Strandskydd

Alberta mosse Foto av Lena Åkesson

Inom Staffanstorps kommun råder strandskydd bland annat kring Höje å, Sege å och ett antal mossar. Bredden på skyddet kan variera något men generellt kan sägas att det oftast är en 100 meter bred zon utmed stranden, åkanten eller dammen.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. För att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader.

Utrymmet är mycket litet att få dispens från de förbud som strandskyddet innebär. Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Kommunen kan i enskilda fall efter Ansökan om strandskyddsdispens ge dispens om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. I vissa fall är det länsstyrelsen som handlägger frågor om dispens. Detta gäller bland annat inom område som omfattas av biotopskydd och naturreservat.

I syfte att förhindra att åtgärder vidtas som skadar naturmiljön har Länsstyrelsen i Skåne beslutat om skyldighet att Anmälan för samråd vid strandskydd vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Vid frågor kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Blanketter:

Ansökan om strandskyddsdispens

Anmälan för samråd vid strandskydd

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »