Bygglov, marklov och rivningslov

Bygg. Grävmaskin. Foto: Ivar Sjögren

Tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av stadsbyggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov allt i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Du kan få utförlig information om de olika tillstånden/loven i Boverkets broschyr ”Får jag bygga”. Diverse information och tips finns också att hämta på Mittbygge.

NYHET! Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen

Handläggningstid för bygglov

Enligt plan- och bygglagens 9 kap 27 § ska ärenden om lov handläggas inom tio veckor från det att en komplett ansökan inkommit.

Ansökan om bygglov

Bygglovprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, användning och yttre utformning. Byggherren/den sökande har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskraven.

Ansökan om bygglov ska inlämnas i två exemplar. Det är viktigt att du skriver rätt fastighetsbeteckning och undertecknar ansökan.

Till ansökan ska du vanligtvis bifoga:

  • Situationsplan /Nybyggnadskarta i skala
  • Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala
  • Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda

 

Beställning av nybyggnadskarta

Av beslutet om bygglov framgår om tekniskt samråd ska hållas, kontrollplan upprättas innan byggnadsarbeten får påbörjas samt om anmälan om kontrollansvarig skall inlämnas.

Startbesked behövs för att byggnadsarbetena ska få påbörjas.

Att vara kontrollansvarig innebär att man ansvarar för att kontrollplanen för projektet följs, att beslutade kontrollåtgärder genomförs, att intyg och anmälningar redovisas till kommunen och att man i övrigt ansvarar för besiktning och kontroll utförs under byggtiden. Den kontrollansvarige ska vara certifierad eller godkännas av kommunen.

 

Vatten och avlopp

För anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska en servisansökan skickas in. Blanketten hittas på hemsidan under Bo och bygga/Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Slutbesked utfärdas när åtaganden enligt kontrollplanen uppfyllts och signerad kontrollplan samt handlingar enligt startbesked har inlämnats. Byggnadsnämnden kan ta ut ett byggsanktionsavgift om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Ett bygglov/marklov/rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet.

Kungörelse av beslut

Enligt den nya plan- och bygglagens 9 kap 41 § ska beslut om bygglov och förhandsbesked kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes tidningar. I meddelandet kan man läsa om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan och i vissa fall även för byggnader på fastigheter som omfattas av områdes-bestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs i områden utanför detaljplan. Rivningslov behövs även för enkla byggnader som förråd och uterum.

 

Kontakt

Se kontaktinfo på sidan kontakta bygglov

Hoppa till navigering