Bygglov, marklov och rivningslov

Bygg. Grävmaskin. Foto: Ivar Sjögren

Tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov allt i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Du kan få utförlig information om de olika tillstånden/loven i Boverkets broschyr ”Får jag bygga”. Diverse information och tips finns också att hämta på Mittbygge.

Beslut i bygglov-, rivningslov- och marklovärenden fattas i de flesta fallen av tjänstemännen på delegation eller av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Handläggningstid för bygglov

Enligt plan- och bygglagens 9 kap 27 § ska ärenden om lov och förhandsbesked handläggas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit.

 

Vad kostar ett bygglov?

För bygglov och anmälan tas ut en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige 2013-12-02. Nya bygglovavgifter kommer att beräknas efter den nya taxan från och med 2014-01-01.

Kostnaden varierar beroende på ärendets art och omfattning och om din fastighet omfattas av detaljplan eller inte. Avgift debiteras oavsett om du beviljas ett bygglov eller får ett avslag. Bygglovavgiften för ett nytt enbostadshus om max 299 kvm (brutto- plus öppenarea) blir cirka 28 000 kronor medan avgiften för ett uterum är cirka 3 750 kronor och ett ärende om lov för plank timdebiteras och kostar cirka 2 000 kronor. Tillägg för grannehörande och planavvikelser kan förekomma.

Ansökan om bygglov

Bygglovprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Byggherren/den sökande har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskraven.

Ansökan om bygglov ska inlämnas i två exemplarAnsökan om bygglov med mera. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning och undertecknar ansökan.

Till ansökan ska du vanligtvis bifoga:

 • Situationsplan /Nybyggnadskarta i skala 1:400/1:500
 • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala 1:100.
 • Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda och lämpliga för arkivering.

Vi har sammanställt checklistor för olika typer av ärenden som mer ingående förklarar vad som ska lämnas in och varför (listan kommer att fyllas på efter hand med fler typer av ärenden):

Beställning av nybyggnadskarta

Av beslutet om bygglov framgår om tekniskt samråd ska hållas, kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas samt om anmälan om kontrollansvarig skall inlämnas. Startbesked behövs för att byggnadsarbetena ska få påbörjas.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontrollplanen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad eller godkännas av kommunen.

Kravet på certifiering är en grundregel, som under en viss övergångsperiod kan frångås endast om det finns synnerliga skäl för det.

Slutbesked utfärdas när åtaganden enligt kontrollplanen uppfyllts och signerad kontrollplan samt handlingar enligt startbesked har inlämnats. Byggnadsnämnden kan ta ut ett byggsanktionsavgift om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Kungörelse av beslut

Enligt den nya plan- och bygglagens 9 kap 41 § ska beslut om bygglov och förhandsbesked kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes tidningar. I meddelandet kan man läsa om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt.

Från 1 januari 2005 gäller nya regler vid småhusbyggande om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall även för byggnader på fastigheter som omfattas av områdes-bestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs i områden utanför detaljplan. Rivningslov behövs även för enkla byggnader som förråd och uterum.

Blanketter

Ansökan finns tillsammans med ifyllnadsanvisning och information om vilka handlingar som ska inlämnas finns att hämta under snabbval eller här: Ansökan om lov 

Kontakt

Se kontaktinfo på sidan kontakta bygglov

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

29 kommentarer till Bygglov, marklov och rivningslov

 1. Hejsan. Om det ej finns bygglov och man bygger över tomtgränsen vilka regler gäller och eventuella åtgärder behövs. Behövs en KA (kontroll ansvarig) för att erhålla korrekt information och hjälp. Mvh Robert

  1. Hej Robert!
   Det finns inget exakt svar på frågan vad som gäller när ni vill bygga, det är beroende av vad ni vill bygga samt vad som står i detaljplanen, detta granskas i samband med att ni söker bygglov. När det gäller KA finns det riktlinjer för när vi kräver att ni har KA beroende av vad ni ska bygga. Förutom riktlinjerna är det fritt att ha KA om man känner att man vill ha detta.
   Det går bra att skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se med en utförligare beskrivning av vad ni planerar att bygga samt var någonstans detta gäller så kan vi även svarar er där.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten

 2. Hej jag har tidigare kontaktat er angående att få ändra färg på vår plåtfasad! Får man lov att ändra färg? Och krävs det isåfall bygglov för detta?!

  Nedre delen på huset är i tegel, får man lov att sätta träpanel där istället och krävs bygglov då också?!

  Med vänlig hälsning,
  Denise

  1. Hej Denise!
   Det kan vara bygglovspliktigt beroende på vad som står i detaljplanen och om det anses som väsentlig ändring. Skriv ett mejl till bygglov@staffanstorp.se med vilken fastighetsbeteckning det gäller

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten

 3. Hej!
  Vi har idag ett uterum på ca 8x4m.
  Taket är platt med lite lutning för avrinning, men läcker lite överallt.
  Vi skulle vilja ändra det platta till ett ryggåstak med lite bättre vinkel. Nockhöjden blir ca 1m högre, med andra ord kommer det inte synas från grannarna(det är på baksidan av vårt hus). Det kommer inte heller skugga mer än vad det gör idag förutom på vår egen tomt.

  Behöver man bygglov för detta? Konstruktionsritningar kan ordnas.

  Kenny

  1. Hej, åtgärden räknas som utvändig ändring och är bygglovspliktig. Det vi behöver är ansökningsblankett, fasadritning samt konstruktionsritning.
   Ansökningsblanketten finns på våran hemsidan alt. kan vi skicka den per e-post hör i så fall av er till bygglov@staffanstorp.se.
   Välkomna med eran ansökan

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 4. Hej.
  Undrar vad som gäller när jag önskar att ta bort min häck som står på min tomt i gränsen till grannen. Det finns stenparti som markerar tomtgränsen och häcken står på min tomt.

  1. Hej Jennie, det är inget som är reglerat i plan- och bygglagen men det är alltid bra att vara överens med grannen hur ni ska ha det i tomtgränsen.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 5. Bor på Hagalund, Har fukt i fasaderna vilket är välkänt. Funderar nu på att byta från puts till träfasad , måste man lägga in om bygglov för detta? Olle

  1. Hej Olle, ja det är bygglovspliktigt

   Mvh
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 6. Hej,
  Undrar om man ska söka marklov om man ska dränera huset?

  1. Hej Arber, nej det behöver ni inte

   Med vänlig häslning Britta Karila, Staffanstorps kommun

 7. Hej,
  Finns det någon maxgräns för hur mycket man får bygga på sin fastighet?
  Bor i centrala Staffanstorp med ca 750 kvm tomt.

  1. Hej,
   Det regleras i detaljplanen som du finner här
   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/gallande-planer/

   Behöver du hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att vända dig till våran bygglovsarkitekt Jannike Tingsmark på
   jannike.tingsmark@staffanstorp.se alt telefon 046-25 14 47 mellan 10.30-12

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Staffanstorps kommun

 8. Tack för svar. En kommentar om websidan: det står ingenstans till vilken adress man ska skicka bygglovsansökan. I alla fall kunde inte jag hitta det.
  Marcus

  1. Du skickar den till
   Staffanstorps kommun
   Stadsbyggnadskontoret
   245 80 Staffanstorp

   Mvh
   Britta Karila

 9. Hej
  Behövs bygglov för ett inglasat uterum på gjuten platta eller på plintar, byggt mot villans bakre vägg?

  Ca 17 kvm bottenyta, sluttande tak, höjd ca 3 m vid vägg, 2 m vid främre kant.

  MVH
  Marcus

  1. Hej, åtgärden är bygglovspliktig. Har du fler frågor kring bygglovet når du vår bygglovsarkitekt Jannike Tingsmark på jannike.tingsmark@staffanstorp.se alt 046-25 14 47 telefontid 10.30-12

   Välkommen med din ansökan

   Med vänliga hälsningar Britta Karila, Staffanstorps kommun

 10. Behövs det bygglov för att sätta solceller på taket på villan?

  skånebyn, Hjärup

  1. Hej Svante!

   Så länge solcellerna ligger i takfallet krävs det inget bygglov. Om solcellerna monteras på ställningar som gör att solcellerna sticker upp från takfallet, så krävs det bygglov.

   Med vänliga hälsningar
   Alexander Jönsson, Staffanstorps kommun

 11. Jag har hört att man skall söka tillstånd för att ta bort stora träd.
  Vad är det som gäller i Staffanstorps kommun?

  Gert

  1. Hej Gert!

   Det går inte att svara på utifrån den information du har gett här. Det förekommer att träd är skyddade i detaljplanen för vissa område inom kommunen, vänligen kontakta Miljö & Bygg alt. Teknik för mer information 046-25 11 00.

   Med vänlig hälsning
   Alexander Jönsson, Staffanstorps kommun

 12. Hej!

  Jag hittar ingen info på hemsidan om att Staffanstorps kommun debiterar de som väljer att bygga en ny fastighet i kommunen en hög pengar. ”Välkommen till vår kommun-skatt”
  Hur mycket är den ?

  1. Hej Thomas!
   Den kommunala skattesatsen (skatt till kommun och landsting) uppgår till 29,83 procent. Du kan läsa mer här:https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/om-kommunen/fakta/
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

   1. När man bygger på ny tomt får man betala en avgift. Vet inte vad ni kallar den. Gatuskatt eller etableringskostnad och ligger på ca 100 000 kr om jag inte är felinformerad?
    Jag pratar inte om kommunalskatten.

 13. Hej
  Vi vill bygga till på vår tomt till bostäder, inom detaljplanerat område, här i Staffanstorp. Hur mycket av tomten (%) får vi bygga på?
  Det gäller dels ombyggnad av ett garage till bostad samt en eller kanske flera Attefallsvillor.
  Med vänlig hälsning Stefan

  1. Hej Stefan,
   För att kunna svara på din fråga om vad du får göra på din tomt så behöver vi veta inom vilket område du bor och vilken detaljplan som finns där. Hör av dig till bygglov@staffanstorp.se så kan vi hjälpa dig att svara på dina frågor!

   Med vänlig hälsning
   Malin Karlsson, byggnadsinspektör, Staffanstorps kommun

 14. Då jag sett att er hemsida beträffande Bygglov mm. har många icke gällande upplysningar vill jag att ni omedelbart reducerar detta genom att skriva in rätta uppgifterna.
  T.ex. Ansökan om bygglov 2013 – varför skall 2013 vara inskrivet? Det räcker med – Blankett namnet bygglovs ansökan.

  1. Hej Lennart!
   Tack för din synpunkt. Jag har tagit bort 2013.
   Vänligen Lisbeth Svensson, webbkommunikatör, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »