Beställning av kartor, grunddata och mättjänster

Staffanstorps kommun producerar många typer av kartor

Här hittar du information om de olika typer av kartor och digitala grunddata du kan beställa av oss.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor upprättas formellt som underlag vid bygglovsansökan där ny byggnad eller anläggning ritas in av byggherren. Vilken typ av karta ni behöver beror på storlek och placering på din fastighet. Det är bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret som bestämmer vilken karta som krävs för ändamålet.

Kontakta Britta Karila om ni är osäker vilken karta som krävs på telnr 046-251433.

Följande riktlinjer finns:

nybyggnadskarta

*avgörs ifrån fall till fall
**avvägning av marknivåer

Kartorna benämning kallas A,B eller C-karta beroende på innehåll.

Här visas vad respektive karta innehåller:

nybyggnadskarta_innehåll

 

Exempel NBK Typ A:

nybyggnadskarta typ A

 

Exempel NBK typ C:

nybyggnadskarta typ C

 

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 eller Birgitte Persson, 046-25 14 40 för mer information. Här kan du beställa nybyggnadskarta via en blankett.

Utsättning av byggnader

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. När byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Byggherren har ansvaret för att tillkalla grannes uppmärksamhet.

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning görs oftast innan schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn eller excentriska punkter markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med på höjdsatta profiler. Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. I startbeskedet bör också redovisas vem som ska utföra utstakningen, om granne ska kallas och vilka intyg som eventuellt ska lämnas in till BN.

Till utsättningen skall det finnas profilvirke till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor. Stolparnas dimension bör vara 45×70 eller 45×95 och profilbrädornas dimension bör minst vara 22×95. Längden på stolparna bör vara 1,3- 1,5m och profilbrädorna 1,5-2,0m men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande. Se ex på profiler

profilVid utsättningen ska byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan. Det är byggherren/byggaren som ansvarar för att profilvirke finns på plats.

Vid komplexa större byggprojekt vid återkommande utsättningsarbeten upprättas ett byggplatsnät. I dessa fall markeras fasta signaler som används återkommande för utsättningsarbeten. Byggplatsnätet mäts in med sådant sätt att hög intern noggrannhet prioriteras. Se ex på nät nedan.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Här kan du beställa utsättning via en blankett.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. Lägeskontrollen brukar göras så fort grundplattan/sockelväggen är gjuten. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Det framgår av kontrollplanen om kontrollmätning  av ny byggnad ska utföras. Byggnad mäts in med lämplig mätmetod där inmätta ”polygoner” redovisas på ritning. Protokoll upprättas där eventuell avvikelse i plan och höjd redovisas jämfört med godkänd bygglovsritning. Det ska redovisas om det är färdig fasad eller grundmått på ritning. Inmätningen ska redovisas i plansystemet  Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Här kan du beställa lägeskontroll via en blankett.

Övriga mätuppdrag

 • Sättningsmätningar, kontroll av anläggningars rörelse eller sättningar i vertikal led.
 • Inmätning för projekteringsmätning.
 • Framställning av markmodeller.
 • Stomnät, ajourhållning av plan och höjdnät.
 • Inmätning till ledningskartor.
 • Visning av fastighetsgränser, där kartor och teknisk beskrivning är tillfredställande.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information. Du kan beställa mättjänster via en blankett.

Ortofoto, fotokarta

Exempel på flygfoto, foto Oscar MonellGeoinfo framställer ortofoton i färg över Staffanstorps kommun. Ortofoton kan köpas genom att ta kontakt med Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge, 046-25 11 00.

Förädlat, tryckt ortofoto från 2010 finns över Staffanstorp, Hjärup samt Staffanstorps kommun. Produkten är skrivbar med white board-penna och kan fås monterad på skiva.

Prislista
Staffanstorp 70x100cm, skala 1:6 000, 175 kr inkl. moms
Hjärup 70x50cm, skala 1:6 000, 130 kr inkl. moms
Staffanstorps kommun, 100x70cm, skala 1:19 000, 175 kr inkl. moms
(Eventuell montering på skiva tillkommer med 295 kr inkl. moms per st.)

Digitala ortofoton i färg finns från åren 2002, 2004, 2008 och 2010. Vi erbjuder ortofotot i flera olika filformat. Upplösningen är ca 20 cm på marken. Kontakta Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge, 046-25 11 00, för mer information och beställning.

Vi har även flygbilder fotograferade under åren 1938-1947 över nuvarande Staffanstorps kommun med omnejd. Bilderna hittar du i denna interaktiva karttjänst (välj Underlagskarta). Du kan även läsa mer om (och beställa) flygbilderna på sidan Skåne från luften – flygbilder från 1940-talet
Upplösningen i dessa flygbilder är ca 1m på marken.

Foto I Rådhusets entré fanns det tidigare ett 3×4 meter stort ortofoto från 2008 klistrat på golvet. Inom kort kommer kanske ett nytt?!

Grundkarta, projekteringsunderlag

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.

Att kartunderlaget ska vara lämpligt för ändamålet innebär att det ska anpassas till behoven i varje särskilt fall. Man behöver därför klara ut vilken information som behövs och vilka kvalitetskrav, skalor och versioner som är lämpliga för såväl planarbetet som plangenomförandet. Genom att använda samma geometriska data genom hela processen kan man undvika dubbel- och merarbete och minimera felkällorna när planen ska genomföras. Genom att utnyttja modern teknik kan man dela upp grundkartans information i olika skikt och kvalitetskrav, som sedan kan kombineras på olika sätt beroende på vilket informationsbehov som ska tillgodoses i ett visst skede av planprocessen. Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför kommunens beslut om antagande av detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella.

Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan

Vanligtvis i Staffanstorp kommun så passar man på att mäta in området så att kartunderlaget klarar de krav som ställs på en projekteringskart a och markmodell  i detaljprojekteringsskedet. Således kan man utnyttja underlaget i hela planprocessen, förprojektering och detaljprojektering.

Kostnaden för en grundkarta följer antagen taxa och baseras bl.a. på yta och innehåll.

Kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40 eller Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Adresskarta

Adresser på landsbygden, foto Oscar MonellI kommunens adresskarta framgår alla gatunamn och adresser. Kartan har format A0 och kan skrivas ut på olika papperskvaliteter. Du kan även beställa vår adresskartbok. Mot ordinarie timtaxa är det även möjligt att få kartan i andra format eller utseenden.

Priset på en tryckt adresskarta beror främst på vilken typ av papper som används. Kontakta Rocky Cueva, 046-25 16 87, Stefan Lindkvist, 046-25 16 80.

Översiktskarta

En översiktskarta är en lite enklare karta men liknar i stort primärkartan. Översiktskartan används oftast över landsbygden och har en något lägre noggrannhet. Vanliga användningsområden är planering. Kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40 för mer information och beställning.

Kartböcker

adresskartbokVi har producerat flera vackert illustrerade kartböcker. I Adresskarta landsbygd hittar du samtliga gatunamn och adresser. Vi kan även göra kartböcker på beställning. Kontakta gärna Martin Ekstrand, 046-25 16 87 eller Stefan Lindkvist, 046-25 16 80 för mer information eller beställning.

Prislista
Kartboken ”Adresskarta landsbygd 2013” kostar 125 kr inkl. moms.

Tryckt på papper, A4-format (skala 1:10 000) eller A3-format (Skala 1:14 000).
Ladda gärna ner ett utdrag genom pdf-filen Adresskarta Staffanstorp 2011 (prov, A3-format).

Analyskartor

Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge har stor kompetens och erfarenhet inom geografisk och statistisk analys. Genom att presentera data på en karta, kan intressanta samband och mönster tydligt framträda. Kontakta Martin Ekstrand, 046-25 16 87 eller Stefan Lindkvist, 046-25 16 80 för mer information.

Prislista
Priset baseras på ordinarie taxa och efter nerlagd arbetstid. Kostnader för nyttjanderätt kan tillkomma.

Höjdkarta

Exempel på höjdkarta, foto Oscar MonellTack vare en detaljerad laserscanning av kommunen (2008) har vi tillgång till mycket goda höjddata, både markdata och ytdata (träd, hus, elledningar etc.). Vi kan förädla höjddata till olika kartografiska produkter, både för tryck eller som digitala 3D-modeller.

Prislista
Höjdkarta över Staffanstorps kommun (visar höjdangivelser och en tredimensionell vy över markytan). Högkvalitetsfotopapper, A0-format. Pris på begäran.

Digitala höjddata kan beställas genom kontakt med Thomas Åkerholm eller Annie Sundberg. Pris beror på typ av data och områdets storlek. Vi kan leverera data i de vanligast förekommande filformaten.

Digitala grunddata

Om du själv har möjlighet att arbeta i ett geografiskt informationssystem/CAD är det möjligt att få tillgång till digitala grunddata från oss. Exempel på data är detaljerade höjddata, kommunal verksamhetsdata, planmaterial etc. Kontakta Geoinfo för mer information. För GIS-data, kontakta Martin Ekstrand eller Stefan Lindkvist. För CAD-data, kontakta Thomas Åkerholm eller Birgitte Persson.

Prislista
Priset baseras på ordinarie taxa och efter nerlagd arbetstid.

Du kan även utnyttja våra WMS- eller KML-tjänster för att titta på vissa data.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »