Beställning av kartor och mättjänster

En geoinfo-mätare.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Vår verksamhet påverkas av coronakrisen.
Detta innebär att handläggningstiderna kan påverkas negativt och oväntat. Hoppas ni har överseende med detta.
Vi gör allt vi kan för att säkerställa den leverans som utlovats.

Här hittar du information om de olika typer av kartor och digitala grunddata du kan beställa av oss.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor upprättas formellt som underlag för bygglovsansökan där ny byggnad eller anläggning ritas in av byggherren. Vilken typ av karta ni behöver beror på storlek och placering på din fastighet. Det är bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret som avgör vilken karta som krävs för ändamålet.

Kontakta bygglov om ni är osäker vilken karta som krävs.

Följande riktlinjer finns:

nybyggnadskarta

*avgörs ifrån fall till fall
**avvägning av marknivåer

Kartorna benämning kallas A,B eller C-karta beroende på innehåll.

Här visas vad respektive karta innehåller:

nybyggnadskarta_innehåll

 

Exempel NBK Typ A:

nybyggnadskarta typ A

 

Exempel NBK typ C:

nybyggnadskarta typ C

 

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 eller Birgitte Persson, 046-25 14 40 för mer information. Här kan du beställa nybyggnadskarta via en blankett.

Utsättning av byggnader

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. När byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Byggherren har ansvaret för att tillkalla grannes uppmärksamhet.

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning görs oftast innan schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn eller excentriska punkter markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med på höjdsatta profiler. Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. I startbeskedet bör också redovisas vem som ska utföra utstakningen, om granne ska kallas och vilka intyg som eventuellt ska lämnas in till BN.

Till utsättningen skall det finnas profilvirke till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor. Stolparnas dimension bör vara 45×70 eller 45×95 och profilbrädornas dimension bör minst vara 22×95. Längden på stolparna bör vara 1,3- 1,5m och profilbrädorna 1,5-2,0m men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande. Se ex på profiler

profilVid utsättningen ska byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan. Det är byggherren/byggaren som ansvarar för att profilvirke finns på plats.

Vid komplexa större byggprojekt vid återkommande utsättningsarbeten upprättas ett byggplatsnät. I dessa fall markeras fasta signaler som används återkommande för utsättningsarbeten. Byggplatsnätet mäts in med sådant sätt att hög intern noggrannhet prioriteras. Se ex på nät nedan.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Här kan du beställa utsättning via en blankett.

Extern utförare av utstakning/lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan antingen göras av kommunens personal som arbetar med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon annan än kommunens personal ska bygg- och miljönämnden, genom Geoinfo, godkänna det. I Staffanstorps kommun är det mät- och kartavdelningen (Geoinfo) som hanterar godkännande av extern utförare.

Bygg- och miljönämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. Riktlinjerna följs enligt Lantmäteriet. Det tas även hänsyn till tidigare utförda arbeten i kommunen.

Krav på utförandet av arbetet och leverans framgår av anmälningsblanketten. Ifylld blankett skickas till kartor@staffanstorp.se där Geoinfo gör en första bedömning av det tekniska innehållet. Om allt ser bra ut vidarebefordras beställningen till bygglovsavdelningen.

Det tas ut en avgift på handläggningen motsvarande 20 % av kostnaden som om kommunen hade utfört arbetet enlig normaltaxan.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. Lägeskontrollen brukar göras så fort grundplattan/sockelväggen är gjuten. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Det framgår av kontrollplanen om kontrollmätning  av ny byggnad ska utföras. Byggnad mäts in med lämplig mätmetod där inmätta ”polygoner” redovisas på ritning. Protokoll upprättas där eventuell avvikelse i plan och höjd redovisas jämfört med godkänd bygglovsritning. Det ska redovisas om det är färdig fasad eller grundmått på ritning. Inmätningen ska redovisas i plansystemet  Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Här kan du beställa lägeskontroll via en blankett.

Övriga mätuppdrag

  • Sättningsmätningar, kontroll av anläggningars rörelse eller sättningar i vertikal led.
  • Inmätning för projekteringsmätning.
  • Framställning av markmodeller.
  • Stomnät, ajourhållning av plan och höjdnät.
  • Inmätning till ledningskartor.
  • Visning av fastighetsgränser, där kartor och teknisk beskrivning är tillfredställande.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Du kan beställa mättjänster via en blankett.

Grundkarta, projekteringsunderlag

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.

Att kartunderlaget ska vara lämpligt för ändamålet innebär att det ska anpassas till behoven i varje särskilt fall. Man behöver därför klara ut vilken information som behövs och vilka kvalitetskrav, skalor och versioner som är lämpliga för såväl planarbetet som plangenomförandet. Genom att använda samma geometriska data genom hela processen kan man undvika dubbel- och merarbete och minimera felkällorna när planen ska genomföras. Genom att utnyttja modern teknik kan man dela upp grundkartans information i olika skikt och kvalitetskrav, som sedan kan kombineras på olika sätt beroende på vilket informationsbehov som ska tillgodoses i ett visst skede av planprocessen. Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför kommunens beslut om antagande av detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella.

Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan

Vanligtvis i Staffanstorp kommun så passar man på att mäta in området så att kartunderlaget klarar de krav som ställs på en projekteringskarta och markmodell  i detaljprojekteringsskedet. Således kan man utnyttja underlaget i hela planprocessen, förprojektering och detaljprojektering.

Kostnaden för en grundkarta följer antagen taxa och baseras bl.a. på yta och innehåll.

Kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40 eller Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

 

Hoppa till navigering