Attefallsåtgärder och anmälan

NYHET! Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen

Attefallshuset är en 30 kvadratmeter stor komplementbyggnad som du kan bygga utan krav på bygglov. Däremot krävs en anmälan.

Mer information om Attefallshus finner du på Boverkets webbplats >>

Allmän information

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs att du lämnar in en Anmälan enligt plan och bygglagen till kommunen (bocka i Annat och skriv en text i fältet beskrivning) och startbesked innan byggstart.

 • Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset, tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter samt att inreda ytterligare en bostad.
 • Enligt den nya lagen får du bygga totalt två takkupor på ditt enbostadshus utan bygglov.
 • Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad
 • Dessa åtgärder får endast utföras till ett en- och tvåbostadshus.

Komplementbostadshus

Du får utan bygglov bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Tänk på att:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Byggnaden får inte placeras närmare 4,5 meter från gräns mot allmän plats (gata, park eller annan allmän mark)
 • Byggnaden måste placeras 30 meter från järnvägsspår annars krävs godkännande. Se nedan.
 • Byggnadens nockhöjd får vara maximalt 4 meter. Nockhöjd är högsta nivån på taket.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.
 • Att bygga om från en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus är även detta bygglovsbefriat men kräver en anmälan och startbesked.

Tekniskt samråd

Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

Bygglovsfri tillbyggnad

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • Tillbyggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare 4,5 meter från gräns mot allmän plats (gata, park eller annan allmän mark)
 • Tillbyggnaden måste placeras 30 meter från järnvägsspår annars krävs godkännande. Se nedan.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare bostad i huvudbyggnad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Bygglovsfri kupa

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takfot. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs i princip för alla bygglovbefriade takkupor då det är omöjligt att förankra dem utan att påverka den bärande konstruktionen.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
 • Om byggnaden redan har en kupa så får du bara uppföra en bygglovsfri kupa.

Handlingar

Handlingarna som behövs inför startbeskedet är i princip samma som för en bygglovsansökan.

 • Anmälan
 • Situationsplan (i vissa fall nybyggnadskarta)
 • Planritning (möblerad plan)
 • Fasadritningar
 • Konstruktionsritning/Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan

Ska vatten och avlopp installeras så krävs en VS-ritning och ska byggnaden användas som bostad behövs även en ventilationsritning.

Hoppa till navigering