Bygglov, marklov och rivningslov

Bygg. Grävmaskin. Foto: Ivar Sjögren

Tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av stadsbyggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov allt i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Du kan få utförlig information om de olika tillstånden/loven i Boverkets broschyr ”Får jag bygga”. Diverse information och tips finns också att hämta på Mittbygge.

Beslut i bygglov-, rivningslov- och marklovärenden fattas i de flesta fallen av tjänstemännen på delegation eller av stadsbyggnadsnämnden.

Handläggningstid för bygglov

Enligt plan- och bygglagens 9 kap 27 § ska ärenden om lov och förhandsbesked handläggas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit.

Ansökan om bygglov

Bygglovprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Byggherren/den sökande har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskraven.

Ansökan om bygglov ska inlämnas i två exemplar. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning och undertecknar ansökan.

Till ansökan ska du vanligtvis bifoga:

 • Situationsplan /Nybyggnadskarta i skala 1:400/1:500
 • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala 1:100.
 • Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda

Vi har sammanställt checklistor för olika typer av ärenden som mer ingående förklarar vad som ska lämnas in och varför (listan kommer att fyllas på efter hand med fler typer av ärenden):

Beställning av nybyggnadskarta

Av beslutet om bygglov framgår om tekniskt samråd ska hållas, kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas samt om anmälan om kontrollansvarig skall inlämnas. Startbesked behövs för att byggnadsarbetena ska få påbörjas.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontrollplanen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad eller godkännas av kommunen.

Kravet på certifiering är en grundregel, som under en viss övergångsperiod kan frångås endast om det finns synnerliga skäl för det.

Slutbesked utfärdas när åtaganden enligt kontrollplanen uppfyllts och signerad kontrollplan samt handlingar enligt startbesked har inlämnats. Byggnadsnämnden kan ta ut ett byggsanktionsavgift om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Kungörelse av beslut

Enligt den nya plan- och bygglagens 9 kap 41 § ska beslut om bygglov och förhandsbesked kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes tidningar. I meddelandet kan man läsa om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt.

Från 1 januari 2005 gäller nya regler vid småhusbyggande om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall även för byggnader på fastigheter som omfattas av områdes-bestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs i områden utanför detaljplan. Rivningslov behövs även för enkla byggnader som förråd och uterum.

Blanketter

Ansökan

Kontakt

Se kontaktinfo på sidan kontakta bygglov

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

12 kommentarer till Bygglov, marklov och rivningslov

 1. Behövs det bygglov för pergola med skjutdörr av trä reglar?

  1. Hej, en pergola är ett stöd för växtlighet. Är det en byggnad med dörrar är det mest troligt att detta kräver bygglov. Ni är välkomna på våran besökstid att visa ritningar på det ni ska bygga. Se under ”kontakt” vilka tider ni har möjlighet att träffa våran bygglovsarkitekt Jannike Tingsmark.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 2. Hejsan. Om det ej finns bygglov och man bygger över tomtgränsen vilka regler gäller och eventuella åtgärder behövs. Behövs en KA (kontroll ansvarig) för att erhålla korrekt information och hjälp. Mvh Robert

  1. Hej Robert!
   Det finns inget exakt svar på frågan vad som gäller när ni vill bygga, det är beroende av vad ni vill bygga samt vad som står i detaljplanen, detta granskas i samband med att ni söker bygglov. När det gäller KA finns det riktlinjer för när vi kräver att ni har KA beroende av vad ni ska bygga. Förutom riktlinjerna är det fritt att ha KA om man känner att man vill ha detta.
   Det går bra att skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se med en utförligare beskrivning av vad ni planerar att bygga samt var någonstans detta gäller så kan vi även svarar er där.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten

 3. Hej jag har tidigare kontaktat er angående att få ändra färg på vår plåtfasad! Får man lov att ändra färg? Och krävs det isåfall bygglov för detta?!

  Nedre delen på huset är i tegel, får man lov att sätta träpanel där istället och krävs bygglov då också?!

  Med vänlig hälsning,
  Denise

  1. Hej Denise!
   Det kan vara bygglovspliktigt beroende på vad som står i detaljplanen och om det anses som väsentlig ändring. Skriv ett mejl till bygglov@staffanstorp.se med vilken fastighetsbeteckning det gäller

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten

 4. Hej!
  Vi har idag ett uterum på ca 8x4m.
  Taket är platt med lite lutning för avrinning, men läcker lite överallt.
  Vi skulle vilja ändra det platta till ett ryggåstak med lite bättre vinkel. Nockhöjden blir ca 1m högre, med andra ord kommer det inte synas från grannarna(det är på baksidan av vårt hus). Det kommer inte heller skugga mer än vad det gör idag förutom på vår egen tomt.

  Behöver man bygglov för detta? Konstruktionsritningar kan ordnas.

  Kenny

  1. Hej, åtgärden räknas som utvändig ändring och är bygglovspliktig. Det vi behöver är ansökningsblankett, fasadritning samt konstruktionsritning.
   Ansökningsblanketten finns på våran hemsidan alt. kan vi skicka den per e-post hör i så fall av er till bygglov@staffanstorp.se.
   Välkomna med eran ansökan

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 5. Hej.
  Undrar vad som gäller när jag önskar att ta bort min häck som står på min tomt i gränsen till grannen. Det finns stenparti som markerar tomtgränsen och häcken står på min tomt.

  1. Hej Jennie, det är inget som är reglerat i plan- och bygglagen men det är alltid bra att vara överens med grannen hur ni ska ha det i tomtgränsen.

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun

 6. Bor på Hagalund, Har fukt i fasaderna vilket är välkänt. Funderar nu på att byta från puts till träfasad , måste man lägga in om bygglov för detta? Olle

  1. Hej Olle, ja det är bygglovspliktigt

   Mvh
   Britta Karila, Miljö- och byggenheten, Staffanstorps kommun


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »