Miljö och hälsa

Vårblommor. Foto: Göran Berggren

Det övergripande miljömålet är ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle som bygger på kretsloppsprincipen och som står i samklang med naturens bärkraft. Denna strävan ska genomsyra alla verksamheter och även prägla planering och stadsbyggnad. Det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor ligger hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hälsoskydd

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro med god hälsa och livsmiljö. Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också genom att ta emot och handlägga klagomål för att undanröja olägenheter. Det kan till exempel handla om vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer eller tobaksrök. Om det är befogat kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ingripa och kräva åtgärder för att förbättra livsmiljön.

Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön, det vill säga utsätts för olägenhet. Med olägenheter avses störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa är till exempel radon, buller och fukt/mögel.

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Upplevs problem i bostaden, till exempel med buller eller dålig ventilation, ska kontakt först tas med värden eller bostadsrättsföreningen. Om problemen ändå fortsätter kan kontakt tas med Miljöenheten.

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Förorening av mark och vatten

I takt med att det moderna samhället växer fram gör sig även avigsidorna och misstagen på vägen påminda. Förorenade områden både mark, vatten och byggnader finns på många ställen i det moderna samhället. För att förhindra skador och risk för skador på människor och miljö är det viktigt att förorenade områden undersöks och vid behov saneras. Om du upptäcker en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller i byggnad, som du tror är okänt för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör du kontakta oss.

Observera att om du är fastighetsägare och får vetskap om att det finns en förorening på ditt område är du skyldig att upplysa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, upplysning om förorenad mark.

E-service:

Upplysning förorenad mark

 

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Kemikalier

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada både människor och miljö. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att kemikalierna inte kommer ut i miljön, men du som privatperson har ett stort ansvar för de kemikalier du använder och förvarar i ditt hushåll.

I  miljöenhetens arbetsuppgifter ingår bland annat att kontrollera att de som hanterar kemiska produkter vidtar de försiktighetsmått som krävs för att minimera påverkan och risker. De ska också kontrollera att inga förbjudna kemikalier används eller säljs och verka för att särskilt farliga kemikalier utfasas och byts ut mot mindre farliga.

Kemikalieinspektionen har mer information om kemiska produkter och ämnen och om vilka regler som gäller.

Kemisk bekämpning

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned och därför måste de vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden. Tyvärr återfinns ofta kemiska bekämpningsmedel i våra vattendrag och i vårt grundvatten. Användningen av kemiska bekämpningsmedel visar tendenser på att öka, detta gäller även hemma i trädgården, trots att det finns mer miljövänliga alternativ.

Det finns mer miljövänliga alternativ till kemisk bekämpning. Mekanisk bekämpning kan till exempel ske med hacka, skyffeljärn, borstmaskin eller trimmer. Termisk ogräsbekämpning innebär att ogräsen upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare, en metod som ger god åtkomlighet även på svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Båda metoderna måste upprepas flera gånger per säsong och kan kompletteras med användning av ogräsättika.

För dem som ändå måste hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Tillstånd eller anmälan krävs, beroende på var man ska sprida medlen. På kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om bekämpningsmedel och vilka som är godkända i Sverige idag.

Här finns information om ansökan och anmälan samt blankett.

Vid frågor kontakta Bertil Bengtsson, 046-25 12 76

PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett sedan länge väldokumenterat miljögift. Ämnet har framför allt använts som mjukgörare i fogmassor under perioden 1956-1973. PCB kan dock även förekomma i byggmaterial som isolerrutor, golvmassor och kondensatorer. PCB tas lätt upp av levande organismer och kan störa fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Underrättelse av PCB

Den som äger eller brukar en fastighet där det upptäcks att PCB finns är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten via blanketten anmälan om PCB-sanering.

Inventering, sanering och lagstiftning

Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. gäller att industribyggnader och flerbostadshus, dvs. inte en- och bostadshus eller lantbruksfastigheter, byggda mellan 1956 och 1973 ska inventeras med avseende på PCB senast den 30 juni 2008. Inventering ska göras av kompetent person och sanering utföras av firma med relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB. Fastighetsägaren ska sedan rapportera inventeringen till Miljöenheten.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm (mg/kg) ska saneras snarast, dock senast:

 • 30 juni 2011 om byggnadsåret är 1956-1969
 • 30 juni 2013 om byggnadsåret är 1970-1973 eller om det är en industribyggnad

Fogar och halkskyddade golv med PCB i lägre halter än 500 ppm (mg/kg) kan sitta kvar men ska tas om hand som farligt avfall vid renovering eller rivning.

Senast tre veckor innan man påbörjar saneringen ska man anmäla detta till Miljöenheten.

Hela förordningen om PCB finns hos Notisum. Mer information om PCB finner du hos Svenska Fogbranschens Riksförbund och hos Miljökonsultgruppen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvättvattnet rinner då orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en ”gör det själv-hall” där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar, använd miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel.

I bilschampon och i ännu högre grad i avfettningsmedel finns ämnen som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Dessutom innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från din bil. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Fastighetsägares egenkontroll

Nästan en femtedel av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som beror på miljön inomhus. Fastighetsägarna ansvarar för att sköta sina byggnader så att de boende inte får några besvär orsakade av brister i fastigheterna.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

11 kommentarer till Miljö och hälsa

 1. När ska kommunen göra något av all nedskräpning längs vägarna? Tänker på sådana ställen som längs väg 108:an och 11:an. Buskarna runt Mac Donalds, gamla Järnvägen längs Järnvägsgatan och City Gross, avfallsstationerna m.fl. Detta är några ställen som jag ser varje dag och inte blir det bättre! Pengar och resurser måste finnas! Endast att omdisponera bland utgifterna och använda arbetslösa eller samhällstjänst för utförandet!

  1. Hej Göran!

   Kommunen har kontinuerlig tillsyn av all allmän platsmark genom våra driftentreprenörer för park- och gatumark. Trafikverkets vägar, exempelvis 108:an och 11:an, samt järnvägen ingår dock inte i kommunens driftområde så angående dessa får vi be dig kontakta Trafikverket. Det samma gäller parkering och buskar kring McDonalds och City Gross, där får vi be dig kontakta fastighetsägarna i fråga.

   Är det ett specifikt område, vägsträcka eller buskage som du tycker är skräpigt eller dåligt skött är du välkommen att inkomma med ett ärende via vårt ärendehanteringssystem så åtgärdar våra driftentreprenörer detta så snart det är möjligt.

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, tekniska enheten

 2. Hej,

  Jag läser i ”Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall” att ”avgift för handläggning av ärendet debiteras enligt av kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa”, samt referens till miljöenheten. Kan ni svara på vilket belopp detta betyder?

  1. Hej Viveka!
   Du hittar taxan för tillsyn enligt miljöbalken via menyn, Politik/Så styrs kommunen/Författningssamling/Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Där anges att handläggningsavgiften är 850 kr.
   Har du fler frågor, så är du välkommen att kontakta mig på telefon, 046-25 14 25.
   Vänligen Göran Eriksson, Miljöenheten

 3. Självklart har jag det.
  Arbetade tidigare som miljöstrateg i Svedala kommun och jobbade då hårt för att Svedala skulle gå om Staffanstorp i miljörankingen vilket nu har skett men inte på önskat sätt!
  När jag ställde frågan visste jag dock inte om att ni hade missat att svara jag blev bara så förvånad att tappet blivit så stort.
  Tack för svar och fortsätt göra ett bra jobb!

 4. Hej på er
  Såg att Staffanstorps kommun tappat hela 65 platser till plats 249 (av 290) platser i Miljöaktuellts kommun-miljöranking. Hur kommer det sig och vad kan vi medborgare och kommun göra för att lyfta oss och bli bättre. Staffanstorp ligger nu mer än 100 platser bakom t ex Svedala kommun.

  1. Hej Robert,
   Rankingen består av många parametrar som vi nu analyserar. Vi kommer att redovisa resultatet och vad som påverkar det mest på vår hemsida inom kort. Tack för ditt intresse, vi hoppas att många vill engagera sig för en miljövänligare kommun.

   Med vänliga hälsningar
   Katia Lilja

   1. Ni behöver inte analysera.
    Staffanstorp har nämligen inte svarat på enkäten alls och således fått noll poäng. Allt enligt: http://www.kommunranking.se/2014/Survey

    Det var ju lite tråkigt. Det blir således svårt att veta vad som kan förbättras. Hoppas ni hinner med nästa år.

    1. Hej Robert,

     Jag har gjort lite efterforskningar, och du har givetvis rätt. Vi har helt enkelt missat att svara på årets enkät. Det är dock vår intention att besvara den varje år, då vi tycker att det är en väldigt viktig undersökning. Tyvärr har jag fått beskedet att det inte går att besvara enkäten i efterhand, utan vi får ta nya tag till nästa år. Jag hoppas att du har koll på Staffanstorps placering även nästa år, vilket förhoppningsvis blir bättre med en besvarad enkät!

     Mvh
     Katia Lilja

 5. Nedanstående undran skrev jag till Väg och Trafik:
  Dessa farthinder av olika kvaliteter och utformning är egentligen ett verkligt miljöproblem! All denna inbromsning, sedan gasning upprepat gång på gång. Vi har ju en riktig miljöväg – Kronslättsvägen. Så många hinder på så kort sträcka. Dessutom, fast de är nyanlagda verkar inte vara enligt den norm som Trafikverket rekommenderat. Just den vägen är bara ett exempel. Som trafikant börjar man fundera när man bromsar in från lagstadgade 50 km/tim eller 30 km/tim eller vad som gäller på den aktuella sträckan, till en hastighet understigande så kallad gångfart, så är det ändock väldigt ”hoppigt” vid vissa av kommunens farthinder. Antingen är de redan sönderkörda av tung trafik eller så är de undermåligt utförda av entreprenören. Det värsta är ändå miljöpåverkan med denna ständiga retardation och acceleration som måste göras av alla motortrafikanter. Kommer man att mäta och se över hur stor miljöpåverkan som finns vid olika farthinder. Har sysslat med miljöfrågor under mina senaste 10 år i yrkeslivet, men har aldrig sett någon rapport från denna typ av mätning.
  Svaret blev att vi gör inga sådana mätningar.
  Min undran är: Utgör inte ständig retardation och acceleration en ökning av emissionen av skadliga ämnen i luften?

  1. Hej Robert!

   Du ställer en fråga som vi inte har någon expertkunskap inom och som vi egentligen inte kan svara på. Vid en snabb koll på nätet hittade vi både positiva och negativa skrivelser om miljöpåverkan vid farthinder. Bland annat SKL:s skrift ”Farthinder på väg. Rätt utformning för bra trafik- och arbetsmiljö” där det bland annat står att ”Viss miljöpåverkan i form av buller och avgasutsläpp kan uppstå kring enskilda gupp. Generellt anses dock gupp leda till minskade avgasutsläpp”. Om du vill få reda på mer information om miljöpåverkan vid farthinder, så hänvisar vi dig till de myndigheter som kan ha svar på detta, förslagsvis Trafikverket.

   Med vänliga hälsningar
   Katia Lilja
   Miljöinspektör