Ovårdad tomt och byggnad

Foto: Konchok Namkha Wangmo by: flickr.com

Enligt plan- och bygglagen ska alla tomter och byggnader hållas i vårdat skick. Byggnader ska underhållas: ”så att deras särart bevaras och anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, men också till omgivningens karaktär”.

Stadsbyggnadskontoret får ofta in klagomål på till exempel växtlighet som upplevs som besvärande för en granne, tomter och byggnader som är i dåligt skick, grannar som inte kan komma överens om hur träd och buskar ska klippas och beskäras. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Om klagomålet är befogat, brukar detta leda till en överenskommelse där tomter och byggnader ställs i ordning. I en del fall kan fastighetsägaren få ett föreläggande som är förenat med ett vite om eventuella brister inte har åtgärdats till ett visst datum. Detta kan bli en långdragen process.

När ett klagomål på ovårdad tomt och/eller byggnad kommer in till stadsbyggnadskontoret gör vi en bedömning på platsen och kontaktar fastighetsägaren. Kontaktperson för handläggning av dessa ärenden når du på 046-25 14 35.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

26 kommentarer till Ovårdad tomt och byggnad

 1. Det finns otaliga tomter mm som bryter på denna regel. Många platser , tomter, cykelbanor är en. Stor trafikfara. Ingen bryr sig inte hellre ni på kommunen.
  Gör en cykeltur i samhället så upptäcker ni att det jag påstår är rätt.

 2. Hej!
  Jag har varit i kontakt med er för ett år sedan ang tomt 3:50 i Nordanå. Jag undrar varför det inte händer något?
  Hela tomten är igenväxt + trottoaren, man får gå på gatan för att komma till sin brevlåda. Tomtägaren har satt upp ett högt staket ( ej på tomtgränsen) så att barnen som ska till skolbussen får gå på gatan, är detta ok?
  Tacksam för svar.

 3. Hej!
  Vi har en bit ”ödetomt” som tillhör kommunen som ligger angränsande till vår tomt i sydvästra hörnet.
  Det står i detaljplanen att det är gräsmatta, men där står både träd och törnebuskage på ca 4 meters höjd. Jag ser inget gräs alls där.

  Vi får in en massa igelkottar i vår trädgård därigenom och vårt staket tar skada av att det är fuktigt…

  Skulle ni kunna ta bort växterna och så ny gräsmatta?

  Med vänlig hälsning
  Kenny Jerlström
  Gullåkra 1:33

  1. Har inte fått svar på tidigare inlägg

 4. Hej!
  Jag heter Otto Davidsson och är ordförande i Nordanås förening för dess boende. I nära 2 år har fastigheten i byns enda korsning (Trelleborgsvägen/Nordanåvägen) varit utan skötsel, vare sig gällande byggnader eller tomt/trädgård. Ett stängsel har under denna tid hjälpligt monterats för att förhindra parkering. Fastigheten har tidigare använts som affär/bibliotek/kontor/förskola men är alltså nu helt övergiven. Flera boende i byn har sett råttor på tomten.

  Jag har flera gånger ringt i ärendet men inte fått någon reaktion.
  Jag vill nu på uppdrag av föreningen informera om läget och kräva att tomten snyggas till.
  20180810
  Med vänlig hälsning/ Otto Davidsson

  1. Hej, gör en anmälan till bygglov@staffanstorp.se där du uppger fastighetsbeteckning (alt. fastighetens adress) så får någon av våra byggnadsinspektörer Malin Karlsson eller Alexander Jönsson handlägga ärendet sen

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila

 5. Hej!
  I flera års tid har vi i byn Lilla Bjällerup kämpat mot jättebjörnloka. Hittills har vi lyckats hålla tillbaka den genom att slå ner den innan den går i blom. Det har dock inte hindrat den från att återhämta sig. Växten som ger svåra brännskador har spridit sig utmed det lilla vattendraget som rinner genom byn och nu står vi inför helt okontrollerad spridning och plantor återfinns i trädgårdarna. Nu står växterna i full blom precis nu och ska snart sprida sina fröer ytterligare. Vi mäktar inte själva med detta eftersom man troligen måste gräva upp varje planta och bränna det man plockat upp. Finns det någon hjälp att få ifrån kommunen? Här finns många små barn och okunniga vuxna som tycker växten är ståtlig och fin och som inte inser faran med att komma i närkontakt med växtsaften.
  mvh
  Aja Guldåker

  1. Hej Aja,
   Fastighetsägaren har ansvaret att bekämpa jätteloka på sin mark. Kommunens parkdrift har tyvärr inte möjlighet att utföra något arbete på ej kommunalägd mark.

   Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bekämpa de lokor som finns om vi ska lyckas få bukt på spridningen. Som vi förstår situationen så har ni grannar som inte bekämpar lokorna på sina tomter och som kanske inte förstår innebörden av att låta lokorna stå kvar. Tyvärr har vi på kommunen inte laglig rätt att förelägga fastighetsägarna att bekämpa jättelokorna på sina tomter. I dagsläget är lagstiftningen sådan att det bara är Jordbruksverket som har möjligheten att fatta tvingande beslut om det finns särskilda skäl. Ni har därmed möjligheten att kontakta dem om jättelokorna.
   För mer information>>
   Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en bekämpningsplan för jättelokan i kommunen. Bekämpningsplanen är till för att informera om arten samt kommer att innehålla rekommendationer på hur den kan bekämpas.

   Med Vänlig Hälsning, Linnea, tekniska enheten i Staffanstorps kommun och Hanna, Miljöenheten i Staffanstorps kommun

   1. Kan inte kommunen skicka ut ett informationsblad om växten?
    Hur den ser ut, vikten av att ta bort den och vilka konsekvenser man kan få av att komma i kontakt med den.

    Det är kanske inte alla som vet att den är farlig eller att det just är jätteloka.

   2. Hej och tack för svar,
    Där lokorna växer är det framför allt jordbruksmark (ytterkanten av) och otillgängliga områden som inte används eller kan användas pga växterna. Det finns också lokor ända intill gatuområdet. De som äger jordbruksmarken (vilka det nu är) har troligen inget eget intresse av att ta bort lokorna då de inte bor i närheten. Därmed så faller det mellan stolarna. Tack vare blomningen och vattendraget sprids fröerna effektivt så det blir mångas problem i slutänden och onödigt lidande. Kan kommunen kanske ta på sig att informera fastighetsägarna i alla fall? Marken kloss intill gatan måste väl antingen vara kommunens eller vägverket?
    Med vänlig hälsning
    Aja Guldåker

 6. Hej i värmen!
  Undrar vad som gäller för höjd på häck, är det likvärdigt med staket/plank som jag tror är 1,80 i Staffanstorp? Grannen har nämligen en häck som är ca: 4 meter hög samt väldigt bred som växer in i vår då vi har två parallella häckar. Då grannen har valt att störa sig på allt vi gör kan man ej längre prata med honom normalt så då får vi gå denna vägen!

  Mvh Rickard

  1. Hej, växtlighet är inte reglerat i plan- och bygglagen utan är ett civilrättsligt ärende, hur du ska agera regleras o jordabalken

   http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 7. Hej!
  Nu är det jag på Näktergalen 28 igen, vi talades vid på telefon och det var en jättebra kontakt jag fick med dig, men nu har jag tappat bort både namn o nr, så jag hör av mig här.. vi pratade om det stora trädet utanför våran häck om man kunde få det ansat något nu tar det hela vår kvällssol, inte roligt. Hör av dig till mig hur du vill mejl eller telefon 0732613402 .. mvh Anette

  1. Hej Anette,

   Beställningen är gjord enligt överenskommelse på telefon. Trädet kommer beskäras under JAS-perioden (juli, aug, sept) då detta är den lämpligaste tiden att beskära träd. Jag har precis talat med våra driftentreprenörer och kommit överens om att de utför beskärningen i början av perioden.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. tack för samarbetet Linnea , trevlig sommar

   2. Hej Linnea!
    Nu är det jag på näktergalen 28 igen! ni lovade att komma o klippa ner trädet utanför min tomt , men ni har inte varit här. Trädet är fortarande lika högt o nu går vi mot vår o sommar igen . mvh Anette

    1. Hej Anette,

     Arbetet utfördes i somras. Trädet i sin helhet fälldes inte utan enbart de grenar som hängde in mot er fastighet.

     Med Vänlig Hälsning,
     Linnea Saarela
     Parkingenjör i Staffanstorps kommun

     1. Hej!
      har varit ute o tittat på trädet , min undran var ju om ni inte kunde tukta trädet på höjden inte några grenar på sidan nere vid roten? Trädets höjd skuggar ju hela min tomt på vår o sommar . Med vänlig hälsning Anette

      1. Hej Anette,

       Trädet är beskuret så att det inte längre riskerar hänga in över din tomt. Höjden kan vi dessvärre inte beskära utan att skada trädet och förstöra dess proportioner. Vi kommer inte beskära trädet ytterligare.

       Med Vänlig Hälsning,
       Linnea Saarela
       Parkingenjör

 8. Hej! Undrar vad det är för regler gällande höjd på häckar. Det rör sig om en hörntomt som har cykel-/gångväg på två sidor med livlig trafik. Ingen fri sikt alls åt ena hållet.

  1. Hej, fri sikt gäller staket, mur och häck. I Staffanstorps kommuns riktlinjer för mur och plank står vad enligt Trafikverket gäller angående trafiksäkerhet i korsning.
   ”Vid utfarter från parkering på tomter, gång och
   cykelvägar ut mot gata och gatukorsningar
   ställs krav på siktförhållandena för
   att uppnå god trafiksäkerhetsstandard enligt
   Trafikverkets rekommendationer. Därför bör en
   mur eller ett plank inte göras högre än 80 cm
   i anslutning till gata eller gång- och cykelstig.
   Det är du som fastighetsägare som ansvarar
   för att sikten vid din utfart är god. Du får
   anpassa din mur, plank eller växtlighet till
   gällande bestämmelser.”

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 9. Hej!
  Jag kör ut på Skånevägen varje morgon, och många gånger får man tvärnita för det kommer cyklister på cykelbanan.
  Det är väldigt svårt att se om det kommer någon pga att häckarna är för höga. Det är en tidsfråga innan det händer någon olycka.
  Vänligen skicka ut till boende mot Skånevägen att klippa/ sköta sina häckar. Annat fall sätt upp stora speglar.

  1. Hej, jag vidarebefordrar frågan till våra byggnadsinspektörer

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 10. Hej!
  Grannens massiva avenbokshäck växer minst 1-1/12 meter utanför tomtgräns. Vad gäller avseende detta? Skulle uppskatta om häcken klipptes tillbaka till gränsen för uppsikt etc.

  1. Hej,

   Har du vågat prata med grannen? Eller så klipper du själv eftersom det är din tomt.

  2. Hej, vilka åtgärder som behövs avgörs från fall till fall, skicka ett e-post till oss på bygglov@staffanstorp.se med vilken fastighet det gäller

   Mvh
   Britta Karila
   Bygglovsadministratör