Ovårdad tomt och byggnad

Foto: Konchok Namkha Wangmo by: flickr.com

Enligt plan- och bygglagen ska alla tomter och byggnader hållas i vårdat skick. Byggnader ska underhållas: ”så att deras särart bevaras och anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, men också till omgivningens karaktär”.

Stadsbyggnadskontoret får ofta in klagomål på till exempel växtlighet som upplevs som besvärande för en granne, tomter och byggnader som är i dåligt skick, grannar som inte kan komma överens om hur träd och buskar ska klippas och beskäras. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Om klagomålet är befogat, brukar detta leda till en överenskommelse där tomter och byggnader ställs i ordning. I en del fall kan fastighetsägaren få ett föreläggande som är förenat med ett vite om eventuella brister inte har åtgärdats till ett visst datum. Detta kan bli en långdragen process.

När ett klagomål på ovårdad tomt och/eller byggnad kommer in till stadsbyggnadskontoret gör vi en bedömning på platsen och kontaktar fastighetsägaren. Kontaktperson för handläggning av dessa ärenden når du på 046-25 14 35.

Hoppa till navigering