möjlighet att själv ha uppsikt över hunden under dagen kan ett alternativ vara att lämna den på ett hunddagis där den blir omhändertagen de timmar som du själv inte hinner med den.

Katter

Varje år inkommer flera klagomål gällande katter till Miljöenheten. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter och katter som förorenar i sandlådor.

Katten omfattas i dag av lagstiftningarna Djurskyddslagen (2018:1192) samt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. Födotillgången styr katternas beteende och de vistas där födan finns vilket kan medföra att även större flockar med katter samlas vilket kan skapa olägenheter.

Hittar du en förvildad katt som far illa ta kontakt med ett katthem för att se om något av dessa kan ta emot katten. Är katten märkt (antingen med chip eller med ett löpnummer tatuerat i vänster öra) kan numret skrivas in på Kattförbundet SVERAK:s hemsida, så visas ägaren till katten. Chipläsare finns vanligtvis att tillgå hos veterinär eller hos polis.

Lösspringande katter

Enligt lagen ska katter hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Sedan år 2002 finns det en dom i miljödomstolen som säger att katter som passerar en villatomt inte är en olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken. Allergirisken då en katt passerar tomten anses vara en liten störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det är fastighetsägarens uppgift att skydda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynorna i trädgården, gör spår på trädgårdsbordet vid fuktig väderlek och orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter m.m. Fastighetsägaren får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att skydda tomten från passerande katter. Lag och praxis ger katter rörelsefrihet, samtidigt som kattägare enligt lag är föreskrivna skyldigheter att hålla dem under tillsyn och sköta om dem. Dock har en kattägare inte samma strikta ansvar för sin katt som en hundägare har.

Vad kan man då göra?

Skräm katten eller spola vatten på den så fort den kommer in på tomten. Hindra katten från att komma åt sandlådor, planteringar och skrymslen med nät, presenning, fiberduk eller liknande. I zoo-affärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Det ska även fungera att sprida kaffesump i planteringarna.
Ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats. Observera att du inte får lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Vill du som kattägare veta mer kan du läsa Information till kattägare

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Enligt Staffanstorp kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs det tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris)
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (dvs. höns kräver tillstånd)
  • Giftorm

Tillstånd ges inte för tupp inom detaljplanelagt område.

Anledningen till att detta är reglerat, är för att det ofta innebär konflikter grannar emellan när man håller dessa typer av djur inom tätbebyggt område. Störningar kan uppstå i form av lukt, flugor, ljud med mera. Dessa djur är främst tänkta att ha ”ute på landet” och bosätter man sig där så har man i regel en annan acceptans för de störningar som kan uppstå.

Man ansöker om tillstånd hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som gör en bedömning över om det är lämpligt eller inte. Glöm inte att det krävs skriftligt godkännande från alla grannar inom 100 meter, även om det bara är tänkt ha ett par höns.

Ansokan-om-tillstand-for-djurhallning-inom-tatbebyggt-omrade

Trotjänarbegravning av häst

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas om hand på ett visst sätt för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga man väljer att begrava sin häst på den egna fastigheten istället.

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske enligt anvisningar från kommunen. Kommunen ska kontaktas samt informeras innan nedgrävning sker.

Informationen ska komma in till kommunen i god tid (gäller ej akuta fall) innan nedgrävningen är tänkt att äga rum.

Du kan läsa mer i infobladet om Anvisningar för trotjänarbegravning av häst.

Vid frågor kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Hoppa till navigering