Miljö och hälsa

Vårblommor. Foto: Göran Berggren

Det övergripande miljömålet är ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle som bygger på kretsloppsprincipen och som står i samklang med naturens bärkraft. Denna strävan ska genomsyra alla verksamheter och även prägla planering och stadsbyggnad. Det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor ligger hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hälsoskydd

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro med god hälsa och livsmiljö. Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också genom att ta emot och handlägga klagomål för att undanröja olägenheter. Det kan till exempel handla om vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer eller tobaksrök. Om det är befogat kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ingripa och kräva åtgärder för att förbättra livsmiljön.

Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön, det vill säga utsätts för olägenhet. Med olägenheter avses störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa är till exempel radon, buller och fukt/mögel.

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Upplevs problem i bostaden, till exempel med buller eller dålig ventilation, ska kontakt först tas med värden eller bostadsrättsföreningen. Om problemen ändå fortsätter kan kontakt tas med Miljöenheten.

För mer information kontakta Miljöenheten, 046-25 11 00

Förorening av mark och vatten

I takt med att det moderna samhället växer fram gör sig även avigsidorna och misstagen på vägen påminda. Förorenade områden både mark, vatten och byggnader finns på många ställen i det moderna samhället. För att förhindra skador och risk för skador på människor och miljö är det viktigt att förorenade områden undersöks och vid behov saneras. Om du upptäcker en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller i byggnad, som du tror är okänt för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör du kontakta oss.

Observera att om du är fastighetsägare och får vetskap om att det finns en förorening på ditt område är du skyldig att upplysa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, upplysning om förorenad mark.

Vid frågor kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

Kemikalier

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada både människor och miljö. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att kemikalierna inte kommer ut i miljön, men du som privatperson har ett stort ansvar för de kemikalier du använder och förvarar i ditt hushåll.

I  miljöenhetens arbetsuppgifter ingår bland annat att kontrollera att de som hanterar kemiska produkter vidtar de försiktighetsmått som krävs för att minimera påverkan och risker. De ska också kontrollera att inga förbjudna kemikalier används eller säljs och verka för att särskilt farliga kemikalier utfasas och byts ut mot mindre farliga.

Kemikalieinspektionen har mer information om kemiska produkter och ämnen och om vilka regler som gäller.

Kemisk bekämpning

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned och därför måste de vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden. Tyvärr återfinns ofta kemiska bekämpningsmedel i våra vattendrag och i vårt grundvatten. Användningen av kemiska bekämpningsmedel visar tendenser på att öka, detta gäller även hemma i trädgården, trots att det finns mer miljövänliga alternativ.

Det finns mer miljövänliga alternativ till kemisk bekämpning. Mekanisk bekämpning kan till exempel ske med hacka, skyffeljärn, borstmaskin eller trimmer. Termisk ogräsbekämpning innebär att ogräsen upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare, en metod som ger god åtkomlighet även på svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Båda metoderna måste upprepas flera gånger per säsong och kan kompletteras med användning av ogräsättika.

För dem som ändå måste hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Tillstånd eller anmälan krävs, beroende på var man ska sprida medlen. På kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om bekämpningsmedel och vilka som är godkända i Sverige idag.

Här finns information om ansökan och anmälan samt blankett.

Vid frågor kontakta Jeanette Lund, 046-25 14 32

PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett sedan länge väldokumenterat miljögift. Ämnet har framför allt använts som mjukgörare i fogmassor under perioden 1956-1973. PCB kan dock även förekomma i byggmaterial som isolerrutor, golvmassor och kondensatorer. PCB tas lätt upp av levande organismer och kan störa fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Underrättelse av PCB

Den som äger eller brukar en fastighet där det upptäcks att PCB finns är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten via blanketten anmälan om PCB-sanering.

Inventering, sanering och lagstiftning

Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. gäller att industribyggnader och flerbostadshus, dvs. inte en- och bostadshus eller lantbruksfastigheter, byggda mellan 1956 och 1973 ska inventeras med avseende på PCB senast den 30 juni 2008. Inventering ska göras av kompetent person och sanering utföras av firma med relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB. Fastighetsägaren ska sedan rapportera inventeringen till Miljöenheten.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm (mg/kg) ska saneras snarast, dock senast:

 • 30 juni 2011 om byggnadsåret är 1956-1969
 • 30 juni 2013 om byggnadsåret är 1970-1973 eller om det är en industribyggnad

Fogar och halkskyddade golv med PCB i lägre halter än 500 ppm (mg/kg) kan sitta kvar men ska tas om hand som farligt avfall vid renovering eller rivning.

Senast tre veckor innan man påbörjar saneringen ska man anmäla detta till Miljöenheten.

Hela förordningen om PCB finns hos Notisum. Mer information om PCB finner du hos Svenska Fogbranschens Riksförbund och hos Miljökonsultgruppen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvättvattnet rinner då orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en ”gör det själv-hall” där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar, använd miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel.

I bilschampon och i ännu högre grad i avfettningsmedel finns ämnen som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Dessutom innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från din bil. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Fastighetsägares egenkontroll

Nästan en femtedel av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som beror på miljön inomhus. Fastighetsägarna ansvarar för att sköta sina byggnader så att de boende inte får några besvär orsakade av brister i fastigheterna.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Vid frågor kontakta Jessica Malm, 046-25 14 36 eller Emilija Grujic, 046-25 14 38

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Miljö och hälsa

 1. Hej! Det står ett bilbatteri och läcker på gångstigen utanför borggårdsskolan, bör hämtas ASAP.

  1. Hej Jörgen,

   Tack för informationen! Enligt Tekniska avdelningen som har hand om renhållningen i kommunen, så har batteriet omhändertagits och ska vara borta nu. Vänligen Göran Eriksson Miljöenheten

 2. Hur är reglerna med vårt vatten…
  Dricksvattnet är livsmedelklassat ändå tillåter man att det ansluts med slangar på våra brandposter och att man släpper ut vattnet från försäljningsvagnarna i våra dagvattenbrunnar under marknaden.

  Vem ger tillåtelse till detta på kommunen?

  1. Hej Tore,
   Tack så mycket för informationen. Vi kommer att se över hur rutinerna kring detta fungerar.

   Med vänlig hälsning
   Jessica Malm
   Miljöinspektör

 3. Jag ser råttor var o varannan dag, när jag rastar hunden. Även på dagtid kan jag se dom här i Hjärup, vilket är ovanlig då de är natt djur.
  På min altan springer dom fram och tillbaka var dag. Vågar inte ens ha fönstren öppna just nu.
  Extremt mycket råttor. Fy!
  Kan det bero på allt grävande här i Hjärup?
  Vad gör kommunen? Fällor, gift eller avskjutning.

  1. Hej Maria

   Precis som du säger brukar det bli mer rörelse på råttor när man börjar gräva i marken. Sedan är det säkert inte hela sanningen till att mer råttor syns ovan mark. Detta är också tiden på året när t.e.x fallfrukten börjar komma vilket lockar råttorna. Tillgången till mat gör att fler råttor söker sig upp. Den bästa lösningen för att bli av med råttor är alltid att ta bort tillgången till mat.
   Kommunen bekämpar råttor med fällor. Vi har både fällor i avloppen samt fällor ovan mark. Just nu har vi flertalet fällor just i Hjärup.

   M.v.h Joakim, Tekniska enheten

 4. Har en fråga angående de mobilmaster som sätts upp i vår kommun. Det har getts tillåtelse till att placera 2 master med ett avstånd på 800 m från varandra, Båda masterna är 42 m höga och utgör en förfulning av miljön i vår kommun.
  En mast är redan placerad borta vid City Gross och en andra mast har getts bygglov att placeras på Nummerettavägen. Hur verkar kommunen tillsammans i miljö, byggplaner etc i kommunen. Den vid City Gross har en ägare (vet inte vilken) Den på N.E, vägen ägs av Telia.
  Kan ni inte tvinga dessa båda mobilföretag att samsas om en mast. Borde fungera bär dom ligger 800 m från varandra.

  1. Hej Göran,

   Jag har svarat på din kommentar via mail.

   Med vänliga hälsningar Jannike Tingsmark, bygglovarkitekt


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »