Bygglov och anmälan

Bygga hus. Illustration: Alva Esping

Om du ska bygga om eller till ditt hus eller kanske bygga ett helt nytt hus krävs det oftast bygglov och/eller anmälan enligt plan- och bygglagen, till exempel krävs ansökan (blankett Bygglovansökan) för uterum, carport/garage, plank och ibland omfärgning av fasaden, medan installation av braskamin eller ändring av bärande konstruktion kräver anmälan. Mycket av informationen hittar du på vår webbplats men är du osäker vad som gäller kan du rådfråga oss på stadsbyggnadskontoret.

På denna sida finner du information om:

E-tjänst

Digital ansökan av bygglov

Gå vidare till mittbygge.se för att logga in med bank-id eller annan e-legitimation för att genomföra din ansökan.

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan och ha dem korrekt utförda och i digitalt format innan du påbörjar ansökan.

 

Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs dock en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Du kan läsa mer om Attefallshus här >>

Bygglov, marklov och rivningslov

Det är stadsbyggnadsnämnden som lämnar tillstånd i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Bygglovsprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Det är byggherren/den sökande som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska kraven.

För bygglov och anmälan tas ut en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Det krävs rivningslov för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. För områden utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan.

Du kan läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov här >>

Ansökan om bygglov

Du ska lämna in Ansökan om bygglov i två exemplar. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning, undertecknar ansökan och bifogar:

 • Situationsplan över tomten i skala 1:400/1:500 med tillbyggnader/nybyggnader inritade
 • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala 1:100.
 • Kontrollplan
 • Fackmässigt utförda ritningar som är lämpliga för arkivering.
 • Det är smidigast om du som sökande informerar dina grannar om vad du planerar att göra men överlåter grannhörandet till stadsbyggnadskontoret om de ska yttra sig i ärendet enligt plan- och bygglagen.
 • För en del tillbyggnader och nybyggnader samt vid byggnation nära gräns krävs också en nybyggnadskarta som kan beställas via Blankett eller via e-service.

Av beslutet om bygglov framgår om  tekniskt samråd ska hållas och kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas eller om ärendet är ett ”enkelt ärende” där du själv intygar att byggnadsarbetena utförts enligt beviljat bygglov.  Det krävs även ett startbesked för att byggnadsarbeten skall få påbörjas.

Vid ansökan om bygglov ska en certifierad kontrollansvarig anges om det är ett krav.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontroll-planen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Slutbesked utfärdas när alla åtaganden enligt kontrollplanen har uppfyllts.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Riktlinjer för plank och mur

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 10 juni 2009 beslutat om nya riktlinjer för staket, plank och mur som ska gälla i Staffanstorps kommun. Riktlinjerna har tillkommit för att underlätta och ge vägledning när du ska uppföra en inhägnad av något slag. För staket och plank med en höjd över 1,10 m måste du söka bygglov.

Bestämmelser vid byggande av pool

Du behöver inget bygglov eller marklov i Staffanstorps kommun för att bygga en pool, men det finns särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder, som ett staket, en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under och inte medger klättring. Om det finns grind skall den förses med lås.
 • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät om högst 50 mm maskvidd

Om poolen är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen bör du underrätta din granne. Tänk på att om du bygger högre plank än 1,10 m runt poolen måste du söka bygglov.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ytterligare informationsmaterial om hur pooler och dammar kan barnsäkras.

Förhandsbesked

Beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning och beslutar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats.

Du kan läsa mer om förhandsbesked här >>

Färdigställandeskydd

När en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus så kan det krävas ett färdigställandeskydd. Ett färdigställandeskydd krävs endast för byggnader som är en- eller tvåbostadshus.

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant.

Energideklarationer

Sedan den 1 oktober 2006 finns en lag om energideklaration. Boverket ansvarar för tillsynen. Du kan läsa mer om detta på boverkets webbplats.

Sanktionsavgifter

Den nya plan- och bygglagen innehåller nya bestämmelser för sanktionsavgifter för olovligt byggande vilket innebär en kraftig höjning av ”svartbyggeavgifterna” från tidigare lagstiftning. Maxbeloppet för olovligt byggande är 50 brisbasbelopp (46 500 kronor 2019). Att bygga exempelvis en komplementbyggnad utan att söka bygglov kan kosta cirka 13 000 kronor. Beloppet fastställs av stadsbyggnadsnämnden i enlighet med plan- och byggförordningen.

Mer information om sanktionsavgifter finns i Länsstyrelsens broschyr: ”Har du råd att bygga svart”

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

57 kommentarer till Bygglov och anmälan

 1. Hej
  Jag vill gärna ha svar på samma fråga som Adam.
  Då jag har ett hus på tomten men varken får rivnings eller bygglov på det. Det sägs att det är pga av dagvattnet.

  Madeleine

  1. Hej Madeleine,

   Jag har svarat på din fråga via mail.

   /Jannike, bygglovarkitekt

 2. Hej
  Har fått informationen från bygglovs avdelningen att det i stort sätt är nybyggnations stop på hela önsvala, grevie och nevishög området pga ”dagvattnet”. Har fått uppfattningen om att det gäller på tomter där ingen tidigare bebyggelse funnits tidigare. Så min fråga är om det även gäller om man köper en tomt med ett befintligt bostadshus på som man tänker riva för att bygga ett nytt hus på?
  Om nej, gäller det även om det nya huset kommer vara större än det befintliga huset?

  Med vänliga hälsningar, Adam

  1. Hej Adam,

   Jag har svarat på din fråga via mail istället.

   /Jannike, bygglovarkitek

 3. Hej! Har en fråga gällande vårt tegelhus som vi vill putsa. Det är ett hus från 1940 som tidigare varit vitputsat. 1980 teglades det brunt och nu vill vi återställa huset som det såg ut innan. Vad gäller ? Bör nämnas att det skett mycket nybyggnation i området (Louiseberg) och vårt hus är på Gamla Flackarpsvägen sp det är variende utseende på husen. Allt från putsade nya hus till äldre teglade hus. Tacksam för svar! CN

  1. Hej Catharina,

   Att ändra en byggnads fasad från tegel till puts är en väsentlig fasadändring som kräver bygglov.

   /Jannike, bygglovarkitekt

 4. Hej! Har en fråga gällande vårt tegelhus som vi vill putsa. Det är ett hus från 1940 som tidigare varit vitputsat. 1980 teglades det brunt och nu vill vi återställa huset som det såg ut innan. Vad gäller ? Bör nämnas att det skett mycket nybyggnation i området (Louiseberg) och vårt hus är på Gamla Flackarpsvägen sp det är variende utseende på husen. Allt från putsade nya hus till äldre teglade hus. Tacksam för svar! CN

  1. Svarat på ovanstående fråga.

   /Jannike, bygglovarkitekt

 5. Hej!
  Ovan står det att kontrollplan ska bifogas till bygglovshandlingar. I stycket under står det att det ”av beslutet om bygglov framgår om tekniskt samråd ska hållas och kontrollplan upprättas”.
  Vilket gäller, i vilket skede ska en kontrollplan finnas framme?
  Mvh
  Sofia

  1. Hej, kontrollplan tas fram inför startbesked. Enklare ärenden som exempelvis plank får oftast ett startbesked i direkt samband med beviljat bygglov. I större ärenden som exempelvis nybyggnad av enbostadshus hålls det först ett teknisk samråd innan startbesked och då ska kontrollplanen tas fram till det tekniska samrådet.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila

   1. Hej! Tack, då tolkar jag det som att det för tillbyggnad eller nybyggnad inte behövs bifogas en kontrollplan till bygglovshandlingar trots instruktionen ovan.
    Vänligen
    Sofia

 6. Behövs bygglov till att bygga ett uterum på 15kvm till befintlig byggnad?

  1. Hej, ja det behövs antingen bygglov eller en anmälan

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila

 7. Hej jag undrar om det är här man ska skriva till er när en lampa är i sönder, i så fall vill jag anmäla lampan på gången mellan montisori skolan o Nämndemansgården vid el centralen

  Mvh Britt Marie Jensen

  1. Hej,
   nej det är inte till bygglovsenheten man skickar felanmälningar utan se istället bifogad länk
   https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/medborgarservice/felanmalan-och-synpunkter/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten