Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

198 kommentarer till Parkering

 1. Är det verkligen tillåtet att parkera på trottoarerna?
  På t.ex Frödingsväg står det ett 10-tal bilar på båda sidorna av vägen,och som gångtrafikant är man hänvisad till att gå ute i gatan…
  Såg också att det till och med är målade p- platser på Valhallavägen mitt emot Rådhuset,och det är på trottoaren!

  1. Hej!

   För att det ska räknas som annat än körbana krävs skyltning (gång- och cykelväg till exempel). Om det inte är skyltat annat ska man enligt trafikförordningen parkera så långt till höger i körriktningen det går.

   Med anledning av ovanstående är det korrekt parkering.

   Med vänlig hälsning
   Henrik Alvén, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Finns det inte en pendlarparkering i Staffanstorp har jag för mig? Varför har ni inte med den på någon karta? Svårt att hitta den i alla fall.
  Karin

 3. Hej
  undrar om ni kan skicka securitas till vändzonen på Vinkelvägen?
  Det står oftast 4-5 bilar parkerade där och det råder parkeringsförbud. vissa ägare parkerar sina bilar även på gångbanorna när det är fullt i vändzonen.

  1. Hej

   Jag kommer att kontakta dem om detta problem

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 4. I Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 skriver en tjänsteman ”att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank”.
  Direkt efter att detta publicerades påpekades det att detta naturligtvis är fel. Istället för att erkänna misstaget så skrev samma tjänsteman att det fanns otydligheter och att kommunen tolkade vissa regler på detta sätt. Men, han säkrade upp med att skriva ”För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.” & ”När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.”

  Det har gått över 4 månader sedan detta skrevs och jag har inte sett någon ny kommentar, varken här eller i något av alla nummer av SA som publicerats efter nr.4.
  Har ni glömt bort det, eller har ni hoppas att alla andra gjort det?

  1. Hej!

   Ursäkta att svaret dröjt, men det blir lätt så när det är flera aktörer inblandade och i all hast har informationen uteblivit. Polisen, med sina jurister, tolkar att det krävs en skylt (D5, gångbana) för att det ska kunna anses vara ett område för gående. Att endast ha en målad linje likt i Staffanstorp ger inget särskilt förbud att parkera bakom heldragen linje.

   Inga fysiska åtgärder är planerade i dagsläget gällande borttagning av befintliga linjer eller uppsättning av skyltar för gångbana.

   Med vänlig hälsning
   Henrik Alvén, Staffanstorps kommun

   1. Då har polisen satt sig i en lite knipa. Man har nämligen vid ett par tillfällen tidigare bötfällt bilar som stått parkerad på ”trottoaren” på den södra sida av Skånevägen. Inte heller där finns någon skylt. Antingen har man fel nu, eller har man bötfällt bilar som inte brutit mot någon lag. Är det det senare så kommer man vara återbetalningsskyldig med ränta, kanske även skadestånd.

    1. Hej!

     Vilka anmärkningar som har satts av vem kan jag inte svara på. Anser man att de är felaktiga ska man bestrida dessa till Polisen.

     Med vänlig hälsning
     Henrik Alvén, Staffanstorps kommun.

 5. Hej
  Jag tror att det är tid med information om tomgångskörning.
  Jag ser nu när det börjar bli kallt att man går ut och startar sin bil långt innan man skall ge sig iväg för att kunna hoppa in i en varm bil.

  Med vänlig hälsning
  Dan Palmqvist

 6. Ni kan ta er en titt på Lars väg i Hjärup också. Hela gatan används som en pendlar-parkering under dagen. Stackars barn som måste ge sig ut på denna gata när de ska bege sig till skolan.

  Se över pendlarparkeringarna! Eller kom med riktlinjer hur vi ska få en säker gata. Kan dessutom tillägga att ingen som lämnar/hämtar barn på skolan håller hastighet, det är endast de som bor på gatan eller dess sidogator.

  1. Hej!
   Att Lars väg används som pendlarparkering dagtid är ett bra sätt att få ner hastigheterna på gatan. Lägre hastighet ger i sin tur mindre risk för hastighetsrelaterade olyckor. Givetvis ska parkeringen ske på ett sätt som främjar framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Om inte är fallet så behöver vår parkeringsvakt kontrollera på plats.

   När det kommer till vad som är en säker gata eller inte så finns det ingen direkt handbok. Det skiljer sig från plats till plats. Det vi har för att kontrollera om en gata är säker eller inte är dels olycksstatiken som rapporteras in av polis och sjukvårdspersonal. Sedan år 2000 när man började rapportera olyckor har det endast skett 2 olyckor. Den ena utan personskador och den andra med lindriga skador. Det viktiga är i detta fall att det som nämns i ovanstående stycke efterlevs och kontrolleras vid behov.

   För överträdelser av hastigheter är polisen tillsynsmyndighet och får därmed göra kontroller på plats. Polisens resurser kan kommunen dock inte råda över men det vi får in som klagomål brukar vi rapportera in.

   Vänligen Henrik, Staffanstorps kommun

 7. Av informationen i Staffanstorps aktuellt nummer 4/2017 anser jag att det är ett grovt felaktigt beslut att informera om spärr linjer på detta viset. Enligt gällande trafikförordning är det förbjudet att stå/parkera på gångbana. Den vita linjen ersatte kantstenen till gångbanan. När kantstenen togs bort blev vi försäkrade att den vita linjen skulle betraktas som kantsten. Det är djupt olyckligt att tvinga ut barn och äldre på gatan när det står parkerade bilar på trottoaren. Hänvisar också till kommunens beslut 2015-05-11.

  1. Hej!

   Det råder minst sagt otydlighet gällande dessa vitmålade linjer.
   Finns det inget som säger att ytan (i detta fall motlutet) är avsedd för annan trafik än motorfordonstrafik är denna en del av vägområdet och parkering får ske där. Dock spökar den heldragna linjen och man måste få rätsida på detta.

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej Pär!

    Vilka andra myndigheter kan bedöma en heldragen linje som en kantlinje, som skulle tillåta parkering bakom den? Varför skulle det behövas en dialog med berörda myndigheter och andra kommuner?

    Det råder inte någon som helst otydlighet gällande de vitmålade linjerna på bostadsgatorna i Staffanstorp! – Saken är en gång för alla utredd av tekniska nämnden och beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-11.
    Linjerna markerar gångbana!

    Skulle mot förmodan någon myndighet ha en annan uppfattning, kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla.

    Enligt kommunstyrelsens beslut bör kommunen informera om vilka regler som gäller för parkering på gångbana, både i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan.

    Vänligen
    Anders

    1. För mig är det givet vad som hänt här. TE försöker lösa ett problem på lättast men ej korrekta sätt, man har gjort så förr. Man hittar exempel här på sidan.
     Bussar och bilar stannar och parkerar på en huvudled, TE:s lösning:man tar bort skylten. Då är ju problemet löst.
     Bil parkeras i vändzon, TE:s lösning: man tar bort skylten. Då är ju problemet löst.
     Bil står övergiven på kommunal parkeringsplats (min kommentar), TE:s lösning: påstå att marken tillhör en bostadsrättsförening. Då är ju problemet löst. Saken var ju här att det var en lögn (bilen står kvar). Jag påpekade även en felparkerad husvagn, fick svaret att man skulle skicka dit Securitas, även det var en lögn.
     I detta fallet försöker TE göra olagliga parkeringar lagliga, bara för att slippa kommentarer om dålig p-övervakning. Men man hade inte räknat med mothugg, nu försöker man tydligen få folk att glömma bort det hela. Varför annars denna radiotystnad från TE, det tar inte en månad att ringa ett par samtal.

 8. Att. Henrik ? Staffanstorps kommun:
  Enligt Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 ”förklarar” Pär Larsson att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank. – Detta är felaktigt och måste snarast tillrättaläggas! Kantstenar har av ekonomiska skäl ersatts av heldragna vita linjer för att markera gångbana / trottoar avsedd för gående.

  Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana.
  Läs! Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11 § 71 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun 2014-KS-398:
  ( http://docplayer.se/30766667-Sammantradesprotokoll-95-forvarv-av-staffanstorp-hemmestorp-3-ks-239.html )

  ”Av tekniska nämndens yttrande daterat 2015-02-03 framgår det bland annat att det enligt Trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana men att det är tillåtet att korsa densamma. Kommunen behöver alltså inte besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla. Däremot kan kommunen informera medborgarna om vilka regler som gäller för parkering på gångbana. Denna information kan förslagsvis publiceras i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan. Många bostadsgator i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana, så kallad trottoar. Gatorna har istället målats med vita linjer för att markera gångbana. Flertalet bostadsgator är dock lämpliga för blandtrafik då trafikmängden är liten och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Tekniska nämnden kommer att komplettera med vita linjer på de gator där linjer saknas och det ur trafiksäkerhets-och trygghetssynpunkt bör finnas en markerad gångbana.”

  1. Hej!

   Det råder minst sagt otydlighet gällande dessa vitmålade linjer. Klistrar in ett svar från föregående kommentar som även gäller för denna frågeställning. Finns det inget som säger att ytan (i detta fall motlutet) är avsedd för annan trafik än motorfordonstrafik är denna en del av vägområdet och parkering får ske där. Dock spökar den heldragna linjen och man måste få rätsida på detta.

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Vänligen
   Henrik, Staffanstorps kommun

   1. Hej Henrik!

    Vilka andra myndigheter kan bedöma en heldragen linje som en kantlinje, som skulle tillåta parkering bakom den? Varför skulle det behövas en dialog med berörda myndigheter och andra kommuner?

    Det råder inte någon som helst otydlighet gällande de vitmålade linjerna på bostadsgatorna i Staffanstorp! – Saken är en gång för alla utredd av tekniska nämnden och beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-11.
    Kantlinjerna markerar gångbana!

    Skulle mot förmodan någon myndighet ha en annan uppfattning, kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla.

    Enligt kommunstyrelsens beslut bör kommunen informera om vilka regler som gäller för parkering på gångbana, både i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan.

    Vänligen
    Anders

 9. Förvirrat!!
  ang vita linjen på gatorna.

  I ett svar den 25 augusti 2016 till Kerstin (fråga från 30 maj 2016) fick hon till svar att det är spärrlinje som inte får överskridas.
  I senaste numret av StaffanstorpsAktuellt står det att det är en kantlinje och den får överskridas för t.ex parkering intill tomtgräns.
  Vad gäller?
  Varför kosta på målning om det inte har någon betydelse?

  Anita

  1. Hej!

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Vänligen
   Henrik, Staffanstorps kommun

 10. Enligt Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 ”förklarar” Pär Larsson, driftsledare på tekniska avdelningen, att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank. – Detta är felaktigt och måste snarast tillrättaläggas!
  Kanstenar har av ekonomiska skäl ersatts av heldragna vita linjer för att markera gångbana / trottoar avsedd för gående.

  Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana.

  Enligt Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11
  § 71 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun 2014-KS-398:
  Många bostadsgator i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana, så kallad trottoar. Gatorna har istället målats med vita linjer för att markera gångbana. Tekniska nämnden har kompletterat med vita linjer på de gator där linjer saknas och det ur trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt bör finnas en markerad gångbana.

 11. För 3 månader sedan var jag i en konversation med en TM på tekniska enheten ang 2 olika fordon. En övergiven bil och en felparkerad husvagn. Fick svar att det inte gick att göra något åt den övergivna bilen men att Securitas skulle kolla upp husvagnen, det tror jag inte man gjorde.
  Jag har vid ett flertal tillfällen sett småpojkar klättra på bilen, och dessa pojkar kommer nog skada sig. Visst är det egenansvar, men ni kommer troligtvis få lägga pengar när skadeståndskraven från föräldrarna kommer.
  Eftersom inget hände med husvagnen så har även grannarna börjat ställa transportbilar så att man blockerar trottoaren.
  Man borde hinna med en hel del på 20 timmar, kanske dags att säga upp avtalet!

 12. Hej,
  Nu har det stått parkerat tre tunga lastbilar i snart en månad.
  På parkeringen bredvid Domsagans Förskola I Staffanstorp.
  Kanske dax o göra något åt det!

 13. Hej!
  Bor på Nevisborg och undrar om det finns en möjlighet att sätta upp en parkerings automat på den lilla parkeringen mitt emot Nevisborg 8. När man få gäster har dom aldrig någon möjlighet att parkera någonstans för att boende ställer sig där hela tiden.
  Reijo

  1. Hej Reijo

   Tyvärr kan vi inte sätta upp parkeringsautomater på allmän plats, då det finns politiskt beslut att samtlig parkering på allmän plats ska vara avgiftsfri inom Staffanstorps kommun.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Då kan man istället följa den linje med krav på p-skiva och säg 4 timmars tid. För att hindra att bilar mantalskriver sig på platsen. Det finns gott om platser för boende att hyra för en billig peng som alternativ. På så sätt kunde besökande ha en chans att ställa sig på dessa platser. Här finns även flera avställda bilar som ändå används så gott som dagligen, det behövs ett krafttag för att stävja detta.
    Med vänlig hälsning