Förhandsbesked

Beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och samhälls-byggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats (PBL 9 kap 17§).

Det är en så kallad lokaliseringsprövning, nämnden gör en bedömning om det kan vara möjligt att bygga till exempel ett helt nytt hus på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Byggande på landsbygden regleras i kommunens Översiktsplan och i många av byarna finns områdesbestämmelser som ofta utökar lovplikten.

Beslut i dessa ärenden fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte av stadsbyggnadskontorets tjänstemän. Handläggningstiden kan därför bli ett par månader eftersom nämnden har sex till sju sammanträden per år. Berörda grannars och övriga myndigheters yttranden ska inhämtas (hanteras vanligtvis av kommunen). Ett positivt förhandsbesked innebär inte att man kan börja bygga sitt hus innan man har sökt och beviljats bygglov.

Blankett skickar vi till dig per post. Till ansökan ska bifogas en situationsplan över tomten med den tilltänkta byggnaden  inritad och uppgift om tomtens areal vid en eventuell avstyckning. Avstyckning hanteras dock inte i förhandsbeskedet utan av lantmäteriet i ett separat ärende. Beroende på de lokala förutsättningarna kan det även bli aktuellt att komplettera med ytterligare utredningar (exempelvis buller- eller riskutredning) eftersom detta påverkar bedömningen om en åtgärd är möjlig.

Avgift och giltighetstid

Ett positivt eller negativt förhandsbesked för nybyggnad utanför detaljplanelagt området kostar för närvarande ca 5 500 kronor enligt fastställd taxa. (273 kronor för kungörelse i post- och inrikes tidningar tillkommer)

Beslutet är juridiskt bindande vid en prövning av ansökan om bygglov som görs två år från dagen då beslutet fått laga kraft om ansökan uppfyller förhandsbeskedets villkor och övrig lagstiftning. Beslutet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer inom två från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft. Det finns ingen process för att förlänga ett förhandsbesked i plan- och bygglagen utan det görs en ny prövning om sökanden vill att beslutet ska gälla längre än två år.

Kontakt

För att komma i kontakt med någon av oss som kan bygglovfrågor kan du ringa 046-25 11 00 eller skicka ett e-postmeddelande till bygglov. Se information om besöks- och telefontider på sidan kontakta bygglov

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Förhandsbesked

 1. På landsbygden, utanför detaljplanelagda områden, finns ingen generell byggrätt annat än vad som gäller för ekonomibyggnader för jordbrukets behov. Man har alltså ingen automatisk rätt att bygga bara för att man äger mark.

  Enligt plan- och bygglagen ska ny sammanhållen bebyggelse föregås av detaljplan. Enstaka byggnad med liten omgivningspåverkan kan däremot lämplighetsprövas utan detaljplan genom förhandsbesked och bygglov.

  När det gäller Grevie-Beden och Dragonvägen, så har Staffanstorps kommun, genom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, under åren beviljat ett antal förhandsbesked varav några har realiserats. Andra förhandsbesked har däremot förfallit eftersom ett förhandsbesked bara är giltigt i 2 år.

  När ett förhandsbesked har förfallit är det möjligt att lämna in en ny ansökan för att få frågan prövad igen. Eftersom det då görs en ny prövning så kan det dock hända att förhållanden ändrats och att nya omständigheter framkommer, vilket kan leda till att nämnden ibland inte kan lämna samma beslut som tidigare.

  Mvh

  Thomas Lexén, stadsarkitekt

 2. Hej!
  De/ den frågan vill jag också ha svar på!?
  När kommer ni att godkänna förhandsbesked för dragonvägen ? Helt ärligt så förstår vi inte problemet för för varje dag säger ni ngt som inte stämmer med dagen innan. Ni verket själva inte veta va problemet är! Specielt när ni inte verkar ha ett svar på våra frågor och funderingar.

 3. Hejsan!
  Undrar vad som händer/ kommer att hända området där längst Dragonvägen?
  Vad det gäller förhandsbesked och byggandet för det området? Om det nu är ett problem som ni påstå varför inte ta tag i det? Hur länge ska vi som har köpt tomter där för vänta innan man få bygga på sina egna tomter?