Förhandsbesked

Förhandsbesked. Foto: Pixabay

NYHET! Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen

Beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats (PBL 9 kap 17§).

Det är en så kallad lokaliseringsprövning, nämnden gör en bedömning om det kan vara möjligt att bygga till exempel ett helt nytt hus på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Byggande på landsbygden regleras i kommunens Översiktsplan och i många av byarna finns områdesbestämmelser som ofta utökar lovplikten.

Beslut i dessa ärenden fattas av stadsbyggnadsnämnden och inte av stadsbyggnadskontorets tjänstemän. Handläggningstiden kan därför bli ett par månader eftersom nämnden har sex till sju sammanträden per år. Berörda grannars och övriga myndigheters yttranden ska inhämtas (hanteras av kommunen). Ett positivt förhandsbesked innebär inte att man kan börja bygga sitt hus innan man har sökt och beviljats bygglov.

Blankett skickar vi till dig per post. Till ansökan ska bifogas en situationsplan över tomten med den tilltänkta byggnaden  inritad och uppgift om tomtens areal vid en eventuell avstyckning. Avstyckning hanteras dock inte i förhandsbeskedet utan av lantmäteriet i ett separat ärende. Beroende på de lokala förutsättningarna kan det även bli aktuellt att komplettera med ytterligare utredningar (exempelvis buller- eller riskutredning) eftersom detta påverkar bedömningen om en åtgärd är möjlig.

 

Giltighetstid

Beslutet är juridiskt bindande vid en prövning av ansökan om bygglov som görs två år från dagen då beslutet fått laga kraft om ansökan uppfyller förhandsbeskedets villkor och övrig lagstiftning. Beslutet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft. Det finns ingen process för att förlänga ett förhandsbesked i plan- och bygglagen utan det görs en ny prövning om sökanden vill att beslutet ska gälla längre än två år.

Kontakt

För att komma i kontakt med någon av oss som kan bygglovfrågor kan du ringa 046-25 11 00 eller skicka ett e-postmeddelande till bygglov. Se information om besöks- och telefontider på sidan kontakta bygglov

Hoppa till navigering